Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SKOTNICKI"

Szerardyzacja, jako zabezpieczenie antykorozyjne części złącznych - badania wstępne DOI:10.15199/40.2017.3.2


  W pracy porównano odporność korozyjną części złącznych - śrub M10 oraz próbek płaskich, wykonanych ze stali 23MnB4, cynkowanych ogniowo oraz termodyfuzyjnie (szerardyzacja). Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w obojętnej mgle NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Uzyskane wyniki porównano do tych, jakie otrzymano w analogicznych warunkach dla części zabezpieczanych antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i naniesienie lamelowej warstwy cynku. W celu wyjaśnienia zróżnicowania wyznaczonej i literaturowej odporności korozyjnej powłoki termodyfuzyjnej, na przekroju i powierzchni zewnętrznej powłoki termodyfuzyjnej (oraz ogniowej - dla porównania) przeprowadzono obserwacje mikroskopowe przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego oraz analizę EDS. Wykonane badania wykazały, że szerardyzowane części złączne charakteryzują się najmniejszą wśród porównywanych metod odpornością korozyjną w badanym środowisku. Otrzymane wyniki są konsekwencją zarówno zbyt małej grubości, jak i niewłaściwej struktury naniesionej powłoki i w celu ich poprawy niezbędna jest optymalizacja parametrów procesu cynkowania. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie termodyfuzyjne, szerardyzacja, części złączne, odporność korozyjna 1. Wprowadzenie Części złączne stosowane w różnych konstrukcjach (mosty, platformy wiertnicze, żurawie stoczniowe, itp.) są narażone na bardzo agresywne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Postępujący proces korozyjny jest jednym z czynników powodujących zmniejszenie trwałości części złącznych. Środowisko korozyjne m.in. zmniejsza wytrzymałość zmęczeniową materiału, przy takiej samej intensywności naprężeń cyklicznych, w porównaniu z badaniami w powietrzu, czy suchej atmosferze gazowej [9]. W celu zmniejszenia zagrożenia korozją śruby wykonuje się z różnych materiałów począwszy od stali węglowej, poprzez stal stopową, stopy aluminium, czy też stopy tytanu. Przykładowo do wykonywania połączeń śrubowych w tunelach drogowych, czy [...]

Zróżnicowanie odporności korozyjnej i zużycia ściernego powłok cynkowych nanoszonych na stopy Fe-C DOI:10.15199/40.2015.4.7


  W badaniach analizowano antykorozyjne i tribologiczne właściwości powłok cynkowych nanoszonych na żeliwo (GJL-250) i stal (DC01). Porównywano następujące rodzaje powłok cynkowych: galwaniczną (PN-EN ISO 4042), ogniową (PN-EN ISO 10684) i płatkową (PN-EN ISO 10683). Prezentowane wyniki są efektem drugiego etapu eksperymentu, który dotyczył badań tribologicznych, analizy mikrostruktury powłok cynkowych przy zastosowaniu mikroskopu optycznego w miejscach uszkodzeń i oceny zmniejszenia odporności korozyjnej na skutek uszkodzenia powłoki cynkowej. Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, iż odporność na korozję powłok naniesionych na stal jest znacznie większa niż powłok naniesionych na żeliwo. Powłoka cynku płatkowego jest najbardziej odporna na zużycie ścierne, ale pomimo tego jej odporność korozyjna istotnie maleje po teście tribologicznym. Powłoki galwaniczna i ogniowa są mniej odporne na mechaniczne uszkodzenia, jednakże fakt ten nie przekłada się znacząco na ich odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, testy korozyjne, odporność korozyjna Diversity of corrosion resistance and frictional wear of zinc coatings created on Fe-C alloys The research work compares anticorrosion and tribological properties of different zinc coatings created on cast iron (GJL-250) and steel (DC01). The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683. Presented results are an effect of the second stage of experiment which refers to: tribological laboratory research, metallographic analysis of zinc coating microstructure in damaged areas, with the use of optical microscope, and the evaluation of the decrease in corrosion resistance as the result of destruction the continuousness of zinc layer. The corrosion research was conducted with the salt chamber with neutral NaCl (PN-EN ISO 9227). It was stated that corro[...]

Wpływ przygotowania warstwy wierzchniej stopów żelaza na właściwości mechaniczne powłok antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2018.12.5


  1. Wstęp Na skutek reakcji z otaczającym środowiskiem części osprzętu dla sieci elektroenergetycznych (uchwyty, złączki) w warunkach atmosferycznych ulegają niszczeniu korozyjnemu. Niszczenie materiałów na skutek korozji może być skutecznie ograniczane przez umiejętne Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 61, nr 12/2018 ARTYKUŁ NAUKOWY / RESEARCH ARTICLE 384 jej zapobieganie, głównie poprzez stosowanie metod ochrony przeciwkorozyjnej oraz właściwy dobór materiałów [5]. Prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji, z uwzględnieniem zagrożeń korozyjnych i metod ochrony przed korozją w znaczący sposób obniża koszty eksploatacji. W wersji podstawowej uchwyty i złączki sieci elektroenergetycznych wykonywane są z aluminium lub stali zabezpieczonej powłoką cynkową. Jednak względy użytkowe i ekonomiczne doprowadziły do podjęcia próby wykorzystania również żeliwa szarego w produkcji osprzętu sieciowego. Wszystkie powłoki metalowe wytwarzane na skalę przemysłową są w jakimś stopniu porowate. Ponadto powłoki mogą ulegać uszkodzeniu w czasie transportu lub użytkowania. Dlatego też z punktu widzenia ich właściwości ochronnych istotnym czynnikiem jest sposób oddziaływania galwanicznego na duże pory lub rysy w takiej powłoce [2]. Rezultatem współpracy trących o siebie części jest zużycie tribologiczne, czyli proces niszczenia i usuwania materiału z powierzchni ciał stałych w wyniku tarcia, powodujący ciągłą zmianę wymiarów i kształtów trących części. Zużycie ścierno-korozyjne (fretting) jest zjawiskiem niszczenia warstwy wierzchniej, polegającym na powstawaniu miejscowych ubytków materiału w częściach poddanych działaniu drgań lub niewielkich poślizgów, w wyniku cyklicznego oddziaływania obciążeń oraz intensywnego odziaływania środowiska korozyjnego [1]. Gł[...]

 Strona 1