Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK STÓJ"

Badania wstępne nad anodowym utlenianiem galwanicznych powłok stopowych Zn-Ni oraz charakterystyka korozyjna wytworzonych powłok tlenkowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących anodowego utleniania powłok stopowych cynk - nikiel osadzonych galwanicznie na podłożu stalowym. Proces prowadzono w kąpielach, stanowiących roztwory wodorotlenku sodu o różnym stężeniu, w zakresie 0,25-1,25 mol/dm3. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że anodowa obróbka galwanicznego stopu Zn-Ni prowadzi do powstania spękań na tworzącej się powłoce tlenkowej. Pomimo obecności pęknięć stwierdzono poprawę odporności korozyjnej utlenionych powłok stopowych Zn-Ni. Słowa kluczowe: powłoka cynk - nikiel, stop Zn - Ni, anodowe utlenianie, ochrona stali Preliminary investigations on anodic oxidation of galvanic Zn-Ni coatings and corrosion characterisation of formed oxide coatings Results of investigations applying to anodic oxidation of zinc - nickel alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The process was carried out in the baths which are sodium hydroxide of various concentration in the range of 0.25-1.25 mol/dm3. On the basis of the realized investigations, it was found that the anodic treatment of Zn-Ni galvanic alloy leads to cracks formation on the creating oxide layer. In spite of the cracks presence, the corrosion resistance of the Zn-Ni alloy coatings have been observed. Keywords: zinc - nickel coating, Zn - Ni alloy, anodic oxidation, steel protection.1. Wstęp Jednymi z najskuteczniejszych powłok o charakterze anodowym, stosowanych do antykorozyjnej ochrony elementów stalowych są galwaniczne powłoki stopowe zawierające cynk. Należą do nich głównie powłoki Zn-Ni, Zn-Co oraz Zn-Fe, które ze względu na konieczność eliminacji z użycia toksycznych powłok kadmowych, są coraz częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu (szczególnie motoryzacyjnym) [1-5]. Badania nad ich wytwarzaniem w dużej mierze dotyczą aktualnie najczęściej stosowanych powłok typu Zn-Ni. Wiele doniesień wskazuje, że powłoki cynk-nikiel, zawierające 10-15% Ni stano[...]

Badania odporności korozyjnej powłok stopowych cynk-kobalt metodą NSS


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia właściwości antykorozyjnych galwanicznych powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym. Badania odporności korozyjnej tych powłok przeprowadzono w komorze solnej metodą NSS (neutral salt spray). Na ich podstawie stwierdzono, że spośród badanych powłok monolitycznych najlepsze właściwości antykorozyjne wykazuje powłoka otrzymywana w neutralnej kąpieli o większej zawartości kobaltu (0,04 mol/dm3). Natomiast powłoki wielowarstwowe osadzane w tej samej kąpieli charakteryzują się znacznie lepszą odpornością korozyjną, porównywalną do powłok cynk-nikiel oraz powłok kadmowych. Słowa kluczowe: cynk-kobalt, wielowarstwowa powłoka stopowa, komora solna, metoda NSS The corrosion resistance investigations of the zinc-cobalt alloy coatings by the NSS method The results of investigations applying to determination the anticorrosion properties of galvanic zinc-cobalt alloy coatings on steel substrate are presented in this paper. The corrosion resistance studies of the coatings were carried out in salt chamber by NNS (neutral salt spray) method. On the basis of the research, it was found that among all monolithic coatings the best anticorrosion properties exhibit the one fabricated in neutral bath with a higher content of cobalt (0,04 mol/dm3). The multilayer coatings deposited in the bath are characterized by much better corrosion resistance, comparable to zinc-nickel and cadmium coatings. Keywords: zinc-cobalt, multilayer alloy coatings, salt chamber, NSS method ochrona przed korozja 4/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Nowoczesne zabezpieczenia korozyjne, będące przedmiotem badań naukowych, wymagają ich scharakteryzowania, w szczególności pod kątem odporności korozyjnej. Często niemożliwe jest przeprowadzenie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji chronionego elementu, dlatego prowadzi się je [...]

 Strona 1