Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ STANUCH"

Korozja tworzyw metalicznych i ochrona przed korozją ze szczególnym uwzględnieniem cynkowania zanurzeniowego (ogniowego) żeliwa


  Z uwagi na wielość i różnorodność zagadnień dotyczących pojęcia korozji istnieje wiele aspektów klasyfi kacji tego zjawiska w odniesieniu do przyjętego kryterium. Celem artykułu jest próba usystematyzowania tej złożonej tematyki w spójną całość. Wyeksponowano również aspekt cynkowania zanurzeniowego (ogniowego) żeliwa ciągliwego białego i sferoidalnego oraz kinetykę wzrostu warstwy dyfuzyjnej. Słowa kluczowe: korozja, warstwy powierzchniowe, cynkowanie ogniowe, tworzywa metaliczne, żeliwo, warstwa dyfuzyjna Corrosion of metallic materials and corrosion protection by hot-dip galvanising of cast iron Due to the number and variety of questions relating to the notion of corrosion, many aspects are taken into consideration when attempting to classify this phenomenon based on a given criterion. The paper attempts to systematise the complex concept of corrosion into a coherent whole. The aspect of hot-dip galvanizing of white and spheroidal malleable cast iron is presented and the kinetics of the growth of the diffusion layer are also shown. Keywords: corrosion, surface layers, hot-dip galvanizing, metallic materials, cast iron, diffusion layer.1. Wprowadzenie Wszystkie materiały i wykonane z nich wyroby, urządzenia, elementy konstrukcyjne oraz budynki podlegają podczas ich użytkowania fi zycznemu zużyciu. Techniczne oraz ekonomiczne opanowanie zjawiska zużywania się materiałów jest trudne, ponieważ odbywa się ono w warunkach nakładania się na siebie oraz wzajemnego współoddziaływania wielu czynników [1]. Od kiedy ludzie nauczyli się wytwarzać i wykorzystywać różne metalowe przedmioty zauważyli, że z biegiem czasu w zależności od warunków eksploatacji w mniejszym lub większym stopniu ulegają one również procesom niszczenia. Ponieważ metale nieszlachetne (o wysokim poziomie nagromadzonej w nich energii, którą uzyskały w wyniku przetwórstwa rudy pochodzącej ze środowiska naturalnego) wykazują skłonność przeobrażenia się w ich poc[...]

Ocena grubości powłok cynkowych, na wybranych elementach z żeliwa ciągliwego białego i sferoidalnego, otrzymanych w procesie cynkowania ogniowego w warunkach przemysłowych


  Dokonano oceny jakości warstw powierzchniowych powstałych w wyniku procesu cynkowania ogniowego w warunkach przemysłowych. Ocenę sporządzono na podstawie badania wykonanych zgładów metalograficznych. Wyniki badań warstw powierzchniowych wytworzonych metodą cynkowania ogniowego na żeliwie ciągliwym białym i na żeliwie sferoidalnym zarejestrowano w postaci wykresów i zdjęć. Nie stwierdzono istotnych różnic w grubości warstw na żeliwie sferoidalnym i ciągliwym1). Zinc surface layers produced by hot dip coating on cast iron specimens were studied by metallog. No significant differences in the layers thickness were obsd. Problematyka korozji i ochrony przed korozją, a więc również cynkowanie ogniowe, stanowią obecnie ważny element determinujący jakość wyrobu oraz ochronę środowiska naturalnego. Cynkowanie ogniowe, to ochrona szczególnie efektywna, działająca przez dziesiątki lat. Cechuje je ekonomiczność w porównaniu z innymi meto- Sosnowiec Ireneusz Stanuch* Ocena grubości powłok cynkowych, na wybranych elementach z żeliwa ciągliwego białego i sferoidalnego, otrzymanych w procesie cynkowania ogniowego w warunkach przemysłowych Evaluation of zinc coating thickness on whiteheart malleable and spheroidal graphite cast iron elements e-mail: irstanuch@wp.pl Mgr inż. Ireneusz Stanuch w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz w roku 2004 na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. * Adres do korespondencji: dami. Wymagania dotyczące jakości powłok wyrobów cynkowanych ogniowo w znacznej mierze odnoszą się do ich właściwej grubości i równomierności. Wiele właściwości powłok metalowych, w tym także zdolność do ochrony korozyjnej, zależy od ich grubości. Stąd podstawowym problemem przy metalizacji zanurzeniowej jest możliwość uzyskiwania powłok o określonej grubości i równomierności. Technologia odlewania stwarza możl[...]

 Strona 1