Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW KUŚ"

Wpływ elektrochemicznego wprowadzania guanidyny do betonu skarbonatyzowanego na korozję zbrojenia


  Przeprowadzono badania nad elektrochemicznym wprowadzaniem guanidyny do betonu skarbonatyzowanego o w/c = 0,7, przy gęstości prądu na katodzie 2,9 A/m2. Stwierdzono ok. 20-krotne przyspieszenie transportu guanidyny oraz realkalizację betonu. Skuteczność inhibicji korozji stali w tych warunkach wyniosła ok. 92%. Słowa kluczowe: korozja stali, beton, inhibitor korozji, elektrochemiczne wprowadzanie inhibitora, guanidyna Effect of electrochemical injection of guanidine into carbonated concrete on corrosion of the reinforcement The study on the electrochemical injection of guanidine in carbonated concrete was conducted at cathodic current density of 2,9 A/m2. Almost 20-fold acceleration of the inhibitor transport as well as concrete realkalization were found. The effectiveness of the inhibition of steel corrosion was estimated at about 92%. Keywords: steel corrosion, concrete, corrosion inhibitor, electrochemical injection of inhibitor, guanidine 1. Wstęp Stosowanie penetrujących inhibitorów korozji (PCI - penetrating corrosion inhibitor, zwanych także migrującymi inhibitorami korozji) jest jedną z bardzo atrakcyjnych metod naprawy konstrukcji żelbetowych [1, 2]. PCI są nanoszone na powierzchnię betonu. Mają za zadanie przeniknąć przez otulinę betonową do zbrojenia i zahamować jego korozję. Jednak badania nad PCI wykazały, że transport tych inhibitorów w betonie jest powolny (efektywne współczynniki dyfuzji PCI są porównywalne lub niższe od otrzymanych dla jonów chlorkowych) [1, 3], a tym samym czas osiągnięcia minimalnego stężenia inhibitora wystarczającego do zahamowania korozji wynosi od roku do kilkunastu lat w zależności od szczelności betonu i grubości otuliny. W celu zwiększenia skuteczność działania PCI prowadzone są prace nad przyspieszeniem transportu inhibitorów w betonie poprzez stosowanie pola elektrycznego (elektrochemiczne wprowadzanie inhibitorów) [4-8]. W literaturze dotyczącej tego zagadnienia podano obiecujące wyni[...]

Wpływ pola elektrycznego na skuteczność inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanym betonie przez azotan(III) wapnia


  Przeprowadzono badania inhibicji korozji stali w skarbonatyzowanej membranie z zaczynu cementowego, stosując elektrochemiczne wprowadzanie jonów azotanowych(III), przy gęstości prądu na anodzie 0,2 A/m2. Stwierdzono niemal 100-krotne przyspieszenie transportu NO2 -. Skuteczność inhibicji korozji stali w tych warunkach wyniosła ok. 94%. W przestrzeni anodowej obserwowano spadek wartości pH roztworu oraz utlenianie NO2 -. Ponadto stwierdzono nierównomierne zniszczenia korozyjne stali zbrojeniowej na skutek prądów błądzących. Słowa kluczowe: korozja stali, beton, karbonatyzacja, inhibitor korozji, pole elektryczne, azotan(III) wapnia Effect of electric fi eld on the inhibition effectiveness of steel corrosion in carbonated concrete by calcium nitrite The effect of the electrochemical injection of nitrite ions on the corrosion of steel in carbonated mortar was studied at anodic current density of 0.2 A/m2. Almost 100- fold acceleration of the inhibitor transport was found. Estimated effectiveness of the inhibition of steel corrosion of steel was about 94%. The reduction pH and nitrite oxidation in the anodic chamber were observed. In addition, a non-uniform corrosion damage of embedded steel, probably caused by stray current, was found. Keywords: steel corrosion, concrete, carbonation, corrosion inhibitor, electrochemical injection, calcium nitrite ochrona przed korozja 6/2012 1. Wstęp Najczęstszą przyczyną uszkodzeń konstrukcji żelbetowych jest korozja stali zbrojeniowej, spowodowana wnikaniem jonów chlorkowych i dwutlenku węgla do betonu [1-5]. Od wielu lat trwają badania nad metodami ochrony zbrojenia, takimi jak penetrujące inhibitory korozji, ochrona katodowa, elektrochemiczne usuwanie chlorków oraz realkalizacja betonu. Dużym problemem przy stosowaniu inhibitorów penetrujących jest ich zbyt wolna dyfuzja w betonie [1-3, 5, 6]. Obiecującą metodą przyspieszenia transportu jest wywołanie migracji zjonizowanych form inhib[...]

 Strona 1