Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA SIERADZAN"

Poszukiwanie nowych inhibitorów korozji stali zbrojeniowej w betonie skażonym jonami chlorkowymi


  W pracy przedstawiono wyniki badań potencjodynamicznych stali zbrojeniowej w roztworze symulującym ciecz porową betonu skażonego jonami chlorkowymi z dodatkiem wyselekcjonowanych związków organicznych (kwasów dialkiloaminoetylofosfi nowych lub bis(dialkiloaminometylo)fosfi nowych), jako potencjalnych nowych nietoksycznych inhibitorów migrujących. Słowa kluczowe: stal, żelbet, inhibitory korozji, badania potencjodynamiczne Searching for new inhibitors of corrosion reinforcing steel in concrete contaminated by chloride ions In the paper, the possibility of using dialkyloaminomethylophosphonic or bis(dialkylamino- methyl)phosphonic acids as a new non-toxic inhibitors of the corrosion of steel for concrete reinforcement was investigated by potentiodynamic method. Keywords: steel, concrete reinforcement, corrosion inhibitors, potentiodynamic measurements ochrona przed korozja 6/2012 1. Wstęp Obecnie najbardziej znanymi na rynku chemii budowlanej mieszankami inhibitującymi stosowanymi jako dodatki do zarobu cementowego lub jako inhibitory migrujące, to preparaty oparte na aminach i alkaloaminach fi rm MCI oraz Ferrogard. Na świecie nadal stosowane są inhibitory nieorganiczne - azotan(III) wapnia i azotan(V) wapnia, pomimo ich niekorzystnego wpływu na środowisko [1-4]. Jednakże żaden z dostępnych na rynku inhibitorów nie wykazuje dostatecznej skuteczności w ochronie antykorozyjnej stali zbrojeniowej w obecności jonów chlorkowych [5]. W literaturze dotyczącej stosowania inhibitorów korozji opartych na aminach, aminoalkoholach i monofl uorofosfatach, a także azotanu(III) wapnia zwracano uwagę na główne problemy, któremają istotne znaczenie dla skutecznej i trwałej ochrony konstrukcji żelbetowych, czyli [6]: - czy inhibitory organiczne stanowią skuteczną formę ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej w betonie? - na określenie odpowiedniej koncentracji inhibitora na poziomie pręta zbrojeniowego w betonie skażonym jonami chlo[...]

 Strona 1