Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ NOWAKOWSKI"

Teknodur Combi 3560... farby poliuretanowe nowej generacji

Czytaj za darmo! »

Do ochrony przeciwkorozyjnej stali najczęściej używa się wyrobów lakierowych. Obok typowych kryteriów wyboru odpowiedniego systemu antykorozyjnego jakimi są: trwałość, funkcjonalność czy koszty coraz większą uwagę zwraca się na wpływ zaprojektowanego systemu ochronnego na środowisko naturalne. W roku 2001 zaczęła obowiązywać Dyrektywa Unii Europejskiej nr 1999/13/EC o ograniczeniu emisji[...]

TEKNODUR COMBI 3560... geneza, zastosowania, doświadczenia

Czytaj za darmo! »

Wiele fi rm działających na rynku konstrukcji stalowych staje przed nowymi wyzwaniami zawiązanymi z aktualną sytuacją gospodarczą, a także przepisami dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych (VOC) oraz przepisami REACH. Utrzymanie rentowności na zadowalającym poziomie jest w chwili obecnej dość trudnym zadaniem. Konieczne wydaje się zatem dostosowanie działalności i poszukiwanie nowych rozwiązań zapewniających optymalne efekty, uwzględniające powyższe kryteria. Życzenia i potrzeby klientów mają więc kluczowe znaczenie w dziedzinie tworzenia i rozwoju nowych produktów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, fi rma Teknos opracowała wyjątkową farbę poliuretanową nowej generacji z serii Teknodur Combi 3560, ponieważ rozwiązania w postaci jednowarstwowych farb poliuretanowych[...]

Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego rtęcią w okolicy Dąbrowy Górniczej


  Rtęć to drugi po plutonie co do siły toksyczności występujący w przyrodzie metal ciężki. Była ona i jest obecna w środowisku, tworząc naturalne tło. Każde przekroczenie tego tła oznacza zanieczyszczenie środowiska. Poza pokarmem rtęć do organizmu ludzkiego dostaje się przez układ oddechowy i skórę. Przypadki zatruć nią towarzyszą ludzkości od wieków i są powiązane głównie z wykonywanym zawodem (np. amalgamacja rud srebra i złota za pośrednictwem rtęci). Rtęć uszkadza głównie układ nerwowy oraz hormonalny. Z organizmu matki może być transportowana do płodu, powodując uszkodzenie mózgu i w konsekwencji doprowadzić do autyzmu. U dorosłych uszkodzenia mózgu rtęcią mogą skutkować chorobą Alzheimera i Parkinsona. Zatrucie jest zazwyczaj nieodwracalne [1, 4, 5]. Do pierwszego masowego zatrucia rtęcią doszło w Japonii w 1956 roku, jako skutek spożywania ryb i krewetek z zatoki Minamata. Ze zdiagnozowanych zatrutych osób zmarło do 2001 roku ponad 1,5 tysiąca. Do ekosystemu wodnego rtęć dostała się ze zrzutami ścieków z fabryki produkującej aldehyd octowy. Najpoważniejsze w skutkach zatrucie rtęcią na świecie odnotowano w Iraku w 1972 roku, w wyniku spożywania skażonego zaprawą nasienną ziarna zbóż. W tym wypadku zatruło się ponad 5 tysięcy osób, wiele z nich zmarło [4, 5]. Ze względu na liczne problemy hospitalizacyjne zatrutych ludzi rtęcią i jej związkami, za priorytet należy uznać zapobieganie nadmiernej depozycji tego pierwiastka w środowisku przyrodniczym. Służyć temu może informacja, z punktu widzenia monitoringu rtęci, wykorzystująca wiedzę z różnych dyscyplin naukowych. W tym celu należy scharakteryzować: źródło emisji, transport i przemiany zanieczyszczenia, efekty środowiskowe i zdrowotne, strategię ograniczania emisji opartą na unormowaniach prawnych oraz kalkulacji kosztów wewnętrznych i ze[...]

 Strona 1