Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA BALA-LITWINIAK"

Corrosion resistance of the boiler- and chimney steels in the exhaust fume condensates coming from burning of cellulose-waste glycerin based compositions


  Evaluation of corrosion resistance of two steels, most commonly applied in production of funnel pipes (K-18 type, heat-resistant carbon steel) and chimney corners (H20N12S2 type, acid/heat resistant austenitic stainless steel) has been reported. The corrosion tests have been carried out in the environment of fume condensate that is formed during burning of cellulose pellets without- and with so called glycerin waste additions. The applied additions of glycerin fraction in the cellulose fuel were 4.5 and 7.0 mass %, respectively. The acidity- and electrolytic conductivity of the obtained condensates have been determined. The corrosion behavior of tested steels in the environment of generated condensates has been monitored using two polarization methods: potentiodynamic and polarization resistance. It is shown that presence of glycerin fraction in the cellulose fuel clearly reduces the corrosion aggressiveness of the condensates against the tested steels. Keywords: fume condensate, waste glycerin, carbon/stainless steel, corrosion current Odporność korozyjna stali kotłowych i kominowych w środowisku kondensatów powstających przy spalaniu kompozycji na bazie celulozy i gliceryny odpadowej Dokonano oceny odporności korozyjnej dwu gatunków stali najczęściej stosowanych do wytwarzania rur kominowych (stal węglowa, żaroodporna, K-18) i palenisk (stal kwasoodporna, H20N12S2). Badania korozyjne wykonano w środowisku skroplonych spalin, powstających w wyniku spalania pelletów celulozowych niezawierających- bądź zawierających domieszki tzw. odpadu glicerynowego. Zastosowane domieszki frakcji glicerynowej w paliwie celulozowym wynosiły odpowiednio 4,5% i 7,0% mas. Zmierzono kwasowość i przewodnictwo powstających kondensatów. Oceny zachowania korozyjnego badanych stali w uzyskiwanych kondensatach dokonano metodami polaryzacyjnymi: metodą potencjodynamiczną i metodą oporu polaryzacji. Pokazano, że obecność frakcji glicerynowej w paliwie efektywnie ogra[...]

Badanie stabilizacji płomienia gazowego DOI:10.15199/24.2016.5.12


  Stosowanie gazowych mediów energetycznych w procesach przemysłowych wymaga stabilnej pracy palników w urządzeniach grzewczych. W pracy przedstawiono możliwości zabezpieczenia płomienia przed jego zerwaniem, a także ,"wciągnięciem" do dyszy palnika. Wykazano, że poprawę stabilności zarówno płomienia kinetycznego, jak i dyfuzyjnego można osiągnąć poprzez zastosowanie stabilizatorów płomienia w odpowiedniej odległości od wylotu dyszy palnika. Takie rozwiązanie pozwala na prawidłową pracę palników, a tym samym poprawia ich parametry bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie podczas pracy dużych komór cieplnych np. pieców grzewczych. The use of gas energy carriers in industrial processes requires stable operation of the burners in heating installations. In the paper the possibilities of the flame protection against breaking and pulling to the burner nozzle are considered. It has been shown that the improvement of flame stability for both kinetic and diffusion flame can be achieved by employing of flame stabilizers at a suitable distance from the outlet of the nozzle burner Such solution contributes towards proper operation of burner and, accordingly, improves the security parameters. The security reasons are of particular importance during work of large heat chambers, e.g. these of heating furnaces. Słowa kluczowe: paliwa gazowe, przemysłowe palniki gazowe, stabilizacja płomienia, bezpieczeństwo spalania. Key words: gas fuels, industrial gas burners, flame stabilization, combustion safety.Wstęp. Stosowanie gazowych mediów energetycznych w procesach przemysłowych wymaga znajomości odpowiednich wymagań odnośnie stabilnej pracy palników w urządzeniach grzewczych [1, 7]. Wymagania te, poprzedzone stosownymi badaniami określają m.in. parametry przepływu gazu i utleniacza w zależności od zastosowanego palnika. Brak wystarczającej wiedzy na temat zachowania płomienia podczas procesów spalania może doprowadzić do poważnych zagrożeń prac[...]

 Strona 1