Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"A. Ślusarczyk"

Wybrane aspekty pomocy publicznej w procesie restrukturyzacji przemysłu hutniczego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie pomocy publicznej zawsze budzi pewne kontrowersje, a jej udzielanie jest przedmiotem gorących dyskusji między jej zwolennikami i przeciwnikami. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego na całym świecie była prowadzona przy znaczącym wsparciu poszczególnych państw. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia rozmiaru udzielonej pomocy publicznej na restrukturyzację polskiego sektora [...]

29. Kongres FATIPEC

Czytaj za darmo! »

Położone nad rzeką Skaldą belgijskie miasto Gandawa było w dniach 9-11 czerwca miejscem tegorocznego spotkania naukowców oraz przedstawicieli przemysłu farb i lakierów w ramach konferencji FATIPEC 2008. Wybór miejsca obrad tegorocznej konferencji nie był przypadkowy - licząca 250 tysięcy mieszkańców Gandawa jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i akademickim. Na gandawskim uniwersytecie (któ[...]

Zabezpieczanie powłok farb dekoracyjnych przed działaniem mikroorganizmów

Czytaj za darmo! »

Wyniki prezentowanej pracy dotyczą badań właściwości biobójczych dekoracyjnych farb wodorozcieńczalnych, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe są wynikiem oddziaływania srebra lub innych preparatów nieorganicznych, takich jak nanocząsteczkowy ZnO, koloidalna miedź lub układ nano ZnO/Ag. Badania obejmowały sprawdzenie skuteczności biobójczej handlowych preparatów zawierających wymienione [...]

Modernizacja stropu podziemnego parkingu wielokondygnacyjnego

Czytaj za darmo! »

Parkingi i garaże wielopoziomowe są nieodzownym elementem aglomeracji miejskich i dlatego ich liczba wzrasta z roku na rok. Na ogół konstrukcja składa się z elementów żelbetowych. Wymagania konstrukcyjno-materiałowe dotyczące trwałości konstrukcji z betonu zbrojonego zostały ujęte w normie PN-B-03264:2002. Oddziaływanie środowiska na konstrukcję parkingów i garaży powstałych wcześniej nie było szczegółowo rozpatrywane. Zakładano, że trwałość konstrukcji będzie wystarczająca po spełnieniu warunków konstrukcyjnych oraz zastosowaniu betonu prawidłowej jakości.Wymagania konstrukcyjne określały dopuszczalną szerokość rozwarcia rys oraz minimalną grubość otulenia, na ogół bez uwzględniania oddziaływania środowiska. Uszkodzenia, do których dochodzi w związku ze zbyt marginal[...]

Wybrane problemy dystrybucji stali w P olsce

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowane są zmiany na rynku dystrybucji stali w Polsce, związane z konsolidacją dystrybutorów i zmianą charakteru ich działania. Prezentowane zestawienia największych dystrybutorów pod względem ilościowymi i wartościowym realizowanych obrotów pozwoliły na wskazanie zmian w strukturze rynku. Autorzy przedstawiają również nowe wyzwania, jakie pojawiają się przed dystrybutorami stali, szczególnie w czasie wzmożonej konkurencji i odrabiania strat po okresie dekoniunktury. The article analyzes changes in steel distribution market in Poland, connected to the consolidation of distributors and change of their functions. Presented quantitative and value juxtapositions of turnover of the largest distributors allowed to identify changes in the market structure. The authors also present new challenges that arises to steel distributors, especially in times of increased competition and recovering from the recession. słowa kluczowe: dystrybucja stali, rynek stali keywords: steel: distribution, steel market.Wprowadzenie. Organizacja sprzedaży wyrobów hutniczych w różnych krajach kształtowała się wraz z rozwojem hutnictwa. Istotną rolę odegrały także tradycje handlowe poszczególnych krajów i poziom wymagań klientów. Pomimo istnienia wielu różnorodnych rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży wyrobów hutniczych, w krajach uprzemysłowionych zauważa się pewne wspólne tendencje rozwojowe [1]. O ile w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wyłączną rolą hurtowni wyrobów stalowych była regulacja przepływu produktów od wytwórcy do odbiorcy, to w kolejnym dziesięcioleciu zaczęły powstawać specjalistyczne składy wyrobów hutniczych, świadczące klientom usługi ich wstępnego przetwarzania [2]. Nastąpiła więc reorientacja roli dystrybutora z prostego "kupić - przechować - sprzedać" w bardziej złożony model przewidujący przetworzenie materiału w produkt najbardziej oczekiwany przez klienta. W ten sposób dystrybutor przejął na siebie część f[...]

Aktywiści i ekolodzy o Puszczy Białowieskiej Puszczy zagrażają... leśnicy DOI:


  Współczesna historia zarządzania polską częścią Puszczy Białowieskiej dobitnie pokazuje, że największym zagrożeniem dla jej unikatowych zasobów są leśnicy. Niewiele osób pamięta, że w latach 90. ubiegłego wieku leśnicy wycinali w Puszczy olbrzymie 300-letnie dęby jedynie dla zysku. Przed piłami leśników nie ostały się także 150-letnie świerki, wycięte - a jakże - pod pretekstem walki z kornikiem. Protest polskiego społeczeństwa i międzynarodowej opinii publicznej doprowadził do powiększenia powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego do 10,5 tys. ha oraz wstrzymania cięć rębnych we wszystkich puszczańskich starodrzewach i rezerwatach przyrody. W 2006 roku leśnicy ponownie zażądali wycięcia 112 starych dębów w rezerwatach Puszczy Białowieskiej. Powód? Rzekome żerowanie opiętka dwuplamkowego. Jak widać, puszczańskie nadleśnictwa nigdy nie traciły czasu, by pod różnymi pretekstami przekształcić najcenniejsze drzewostany puszczy na surowiec drzewny. I choć Polskę jako nowoczesne, rozwinięte Państwo w środku Europy XXI wieku, powinno stać na ochronę unikatowej Puszczy Białowieskiej, to Lasy Państwowe kierowane przez Konrada Tomaszewskiego kontynuują niechlubną tradycję jej dewastacji. Nadal mają pole do popisu. Z 62 tys. hektarów polskiej części Puszczy, prawie 40 tys. znajduje się na terenie 3 nadleśnictw Browsk, Hajnówka i Białowieża. To właśnie na tych terenach, poza parkiem narodowym i rezerwatami przyrody, do dzisiaj zachowały się znaczne obszary ukształtowane w wyniku trwania naturalnych procesów przyrodniczych; drzewostany, które przetrwały obie wojny światowe i komunę. Organizacje społeczne zrobiły wiele, by możliwe było zarządzanie gospodarczą częścią Puszczy bez negatywnego wpływu na przyrodę tego miejsca. Krokiem milowym w tej pracy był rok 2012, kiedy po konsultacjach z naukowcami, Minister Środowiska ustalił w latach 2012-2021 limit cięć na poziomie 68 tys. m3. Limit ten z jednej stron[...]

 Strona 1  Następna strona »