Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ABEER E. EL MELEIGY"

Corrosion and corrosion fatigue behaviour of Al-bronze in LiBr solutions


  The corrosion behaviour of Al-bronze in LiBr solution was investigated by means of solution analysis, potentiodynamic cyclic polarization, and surface examination. It was found that the dissolution of the alloy at lower concentrations of LiBr (0.25 M) was mainly general due to the formation of CuBr and/or Cu2O. By increasing the concentration of LiBr (≥ 0.5 M) the predominant species were CuO, Cu(OH)2 and CuBr2 · 3Cu(OH)2, CuLiO phase in addition to Al2O3, which is more passive, while the corrosion form was mainly pitting. The corrosion fatigue results proved that both the fatigue life and fatigue strength deteriorated as the LiBr concentration increased. Phractographic examinations revealed a shift of fracture mode from transgranular in air to a mixed mode of transgranular and intergranular with an increasing percentage of intergranular as the LiBr concentration increased. The above results indicate that the failure was due to the action of a mechanochemical mechanism. Keywords: corrosion, corrosion fatigue, Al-bronze, LiBr Korozja i zmęczenie korozyjne brązu aluminiowego w roztworach LiBr Właściwości korozyjne brązu aluminiowego w roztworze LiBr badano za pomocą analizy roztworu, cyklicznej polaryzacji potencjodynamicznej i analizy powierzchni. Stwierdzono, że przy mniejszym stężeniu roztworu LiBr (0,25 M) roztwarzanie stopu zachodzi z wytworzeniem głównie CuBr i/lub Cu2O. Zwiększenie stężenia LiBr (≥ 0,5 M) powoduje korozję wżerową na skutek utworzenia się pasywnej warstwy składającej się przede wszystkim z CuO, Cu(OH)2, CuBr2 · 3Cu(OH)2 i fazy CuLiO. Badania zmęczeniowe wykazały, że zarówno trwałość, jak i wytrzymałość zmęczeniowa zmniejszają się ze wzrostem stężenia LiBr. Badania fraktografi czne ujawniły zmianę rodzaju pęknięć z śródkrystalicznych w powietrzu na mieszane śródkrystaliczne i międzykrystaliczne, aż do międzykrystalicznych, w miarę wzrostu stężenia LiBr. Wyniki badań wskazują na mechanochem[...]

Corrosion and Corrosion Protection of Aluminum in Hydrochloric Acid by Using Piperidine


  The corrosion and corrosion inhibition of aluminum in different concentrations of HCl solutions in the absence and presence of piperidine was investigated using weight loss method and thermometric technique which complemented with surface examination using scanning electron microscopy (SEM). It has been found that piperidine acts as a good corrosion inhibitor for aluminum and the action depends on the concentration of both acid and inhibitor. The concentration of 2.25 M HCl was chosen to carry out the tests of additives either separately or in pairs. Results for weight loss and thermometric measurement indicated that inhibition effi ciency increases with increasing inhibitor concentration. It was found that adsorption of piperidine on aluminum surface follows Langmuir adsorption isotherm with a spontaneous process. On the other hand, addition of increasing amounts of NaNO3 to 2.25 M HCl showing that, at lower nitrate concentration there are a decrease in the induction period which is accompany by a rise in the maximum temperature Tm. While at higher ones C > 0.1, an increase in the induction period is manifested. The high dissolution rates of metals in acidic NO3 solution are the result of an autocatalytic process involving the partial reduction of the NO3 - ion to NO2 . Keywords: Aluminum, corrosion inhibition, piperidine, adsorption isotherms, NaNO3 Piperydyna w ochronie antykorozyjnej aluminium wystawionego na działanie kwasu solnego Korozję aluminium wystawionego na działanie różnych stężeń roztworu HCl oraz inhibitowanie korozji dzięki obecności piperydyny analizowano, badając utratę masy metalu i stosując metodę termometryczną uzupełnioną o badania powierzchni za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że piperydyna działa jako skuteczny inhibitor korozji aluminium, a jej działanie zależy od stężenia kwasu i inhibitora. Dodatki badano osobno lub w parach w roztworze 2,25 M HCl. Wyniki pomiarów termometryczn[...]

 Strona 1