Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ MAŚLAK"

Probabilistyczna interpretacja wartości charakterystycznej losowej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej


  W artykule podano zasady szacowania wartości charakterystycznej losowej gęstości obciążenia ogniowego oparte na podejściu probabilistycznym, alternatywnymwzględemtradycyjnego ujęcia deterministycznego. Założono, że poszukiwana wartość jest górnym kwantylem rozkładu prawdopodobieństwa Gumbela, ustalanym przy odpowiednim poziomie prawdopodobieństwa przewyższenia. Porównano przy tymróżne sposoby gromadzenia danych statystycznych i wykazano znaczący wpływ wyboru zastosowanej metody na uzyskany przez oceniającego wynik ilościowy. Omawiany model formalny odniesiono do dwóch wybranych, stosowanych w praktyce i jakościowo różnych algorytmów postępowania. Pierwszy z nich bazuje na rekomendacjach zawartych w eurokodzie PN-EN 1991-1-2, drugi natomiast na przepisach normy NFPA 557. Słowa kluczowe: obciążenie ogniowe, wartość charakterystyczna, strefa pożarowa, kwantyl, rozkład Gumbela.Wartość charakterystyczna gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej qf,k stanowi jeden z trzech podstawowych parametrów determinujących rozwój potencjalnego pożaru w rozpatrywanym pomieszczeniu. Dwa pozostałe to współczynnik otworów O, kwantyfikujący możliwość wymiany gazów z otoczeniem, czyli wentylacji strefy, oraz szybkość uwalniania ciepłaHRR (heat release rate) decydująca o intensywności spalania. Gęstość obciążenia ogniowego qf przekłada się na całkowitą energię Q, która przy zgromadzonych w strefie materiałach palnych stanowiących potencjalne paliwo uwolni się w czasie trwania pożaru, odniesioną do powierzchni podłogi (floor) tej strefy Af, czyli: qf = Q/Af (1) Gęstość qf należy w sensie ilościowym odróżniać od gęstości qt odniesionej do powierzchniwszystkich przegród (total) ograniczających strefę pożarową Af (to znaczy zarówno podłogi, jak również stropu i ścian). Identyfikacja wartości qf odniesionej do badanej strefy pożarowej i zgromadzonego w niej potencjalnego paliwa wymaga zatem jednoznacznej predykcji wielkości Q, nazywanej potocznie[...]

Oszacowanie degradacji nooenooeci losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano i porównano wybrane metody oceny stanu technicznego skorodowanych stalowych blach płaszczy w eksploatowanych, cylindrycznych zbiornikach na paliwa płynne o osi pionowej. Uwzgldniają one losowy charakter postępu korozji w poszczególnych pasach. Na tym tle autorzy proponują nowe, oryginalne ujęciie problemu oparte na analizie w pełni pro[...]

Szacowanie prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano metodykê szacowania trwa³ooeci skorodowanych stalowych blach p³aszczy w eksploatowanych, cylindrycznych zbiornikach na paliwa p³ynne o osi pionowej. Uwzglêdnia ona losowy charakter postêpu korozji w poszczególnych pasach. Uzyskane w chwili badania rzeczywistej, zredukowanej na skutek korozji, grubooeci blach dane pomiarowe umo¿l[...]

Szacowanie degradacji nośności i prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej - przykład obliczeniowy

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowany w artykule przykład obliczeniowy ilustruje wybrane podejścia do oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości skorodowanych blach płaszcza w eksploatowanych stalowych, cylindrycznych zbiornikach paliwowych o osi pionowej. Podstawy teoretyczne omawianych metod analizy zostały zaprezentowane w cytowanych w pracy opracowaniach. Porównanie uzyskanych rezu[...]

 Strona 1