Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JACEK BORDZIŁOWSKI"

Ocena przyczepności powłok malarskich Część 1: Metoda odrywu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą odrywu, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnicowane wymagania normalizacyjne. Przedstawiono również propozycje interpretacji wyników, jak również omówiono trudności i możliwości ich przezwyci[...]

Ochrona przed korozją zakotwień ekranów akustycznych

Czytaj za darmo! »

Trwałość ekranów akustycznych jest przede wszystkim warunkowana ich prawidłowym zakotwieniem w gruncie. W chwili obecnej technologia zakotwień nie jest znormalizowana i często realizowane są rozwiązania techniczne pozornie prostsze i tańsze, lecz w rzeczywistości w znaczny sposób zmniejszające trwałość konstrukcji oraz utrudniające sprawną realizację inwestycji i późniejsze prace konserwacyjn[...]

Ocena przyczepności powłok malarskich Część 2: Metody nacięć.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności (adhezji) powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnicowane wymagania normalizacyjne. Przedstawiono również propozycje interpretacji wyników, jak również omówiono trudności i możliwości ich przezwyciężania w warunkach kontroli powłok na konstrukcjach przemysłowych. Słowa kluczowe: przyczepność powłok, metoda siatki nacięć, metoda nacięcia w kształcie X, powłoki lakierowe Determination of coating adhesion. Part 2: Cross-cut and tape test methods Current standard legislation concerned evaluation and research methods of coating adhesion has[...]

NOWE WYDAWNICTWA - BLAST CLEANING TECHNOLOGY

Czytaj za darmo! »

Andreas Momber BLAST CLEANING TECHNOLOGY Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2008, 540 stron, 169 tabel, 385 rysunków ISBN: 978-3-540-73644-8 Książka, wydana przez Springer- Verlag w języku angielskim, stanowi kompendium wiedzy z zakresu obróbki strumieniowo ściernej na sucho przed nakładaniem lub w procesie renowacji powłok ochronnych. Autor podsumowuje współczesny zasób wiedzy dotyczący ścierniw oraz warunków i metod ich natrysku na powierzchnię w strumieniu sprężonego powietrza, cytując wyniki badań licznych autorów. Istotnym elementem książki jest próba powiązania parametrów i warunków obróbki strumieniowo ściernej z właściwościami poddawanych renowacji lub nowo nakładanych powłok lakierowych. Należy zaznaczyć, że ostatnia pozycja książkowa w tym zakresie tematyczny[...]

Ocena właściwości ochronnych systemu powłokowego Breston CV350HT stosowanego do ochrony powierzchni stalowych w instalacjach odsiarczania spalin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań impedancyjnych (EIS) winyloestrowego systemu powłokowego Breston CV350HT przeznaczonego do ochrony przed korozją powierzchni stalowych eksploatowanych w ciężkich warunkach korozyjnych, np. na powierzchniach wewnętrznych instalacji odsiarczania spalin (FGD). Pomiary prowadzono przy potencjale obwodu otwartego w funkcji czasu imersji w wodnym 3% roztworze NaCl w okresie od 24 do 1440 godzin. Wyniki EIS analizowano w oparciu o modele elektrycznych obwodów zastępczych. Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) pozwoliło na określenie parametrów charakteryzujących mechanizm ochronny ocenianej powłoki. W połączeniu z oceną adhezji badanie EIS umożliwia wnioskowanie o właściwościach antykorozyjnych ocenianego systemu powłokowego. Słowa kluczowe: impedancja, powłoka winyloestrowa, FGD, ochrona przed korozją Evaluation of protective properties of Breston CV350HT coating system for anticorrosion protection of Flue Gas Desulphurisation installations The results of impedance (EIS) evaluation of vinyl ester coating system Breston CV350HT used for anticorrosive protection in heavy corrosion environments, for instance in FGD installation, were presented. Experiments were carried out in 3% NaCl aqueous solution at open circuit potential in function of 24-1440 hours immersion time. The EIS results were analyzed using the model represented by the selected electrical equivalent circuit. The application of EIS enabled the determination of protective mechanism parameters of the coating system. The adhesion evaluation connected with the EIS investigation allows putting forward a proposal of anticorrosive properties of the investigated coating system. Keywords. AC impedance, vinyl ester coating system , FGD, anticorrosion protection ochrona przed korozja 9/2014 Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2014, 57, 9, (354-358) Please cite as: Ochr. Przed Koroz., 2014, 57, 9, (354-358) 1. Wstęp Środowisko wewnąt[...]

Pierwotna przyczyna problemów z trwałością powłok antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2015.2.3


  Jest oczywiste, że trwałość powłok antykorozyjnych zależy od wielu czynników. Zwykle winą obarcza się wykonawcę zabezpieczeń. Chciałbym przedstawić nieco inny punkt widzenia, ze szczególnym podkreśleniem roli oraz odpowiedzialności projektanta za końcowy efekt zabezpieczeń powłokowych. Słowa kluczowe: korozja, powłoki antykorozyjne, trwałość Primary cause of problems with durability of anticorrosion coatings Obviously, durability of anticorrosive coatings depends on a number of factors. Usually the contractor is considered as guilty of the problem. I would like to present slightly different point of view, especially I will underline the designer role and responsibility of the final corrosion protection effect. Keywords: corrosion, corrosion coatings, durability 1. Wstęp Trwałość dobrze zaprojektowanych i prawidłowo wykonanych powłok antykorozyjnych powinna przekraczać 15 lat (dla długiego okresu trwałości powłok). Jednak dosyć często zdarza się, że zabezpieczenia powłokowe konstrukcji stalowych ulegają poważnym uszkodzeniom już po kilku latach i są reklamowane w okresie gwarancji. Określenie bezpośrednich przyczyn przedwczesnych uszkodzeń powłok jest pozornie łatwe, lecz znacznie trudniej stwierdzić kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy. 2. Odpowiedzialność uczestników procesu zabezpieczeń powłokowych W procesie zabezpieczeń powłokowych konstrukcji stalowych biorą udział: -- Inwestor odpowiadający za przetarg, przygotowanie inwestycji i eksploatację obiektu. -- Projektant działający z ramienia Inwestora odpowiedzialny za przygotowanie Specyfikacji Technicznych dla danego obiektu. --Wykonawca lub Podwykonawca realizujący zabezpieczenie antykorozyjne. --Dostawca farb współpracujący z Wykonawcą i Inwestorem odpowiedzialny za jakość i terminowość dostaw farb. -- Inspektor nadzoru działający z ramienia Inwestora lub na jego zlecenie, odpowiedzialny za kontrolę jakości robót. W przypadku przedwczesnych uszkodzeń powłok Inwest[...]

Przypadki przedwczesnego kredowania nawierzchniowych powłok farb poliuretanowych alifatycznych DOI:10.15199/40.2016.9.5


  W ostatnich latach stwierdzono przypadki niespodziewanego silnego, przedwczesnego kredowania i bielenia powłok nawierzchniowych z farb poliuretanowych alifatycznych w okresie gwarancji (po 2-5 letnim okresie eksploatacji). W tych sytuacjach właściciele obiektów występowali z uzasadnionymi żądaniami gwarancyjnymi do producenta farby lub wykonawcy wymalowań z uwagi na niespełnienie wymagań jakościowych. Przedstawiono 4 takie przypadki, przy czym wystąpiły one dla farb różnych renomowanych producentów oraz w zróżnicowanych warunkach eksploatacji (kategorie korozyjności C2, C4, C5I) na różnych typach konstrukcji. Omówiono stwierdzone przypadki kredowania nawierzchniowych powłok farb poliuretanowych alifatycznych oraz warunki eksploatacji powłok, prawdopodobne przyczyny wystąpienia wady i propozycje zapobiegania takim przypadkom. Słowa kluczowe: kredowanie powłok, powłoki poliuretanowe, tlenki azotu Four examples of premature chalking (after 2-5 years exploitation) of aliphatic polyurethane topcoats were presented. Paints were produced by four renowned paint producers and were used in different corrosion categories of atmosphere. The owners of the investment objects claimed the coating quality. The probable cause of the coating defect was discussed as well as the proposal how to avoid them. Keywords: Coating chalking, polyurethane coatings, nitrogen oxides 1. Wprowadzenie Farby poliuretanowe sieciowane utwardzaczami alifatycznymi (nazywane w skrócie farbami poliuretanowymi alifatycznymi) zalecane są powszechnie do wytwarzania powłok nawierzchniowych w malarskich systemach farb dwuskładnikowych stosowanych w warunkach eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń dla wszystkich kategorii ko[...]

Uszkodzenia zbiornikowej powłoki kwasoodpornej DOI:10.15199/40.2017.12.4


  1. Wprowadzenie Po trzech miesiącach eksploatacji stwierdzono perforację ściany zbiornika stalowego z mieszadłem ze stali AISI 316L przeznaczonego do wytwarzania i magazynowania w temperaturze ok. 40oC mieszaniny kwasów nieorganicznych tworzących po wymieszaniu rodzaj emulsji. Zbiornik adaptowano z innego zastosowania, przy czym zasadniczym walorem były dobre warunki mieszania realizowane poprzez centralne mieszadło śmigłowe oraz blachy prowadnic przyspawane pionowo do wsporników umocowanych na ścianie zbiornika. Obraz wnętrza zbiornika przedstawiono na rys. 1. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowił grubowarstwowy, kwasoodporny system powłokowy z wypełniaczem płatkowym, złożony z dwóch warstw farby epoksydowo-nowolakowej wypełnionej płatkami szklanymi, o łącznej grubości specyfikowanej 400 μm. Perforacja zbiornika nastąpiła w rejonie spoiny łączącej króciec (rurka o średnicy 26,9 mm i długości 150 mm) do montowania czujnika temperatury z płaszczem zbiornika, na wysokości 300 mm nad spawem płaszcza z dennicą. Miejsce to jest w warunkach eksploatacji stale zanurzone w agresywnym roztworze kwasów o pH < 2, a jednocześnie, z uwagi na niską średnicę rur[...]

 Strona 1