Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA KUZIAK"

Procedura oceny skuteczności migrujących inhibitorów korozji stali w betonie

Czytaj za darmo! »

Korozja stali zbrojeniowej jest główną przyczyną przedwczesnych zniszczeń konstrukcji żelbetowych. Jedną z metod stosowanych do zapobiegania, a nawet zahamowania korozji stali w betonie jest nanoszenie migrujących inhibitorów korozji (MCI) na powierzchnię konstrukcji. Jest to technologia bardzo atrakcyjna ze względu na prostotę aplikacji inhibitorów oraz niskie koszty wykonania i cieszy się coraz większym zainteresowaniem praktyków. MCI to substancje, które powinny przenikać przez otulinę betonową do prętów zbrojeniowych i powodować zahamowanie korozji stali.Wyniki studiów literaturowych dotyczących skuteczności działania MCI są jednak rozbieżne oraz nasuwająwiele pytań iwątpliwości dotyczących przede wszystkim zdolności inhibitora do hamowania procesówkorozyjnych stali[...]

Skuteczność związków proponowanych jako penetrujące inhibitory korozji zbrojenia w żelbecie

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania działania dwóch penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie: azotanu(III) wapnia (CA) oraz benzoesanu etanoloamoniowego (BEA). Doświadczenia prowadzono w roztworze symulującym beton zanieczyszczony chlorkami (RS = nas. Ca(OH)2 + 1% NaCl). Po zainicjowaniu korozji stali stopniowo zwiększano stężenie inhibitora w roztworze RS i wykonywano pomiary impedancyjne oraz potencjału korozyjnego stali. Badania wykazały wysoką skuteczność inhibicji zainicjowanej korozji stali dla CA oraz brak znacznego wpływu BEA na szybkość korozji. Skuteczność CA jest większa przy niższych wartościach stosunku [Cl-]/[inhibitor] oraz przy mniejszym stopniu rozwoju korozji stali w chwili zastosowania inhibitora. Słowa kluczowe: beton, stal, korozja, inhibitor, azotan(III) Effi ciency [...]

Migrujące inhibitory korozji stali w betonie - prawdy i mity

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problemy związane ze stosowaniem penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie. Przegląd oparto na doniesieniach literaturowych i wynikach prac własnych autorów. Omówiono doniesienia na temat szybkości penetracji inhibitorów w betonie i związanego z tym czasu niezbędnego do osiągnięcia stężenia inhibitora przy powierzchni stali, potrzebnego do zahamowania korozji. Zestawiono też dane o skuteczności tych inhibitorów w skażonym chlorkami i skarbonatyzowanym betonie. Wskazano możliwe przyczyny znacznych rozbieżności w publikowanych doniesieniach na temat działania penetrujących inhibitorów korozji. Słowa kluczowe: korozja, stal, beton, inhibitory korozji, skuteczność Migrating corrosion inhibitors for steel in concrete - truths and mirages Problems related with th[...]

Badania dyfuzji penetrujących inhibitorów korozji - jonów azotanowych(III) w betonie

Czytaj za darmo! »

Azotan(III) wapnia jest promowany jako penetrujący inhibitor korozji stali w betonie i procesy transportu tego inhibitora w betonie decydują o jego skuteczności. Badano dyfuzję jonów azotanowych(III) w nieskarbonatyzowanym i skarbonatyzowanym betonie o różnej wartości stosunku w/c. Wartość współczynnika dyfuzji określono na podstawie szybkości przenikania tych jonów przez betonową membranę oraz rozkładu stężenia azotanów(III) w tej membranie po zakończeniu testu przenikania. Stwierdzono wyższe wartości D w betonie o większym stosunku w/c i po karbonatyzacji. Przedstawiono możliwe przyczyny szybszej dyfuzji jonów azotanowych(III) w skarbonatyzowanym betonie. Słowa kluczowe: jon azotanowy(III), beton, współczynnik dyfuzji, karbonatyzacja Study on the diffusion of penetrating corrosion inhibitors - nitrite ions in concrete Calcium nitrite is promoted as a penetrating corrosion inhibitor for steel in concrete structures and transport characteristics of this inhibitor in concrete are crucial for its effi ciency. The diffusion of nitrite ions was studied in noncarbonated and carbonated concrete of different w/c ratio. The diffusion coeffi cient D was determined upon the rate of passing of nitrite ions through the concrete membrane as well as upon the nitrite distribution in concrete membrane after completing the test. Larger values of D were observed for concrete samples with higher w/c ratio and after carbonation. Possible explanations of this latter effect are given. Keywords: nitrite ion, concrete, diffusion coeffi cient, carbonation ochrona przed korozja 6/2010 1. Wprowadzenie Skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie zależy od ich zdolności do penetrowania betonu i hamowania zainicjowanej korozji stali zbrojeniowej [1-3]. Transport inhibitorów w betonie odbywa się głównie przez dyfuzję w roztworze porowym. W literaturze są podawane bardzo rozbieżne szybkości wnikania in[...]

Badania czynników określających skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie

Czytaj za darmo! »

Skuteczność penetrujących inhibitorów korozji stali w betonie zależy od szybkości ich transportu w betonie i zdolności do hamowania zainicjowanej korozji stali. Dla wybranych inhibitorów: azotanu(III) wapnia (CA), etanoloaminy (EA) i benzoesanu etanoloamoniowego (BEA) wyznaczono efektywne współczynniki dyfuzji w betonie i skuteczność inhibitowania korozji stali zainicjowanej w roztworach symulujących beton skażony jonami chlorkowymi. Wyniki wskazują, że efektywne współczynniki dyfuzji badanych inhibitorów są mniejsze niż dla jonów chlorkowych, natomiast skuteczność inhibitowania zainicjowanej korozji wżerowej maleje w szeregu: CA > EA > BEA. Słowa kluczowe: stal, beton, korozja, inhibitor penetrujący, dyfuzja, skuteczność Studies of factors controlling the effi ciency of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete The effi ciency of penetrating corrosion inhibitors for steel in concrete is governed by their ability to penetrate through the concrete and to inhibit the initiated corrosion of embedded steel. The effective diffusion coeffi cients in concrete and the inhibition effi ciency for the initiated corrosion of steel in solutions simulating chloride contaminated concrete were determined for selected inhibitors: calcium nitrite (CA), ethanolamine (EA) and ethanolamm[...]

Elektrochemiczne badania korozji stali w roztworach symulujących beton skarbonatyzowany i skażony chlorkami

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania anodowych krzywych polaryzacji stali w roztworach symulujących ciecz porową betonu o różnym stopniu skarbonatyzowania (pH: 8-12) oraz skażonego jonami chlorkowymi (1% NaCl). Określono wpływ inhibitora korozji - azotanu(III) wapnia - na proces korozji stali w tych warunkach. Słowa kluczowe: stal, roztwór symulujący beton, karbonatyzacja, chlorki, azotan(III) wapnia Electrochemical studies on steel corrosion in solutions simulating carbonated and chloride contaminated concrete The corrosion of steel in solutions simulating carbonated (pH: 8-12) and chloride contaminated (1% NaCl) concrete was investigated by measuring anodic polarization curves. Inhibition effi ciency of Ca(NO2)2 under such conditions was estimated. Keywords: steel, concrete simulating solution, carbo[...]

Wpływ azotanu(III) wapnia na korozję stali w roztworach symulujących beton o różnym stopniu karbonatyzacji


  Przeprowadzono badania inhibitowania korozji stali przez azotan(III) wapnia w roztworach symulujących ciecz w porach betonu o różnym stopniu karbonatyzacji. Wykonano pomiary w warunkach inicjacji korozji stali (inhibitor dodany do roztworu przed ekspozycją stali) i w warunkach rozwiniętej korozji stali (inhibitor dodany po długiej ekspozycji stali w roztworze, prowadzącej do rozwoju korozji). Na podstawie pomiarów impedancyjnych i analizy krzywych polaryzacji określono skuteczność inhibitowania korozji stali. Stwierdzono, że azotan(III) wapnia wykazuje dużą skuteczność inhibitowania inicjacji korozji stali w roztworach symulujących skarbonatyzowany beton, nawet przy spadku pH do 8. W przypadku rozwiniętej korozji stali, ten inhibitor jest mniej skuteczny i konieczne są wyższe jego stężenia. Słowa kluczowe: stal, beton, karbonatyzacja, korozja, inhibicja, azotan(III) wapnia, spektroskopia impedancyjna The inhibiting effect of calcium nitrite on the corrosion of steel in solutions simulating concrete with different carbonation degree Studies of the inhibition of steel corrosion by calcium nitrite were performed in solutions simulating pore liquid in concrete with different degree of carbonation. Tests were done in the condition corresponding to the initiation of steel corrosion (the inhibitor was added to solutions before the exposure of steel) as well as in the condition corresponding to developed corrosion (the inhibitor was added after a long prior exposure of steel in corrosive solution, leading to severe corrosion). The inhibiting effi ciency of calcium nitrite was estimated upon analysis of impedance and polarization data. It was found, that calcium nitrite shows high inhibition effi ciency of the initiation of steel corrosion. For developed corrosion of steel (precorroded), this inhibitor is less effective and should be applied at higher concentrations. Keywords: steel, concrete, carbonation, corrosion, inhibition, calcium nit[...]

Stężenie chlorków w betonie a zagrożenie korozją zbrojenia


  Przedmiotem referatu jest przegląd światowych wymagań normowych dotyczących dopuszczalnego stężenia chlorków w elementach żelbetowych i sprężonych, z uwzględnieniem innych czynników. Rozważono czynniki decydujące o wartości krytycznego stężenia chlorków wystarczającej do zainicjowania korozji stali. Przedstawiono porównanie wyników badań dotyczących krytycznego stężenia chlorków inicjującego korozję z dopuszczalnymi wartościami normowymi. Słowa kluczowe: trwałość, korozja wżerowa, żelbet, chlorki Chloride concentration in concrete and the risk of corrosion of reinforcement The subject of this paper is an overview of the world standards requirements for concentration of chlorides in reinforced and prestressed elements, taking into account other factors. Factors affected on the level of the critical concentration of chloride suffi cient to initiate corrosion of steel were considered. The results of tests for a critical chloride concentration initiating steel corrosion and standard limits were compared. Keywords: durability, pitting corrosion, reinforced concrete, chloride ions ochrona przed korozja 6/2012 1. Wstęp Oczekiwana trwałość konstrukcji stanowi podstawowe założenie w procesie jej projektowania i w istotny sposób wpływa na przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Według ustaleń Eurokodu 2, trwałość obiektu jest zachowana, jeżeli w założonym czasie (dla budowli powszechnego użytku - ok. 50 lat) konstrukcja spełnia swoje funkcje w zakresie użytkowalności, nośności i stateczności. Rozpatrując trwałość konstrukcji należy zatem posługiwać się przede wszystkim pojęciem "okresu użytkowania", ponieważ granicą trwałości jest najczęściej wyczerpanie stanu granicznego użytkowania. W rzeczywistości trwałość wzniesionej konstrukcji jest obarczona istotnym poziomem niepewności, wynikającym przede wszystkim z błędów, wad i awarii, nieuniknionych na wszystkich etapach istnienia konstrukcji, od projektu, poprzez wykonawst[...]

Wpływ elektrochemicznego wprowadzania guanidyny do betonu skarbonatyzowanego na korozję zbrojenia


  Przeprowadzono badania nad elektrochemicznym wprowadzaniem guanidyny do betonu skarbonatyzowanego o w/c = 0,7, przy gęstości prądu na katodzie 2,9 A/m2. Stwierdzono ok. 20-krotne przyspieszenie transportu guanidyny oraz realkalizację betonu. Skuteczność inhibicji korozji stali w tych warunkach wyniosła ok. 92%. Słowa kluczowe: korozja stali, beton, inhibitor korozji, elektrochemiczne wprowadzanie inhibitora, guanidyna Effect of electrochemical injection of guanidine into carbonated concrete on corrosion of the reinforcement The study on the electrochemical injection of guanidine in carbonated concrete was conducted at cathodic current density of 2,9 A/m2. Almost 20-fold acceleration of the inhibitor transport as well as concrete realkalization were found. The effectiveness of the inhibition of steel corrosion was estimated at about 92%. Keywords: steel corrosion, concrete, corrosion inhibitor, electrochemical injection of inhibitor, guanidine 1. Wstęp Stosowanie penetrujących inhibitorów korozji (PCI - penetrating corrosion inhibitor, zwanych także migrującymi inhibitorami korozji) jest jedną z bardzo atrakcyjnych metod naprawy konstrukcji żelbetowych [1, 2]. PCI są nanoszone na powierzchnię betonu. Mają za zadanie przeniknąć przez otulinę betonową do zbrojenia i zahamować jego korozję. Jednak badania nad PCI wykazały, że transport tych inhibitorów w betonie jest powolny (efektywne współczynniki dyfuzji PCI są porównywalne lub niższe od otrzymanych dla jonów chlorkowych) [1, 3], a tym samym czas osiągnięcia minimalnego stężenia inhibitora wystarczającego do zahamowania korozji wynosi od roku do kilkunastu lat w zależności od szczelności betonu i grubości otuliny. W celu zwiększenia skuteczność działania PCI prowadzone są prace nad przyspieszeniem transportu inhibitorów w betonie poprzez stosowanie pola elektrycznego (elektrochemiczne wprowadzanie inhibitorów) [4-8]. W literaturze dotyczącej tego zagadnienia podano obiecujące wyni[...]

Zawartość chlorków w cemencie hutniczym a zdolności ochronne betonowej otuliny zbrojenia DOI:10.15199/40.2016.6.1


  Przeprowadzono badania wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym na właściwości ochronne otuliny betonowej. Stosowano cement zawierający od 0,085 do 0,5% jonów chlorkowych. Właściwości ochronne otuliny betonowej oceniono na podstawie anodowych krzywych polaryzacji stali w betonie po różnych czasach dojrzewania oraz po karbonatyzacji betonu. Stwierdzono brak wpływu zawartości chlorków w cemencie hutniczym, w badanym zakresie wartości, na korozję stalowego zbrojenia betonu. Otulina nieskarbonatyzowana, nawet przy najwyższej stosowanej zawartości chlorków, wykazała dobre właściwości ochronne w stosunku do zbrojenia. Zbrojenie w otulinie betonowej skarbonatyzowanej ulegało korozji aktywnej. Słowa kluczowe: cement hutniczy, chlorki, krzywa polaryzacji, korozja stali w betonie Influence of the chloride content in blast furnace slag cement on protective ability of concrete cover for reinforcement The investigation of the effect of chloride content in blast furnace slag cement on the protective properties of concrete cover of steel was carried out. Cement containing from 0.085 to 0.5% chloride ion was used. The protective properties of the concrete cover were evaluated based on anodic polarization curves of steel in the concrete after different periods of concrete hardening and carbonation. No effect of chloride content in the cement, over a range of tested values, on the corrosion of steel reinforcement was found. Noncarbonated cover, even at the highest chloride content used, showed a good protection properties for reinforcement. The active corrosion of steel reinforcement in the carbonated concrete was observed. Keywords: blast furnace slag cement, chlorides, polarization curve, corrosion of steel in concrete1. Wstęp Chlorki są jedną z głównych przyczyn korozji zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych [2, 7]. Z tego względu w wielu dokumentach normalizacyjnych, zarówno dotyczących wszystkich składników betonu, jak i betonu (np. norma PN EN[...]

 Strona 1  Następna strona »