Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Michał WOJCIECHOWSKI"

Modelowanie rozkładu pola elektrycznego wokół przewodów wiązkowych z uwzględnieniem odstępników

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienie modelowania rozkładu pola elektrycznego wokół przewodów wiązkowych stosowanych w liniach WN, szczególny nacisk został postawiony na analizę wpływu odstępników na rozkład pola wokół przewodów oraz na rozkład pola pod linią. Abstract. The article discusses the problem of modeling the distribution of the electric field around the multiple wires used in the HV lines, special emphasis has been placed on analysis of spacers in the field distribution around the wires and the field distribution under the line. (Modeling of electric field distribution around conductors with consideration of spacers) Słowa kluczowe: modelowanie, pole elektryczne, przewody wiązkowe, odstępniki Keywords: MES modeling, electric field, multiple wires, spacers Wstęp Szybki rozwój aglomeracji miejskich prowadzi nieuchronnie do występowania sprzecznych tendencji w rozwoju linii WN. Z jednej strony aglomeracje wymagają coraz więcej energii, którą trzeba liniami WN dostarczyć z drugiej zaś strony każda linia powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu aglomeracji. Szczegółowe warunki ograniczenia użytkowania terenu wynikają z aktów prawnych regulujących dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego [1], [2] oraz metody jego pomiaru. Przepisy te określają w odniesieniu do pola elektrycznego dopuszczalne wartości dla zabudowy mieszkaniowej, miejsc ogólnodostępnych, oraz stanowisk pracy. Ze względów technicznych przesył dużej energii na znaczne odległości wymaga użycia jak najwyższego napięcia, w Polsce linie najwyższych napięć budowane są na napięcie 400 kV. W przypadku linii o takim napięciu powszechnym rozwiązaniem jest stosowanie przesyłu poprzez przewody wiązkowe, dwu, trzy, cztero lub pięcioprzewodowe. Przewody takie ze względów stabi[...]

Analiza wpływu uproszczeń na wyniki symulacji rozkładu pola elektrycznego wokół linii wysokich napięć DOI:10.15199/74.2015.3.2


  Postępujący rozwój obszarów miejskich oraz zabudowywanie obszarów czysto rolniczych infrastrukturą usługowoprodukcyjną prowadzi do sprzecznych dążeń w dziedzinie rozwoju linii WN. Każdy obszar zurbanizowany wymaga zasilenia w energię elektryczną, którą trzeba dostarczyć liniami WN, a jednocześnie te same linie swoją obecnością powodują znaczne ograniczenie w użytkowaniu terenu. W polskim systemie prawnym ograniczenia użytkowania terenu wynikają z dopuszczalnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego zarówno w miejscach pracy, jak i w miejscach przeznaczonych do przebywania czy zamieszkania. Wartości natężeń pól oraz metody ich pomiaru określono w [1, 2]. Należy podkreślić, że wartości te zróżnicowano w zależności od sposobu użytkowania danego terenu oraz częstotliwości oddziałującego pola elektromagnetycznego. Jako podstawowy sposób określania sposobu użytkowania terenu w pobliżu linii akty prawne przewidują pomiary natężenia pola, które jednak ze względów technicznych są ograniczone do terenu pod linią WN. Należy więc zadać pytanie, jakie wartości natężeń pola występują na większych wysokościach nad ziemią - jest to szczególnie ważne przy projektowaniu wyższych budynków w pobliżu linii. Najczęściej stosowanym sposobem przesyłu dużych ilości energii na znaczne odległości jest budowa linii elektroenergetycznych na napięcie 400 kV. Dla linii o takim napięciu powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest użycie przewodów wiązkowych. Przewody takie ze względów mechanicznych wyposażane są w odstępniki, czyli elementy przewodzące, zapewniające stałe ułożenie względem siebie przewodów w wiązce. Z punktu widzenia tworzenia modelu symulacyjnego rozpatrzono wpływ [...]

Pomiar wysokonapięciowych impulsów nanosekundowych DOI:10.15199/13.2016.11.12


  Artykuł przedstawia koncepcje i wykonanie dzielnika wysokonapięciowego, przeznaczonego do pomiarów impulsów nanosekundowych. Słowa kluczowe: dzielnik napięcia, impuls wysokonapięciowy, czas odpowiedzi.Jednym z podstawowych zadań techniki wysokich napięć jest generacja i pomiar napięć impulsowych o wielkich amplitudach. Zarówno generacja, jak i pomiar takich impulsów są niezbędne dla prowadzenia badań nad oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych z otoczeniem, przy czym do najczęściej używanych impulsów zalicza się impuls napięciowy 1,2/50 ms oraz prądowy 8/20 ms. Problem generacji i pomiaru tych impulsów normatywnych, jest dobrze opisany w literaturze i nie stanowi problemu technicznego w odróżnieniu od pomiarów impulsów nanosekundowych. Konieczność badań aparatów i urządzeń przy pomocy impulsów o czasach trwania liczonych w nanosekundach ma swoje uzasadnienie zarówno militarne jak i cywilne. Impulsy wysokiego napięcia o czasach trwania rzędu nanosekund stanowią realne zagrożenie dla różnych urządzeń elektronicznych zarówno w czasie pokoju jak i w trakcie działań wojennych. Pierwsze doniesienia o niszczącym działaniu takich impulsów pojawiły się w latach 50-tych na skutek oddziaływania impulsów NEMP [1], powstałych podczas prób broni jądrowej. Impuls wysokiego napięcia o czasie narastania kilku lub kilkunastu nanosekund jest zdolny zniszczyć obwody elektryczne lub elektroniczne w promieniu wielu kilometrów, nie uszkadzając przy tym innych aparatów i nie raniąc ludzi. Urządzenia elektroniczne z połowy XX wieku oparte były głównie o lampy elektronowe, które dobrze tolerowały wzrosty napięcia wywołane przez NEMP i dopiero wraz z rozwo[...]

Związek certyfikacji obiektów biurowych z ich trwałością DOI:10.15199/33.2016.11.28


  Artykuł opisuje dwa główne systemy certyfikacji wykorzystywane na polskim rynku do certyfikacji obiektów biurowych - amerykański LEED oraz brytyjski BREEAM. Obydwa powstały celem certyfikacji ekologicznych, efektywnych i trwałych budynków. Każdy z nich obejmuje podobne aspekty certyfikacji, ponadto skierowane są na wydłużenie cyklu życia obiektu, przez wykorzystanie i wprowadzenie wybranych efektywnych rozwiązań ekologicznych. Słowa kluczowe: trwałość, LEED, BREEAM, biura.Wwielu krajach certyfikacja energetyczna stała się elementemniezbędnym przy realizacji kompleksów biurowych. Zwiększa się także jej popularność na polskim rynku. Obecnie do rejestru certyfikacji środowiskowej BREEAM zgłoszonych jest ok. 247 budynków, a 195 uzyskało już ten certyfikat [3]. W przypadku LEED jest to odpowiednio ok. 145 i 77 obiektów [4]. Wskali globalnej certyfikacji BREEAM poddane zostało ponad 250 tys. budynków.Wynika to z faktu, iż w wielu krajach jest to standard wymagany formalnie przez lokalne przepisy. Certyfikacji LEED poddano natomiast ponad 7000 obiektów, głównie na terenie Stanów Zjednoczonych. Proces certyfikacji zmierza w kierunku stworzenia "produktu" przyjaznego dla środowiska w trakcie całego okresu jego życia. Dzięki niemu można ocenić, czy obiekt został zaprojektowany i wybudowany przy użyciu odpowiednich materiałów i technologii [1], a także czy rozwiązania wprowadzone do projektów przyczynią się do zmniejszenia kosztów inwestycji (długowieczność rozwiązań, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-ściekowa) [2]. Celemnie jest samo wybudowanie o[...]

Comparative analysis of DC-DC inverters as a means of protection against nanoseconds impulses DOI:10.15199/48.2018.03.27

Czytaj za darmo! »

At present, many electronic devices, in order to perform their job properly, must be powered in a stable manner. For many years, power supplies were built on the basis of transformers that reduced the voltage from the 230 VAC power level to slightly higher than the required level (Figure 1). In addition, the conversion from AC to DC was performed, and this task was most often implemented by a set of semiconductor diodes connected in the Graetz bridge. The straightened voltage was still to be smoothed out, which was achieved by the parallel charging of the electrolytic capacitor. This traditional configuration of a power supply, also called a linear power supply, caused high energy losses, which translates into a relatively low efficiency of 40-60%. Most of this energy was lost in the transformer in the generated magnetic field and heat. In addition, such constructions were characterized by large dimensions and often the need to install additional cooling elements. Moreover, when working idle without load, the power supply also consumes more power - more or less depending on transformer parameters. Due to technological advances, the increasing demands for power supply efficiency and the increasing efficiency of the receivers, the power supply design has changed significantly in the direction of power supplies. Power suppliers The principle of operation of the impulse power supply (often called the converter) is somewhat similar to a linear power supply, but the biggest difference is the process of "processing" the voltage. Fig. 1 Linear power supply diagram. In the first place, it is rectified with semiconductor diodes (e.g. Graetz bridge) and then smoothed with a capacitor. In some cases, a passive filter (e.g. a gland seal) is also used here to reduce the emission of harmonics to the mains. The straightened voltage is then smoothed and [...]

 Strona 1