Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Sibila"

Konferencja NACE CORROSION 2015 w Dallas DOI:


  1. NACE National Association of Corrosion Engineers jest największym na świecie stowarzyszeniem korozjonistów. Stowarzyszenie zostało założone 9 października 1943 roku przez jedenastu inżynierów przemysłu naftowego, wywodzących się z powstałej wcześniej w Houston, w latach trzydziestych dwudziestego wieku, grupy zajmującej się ochroną katodową podziemnych rurociągów. Warto wspomieć, że w tym samym okresie w Polsce prof. Roman Podoski opracował zalecenia dotyczące ochrony przed prądami błądzącymi uwieńczone normą PNE-27-1932. W 1946 NACE zrzeszała już ponad 1700 specjalistów działających w pięciu regionalnych oddziałach a jej członkowie zaczęli zajmować się nie tylko ochroną katodową ale także powłokami, inhibitorami i doborem odpornych na korozję materiałów konstrukcyjnych. W 1944 roku powstały pierwsze dwa komitety techniczne NACE, ale dopiero w 1969 roku wydano dwa pierwsze standardy NACE: RP0169: "Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems" oraz TM0169: "Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries". Pierwszy z nich do dziś stanowi podstawową normę w ochronie katodowej i doczekał się już dziewiątej edycji. NACE International jest obecnie najpotężniejszą na świecie organizacją zajmującą się technologiami przeciwkorozyjnymi i aktualnie zrzesza ponad 35 tysięcy członków ze 130 państw działających w 108 sekcjach; w czterech oddziałach regionalnych w USA i na czterech kontynentach: Wschodnia Azja i Pacyfik, Zachodnia Azja i Afryka, Europa i Ameryka Łacińska. Obecnie w ramach NACE pracuje kilkadziesiąt komitetów naukowotechnicznych. Działalność NACE koncentruje się głównie na: - integracji specjalistów z różnych dziedzin korozji i aktywizacji środowiska - organizowaniu corocznie kilkudziesięciu konferencji, sympozjów, seminariów i wystaw umożliwiajacych wymianę doświadczeń i informacji o nowych technologiach - szkoleniach i kursach edukacyjnych a także treningach[...]

Konferencja NACE CORROSION 2012

Czytaj za darmo! »

W dniach 11-15 marca 2012 r. w Salt Lake City, Utah, USA odbyła się największa doroczna konferencja NACE CORROSION 2012. Do miasta Mormonów, a zarazem ważnego ośrodka sportów zimowych przyjechało ponad 5800 uczestników i 350 wystawców z całego świata. W ramach konferencji odbyły się liczne sympozja techniczne, na których autorzy referatów prezentowali wyniki swej pracy, dyskusje panelowe pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń, szkolenia i warsztaty, spotkania komitetów normalizacyjnych oraz organizacyjne NACE, komitetów technicznych ISO i wiele innych. Tematyka obejmowała szereg zagadnień korozyjnych w podziale na następujące technologie i gałęzie przemysłu: ochrona katodowa, inhibitory, powłoki, departament obrony, drogi i mosty, korozja morska, dobór materiałów i projektowanie, produkcja ropy i gazu, rafi nacja ropy naftowej, rurociągi, zbiorniki i konstrukcje podziemne, produkcja energii, woda i ścieki. W ciągu pięciu dni obrad wygłoszono kilkanaście wykładów plenarnych oraz 517 referatów i zaprezentowano 84 postery. Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy[...]

NACE CORROSION 2014


  W dniach 9-13 marca 2014 roku w San Antonio w Teksasie odbyła się największa doroczna konferencja NACE CORROSION 2014. W konferencji wzięło udział ponad 6000 uczestników i 428 wystawców z całego świata. Jak corocznie obrady konferencji toczyły się na: - Obradach plenarnych, na których z reguły prezentowali swój dorobek laureaci dziesięciu dorocznych nagród NACE wręczanych za wybitne osiągnięcia w zapobieganiu korozji. Plenarny wykład "Co oznacza kariera w korozji" wygłosił Neil Thompson z Material and Corrosion Technology Center z Dublinu w Ohio, znany jako współautor raportu Federalnego Zarządu Autostrad na temat przyczyn korozji mostów i wiaduktów. W referacie podano, że straty ponoszone przez amerykańską gospodarkę z powodu korozji wynoszą ok. 276 miliardów dolarów rocznie. Zwrócono w nim też uwagę na starzenie się specjalistów od korozji. Według danych otrzymanych z ankiety NACE przeprowadzonej w latach 2006/2007, tylko 20% korozjonistów było w wieku do 40 lat, natomiast aż 41% było w wieku powyżej 51 lat. - Kilkudziesięciu sympozjach technicznych, w trakcie których autorzy wygłosili referaty[...]

Using combined DCVG/CIPS/MTM survey to assess condition of pipeline and it's insulation DOI:10.15199/40.2016.8.3


  Integrity management of non-piggable pipelines up to now remains as an essential challenge for all Operators. Widely applicable aboveground survey techniques such as DCVG and CIPS alone, targeted at evaluation of pipeline coating integrity and CP effectiveness, do not entirely determine the integrity of non-piggable pipelines. Furthermore, these methods have limitation - they are not intrinsically sensitive to coating disbondment. In the meantime, over the last years Magnetic Tomography Method went through extensive industrial validation. Based on the converse magnetostrictive effect, MTM defines stress characteristics of pipe sections by registering changes in the magnetic field of the pipeline. As an effective instrument for comprehensive integrity assessment of non-piggable pipelines, authors propose to perform combined DCVG/ CIPS/МТМ survey. Keywords: aboveground survey, DCVG, CIPS, magnetic tomography, corrosion Ocena stanu rurociągów, na których nie jest możliwe zastosowanie inteligentnych tłoków do dziś pozostaje wyzwaniem dla operatorów rurociągów. Szeroko stosowane techniki badań DCVG i CIPS zorientowane są na kontrole stanu powłoki izolacyjnej i nie dostarczają informacji o stanie ścianek rurociągu. Metody te nie pozwalają także na wykrycie odspojenia katodowego izolacji. W ciągu ostatnich lat w przemyśle metoda tomografii magnetycznej zyskała legitymizację. Oparta na zjawisku odwróconej magnetostrykcji technika MTM określa naprężenia odcinków rurociągu poprzez pomiar zmian pola magnetycznego. Jako efektywną metodę kompleksowej oceny stanu rurociągów nienadających się do badań inteligentnym tłokiem, autorzy proponują przeprowadzenie połączonych badań DCVG/CIPS/MTM. Słowa kluczowe: badania na powierzchni ziemi, DCVG, CIPS, tomografia magnetyczna, korozja 1. DCVG /CIPS Survey Nowadays multiple options exist for aboveground surveys to identify areas of disbonded coating on pipelines using AC or DC pri[...]

Ochrona przed korozją wywołaną prądem przemiennym studium przypadku na podstawie doświadczeń terenowych DOI:10.15199/40.2016.8.5


  W pracy przedstawiono rezultaty ograniczenia interferencji prądu przemiennego dla gazociągu ułożonego na czternastokilometrowym odcinku równolegle do napowietrznej linii wysokiego napięcia. Na gazociągu tym zainstalowano cztery lata wcześniej czternaście monolitycznych odgraniczników prądu stałego. Obecnie uzyskane wyniki pomiarów porównano z otrzymanymi po zakończeniu budowy instalacji. Przeprowadzono ocenę skuteczności ograniczenia oddziaływania prądu przemiennego na gazociąg ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych. Słowa kluczowe: korozja, ochrona katodowa, prąd przemienny, odgranicznik prądu stałego The paper presents the results of limitation of an interference alternating current for fourteen kms section of a gas pipeline laid parallel to the overhead high-voltage lines. Fourteen solid state decouplers were installed on that pipeline four years earlier. Measured results were compared with results obtained just after the installation. The study analysed the effectiveness of mitigation of alternating current interference on pipeline with particular emphasis on critical points. Keywords: corrosion, cathodic protection, alternating current, solid state decoupler 1. Wprowadzenie Zagadnienie indukcyjnego oddziaływania napowietrznych linii wysokiego napięcia na położone w pobliżu rurociągi było od lat przedmiotem zainteresowania badaczy, ale tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy personelu obsługującego rurociągi i przepisów przeciwporażeniowych. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych [1], gdzie dopuszczalne wyindukowane w rurociągu napięcie przemienne nie może przekraczać 15 V, powstało wiele prac na ten temat. Przez wiele lat specjaliści od ochrony katodowej nie dostrzegali zagrożenia korozyjnego, powodowanego prądem przemiennym. Faktycznie, przy ówczesnych powłokach na rurociągach i licznych, rozległych defektach, małe gęstości wypływających z nich prądów przemiennych nie powodowały zauważalnej korozji ścianek.[...]

 Strona 1