Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Ginalski"

Polski przemysł nieorganiczny dziś i perspektywy jego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono obecną sytuację i prognozy rozwoju przemysłu nieorganicznego w Polsce ze specjalnym uwzględnieniem modernizacji instalacji produkcyjnych, a także zachodzących zmian własnościowych i kierunków dalszej prywatyzacji zakładów nieorganicznych. Omówiono również znaczenie przemysłu nieorganicznego dla gospodarki narodowej. Mgr inż. Seweryn GINALSKI w roku 1962 ukończył Wydział Che[...]

Przemysł kwasu siarkowego na świecie i w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan w krajowym przemyśle kwasu siarkowego na tle światowej sytuacji w tym dziale przemysłu. Omówiono metody produkcji H2SO4 i jego bazę surowcową, a także prognozy wielkości produkcji i zapotrzebowania na H2SO4 was siarkowy jest podstawowym produktem nieorganicznym mającym wszechstronne zastosowanie w gospodarce. W przemyśle chemicznym jest używany m.in. do produ[...]

Polski przemysł nieorganiczny. Dokonania i perspektywy

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu krajowej produkcji nawozów fosforowych i kompleksowych, siarki kopalnej i pochodzącej z odzysku, kwasu siarkowego, sody kalcynowanej, średnio- i małotonażowych chemikaliów nieorganicznych oraz odczynników chemicznych. Określono perspektywy rozwoju produkcji nawozów fosforowych. A review covering production of phosphatic and complex fertilizers, run-of-mine and recycled S[...]

Właściwości mechaniczne tulei papierowych Część II. Odpor ność na ściskanie kolumnowe


  Artykuł stanowi drugą część cyklu publikacji dotyczących badania i przewidywania właściwości mechanicznych tulei papierowych (1). W oparciu o informacje dostępne w literaturze, a także o wyniki badań własnych, przedstawiono metody pomiarów wybranych właściwości tulei. Omówiono badania odporności tulei na zgniatanie kolumnowe, w których stosowane są obciążenia siłami ściskającymi. Omówiono także powody, dla których utrudnione jest teoretyczne określanie wytrzymałości tulei w różnych stanach obciążeń, wskazując jednocześnie możliwości uproszczenia teoretycznego opisu właściwości mechanicznych tulei w przypadkach, gdy możliwe jest traktowanie materiału włóknistego jak ciała sprężystego. Słowa kluczowe: tuleje papierowe, ściskanie kolumnowe The article is the second part of a series of publications concerning research and prediction of mechanical properties of paper cores (1). On the basis of available literature and results of authors’ tests, the chosen measurement methods of paper cores properties were presented, in which loads are applied compressive forces. Also the reasons were discussed why it is difficult to identify the theoretical strength of the sleeve in various states of load, indicating the possibility of simplifying the theoretical description of the mechanical properties of the sleeve, where it is possible to treat the fibrous material as the elastic body. Keywords: paper cores, compression strength Wprowadzenie. Przedstawione w artykule metody oceny nośności tulei dotyczą przypadków obciążeń, w których papiery i tektury lite mogą być traktowane jak ciała sprężyste, a do ich opisu można wykorzystywać stałe materiałowe, wyznaczane w krótkotrwałych próbach laboratoryjnych. W rozważaniach założono, że warstwy laminatu stanowiącego ściankę tulei są ze sobą sklejone na całej powierzchni, a siła sklejenia jest na tyle duża, że przed utr[...]

 Strona 1