Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ JACZEWSKI"

Przegląd metod i kryteriów szacowania ekonomicznych skutków korozji wraz z próbą ich oceny


  Przedstawiono i przeanalizowano metodyki i kryteria oceny ekonomicznych skutków korozji (ESK). Opisano podstawowe pojęcia i określenia stosowane w pracach nad szacowaniem strat korozyjnych. W skrócie przedstawiono raporty Uhliga, Hoara oraz raport amerykański z 2002 i wskazano na niebezpieczeństwa związane z kopiowaniem procentowego udziału ESK w PKB bez porównania relacji pomiędzy gospodarką USA i gospodarką krajową. Przypomniano polskie doświadczenia w zakresie szacowania skutków korozji. Opisano znaczenie badań ESK w skali mikroekonomicznej dla potrzeb kompleksowej oceny strat korozyjnych. Słowa kluczowe: korozja, ekonomiczne skutki korozji (ESK), koszty korozji Review of methods and criteria for assessing the economic impact of corrosion and an attempt at its assessment The methodology and criteria for assessing the economic impact of corrosion (EIC) are presented and analysed. Basic terminology used in the estimation of losses caused by corrosion is described and reports by Uhlig, Hoar as well as the 2002 report on corrosion in the United States are summarized. Considering the differences between the US and Polish economies, the American EIC percentage of GDP should not be uncritically copied. Polish attempts at estimating the effects of corrosion are reviewed. The importance of EIC is described in the microeconomic scale for sake of a comprehensive assessment of corrosion loss. Keywords: corrosion, economic effects of corrosion, corrosion costs zyjnych do PKB lub PNB, mimo różnego stopnia uprzemysłowienia tych krajów. Wczesne próby szacowania ESK sprowadzały się na ogół do obliczania kosztów zabezpieczania przed korozją lub zastąpienia materiałów łatwo korodujących materiałami wolniej lub trudniej korodującymi. Rzadko próbowano oceniać straty powodowane nadmierną liczbą remontów w wyniku korozji lub przedwczesnym wycofywaniem obiektu z użytkowania. Próby oceny bezpośrednich skutków korozji zmieniały się w czasie, np. [...]

Projekty zabezpieczeń antykorozyjnych i specyfi kacje techniczne pod lupą specjalisty


  Przeanalizowano 59 projektów i specyfi kacji przetargowych dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych i ogniochronnych przy użyciu powłok malarskich. Kryteria oceny projektów wytypowano głównie w oparciu o normę ISO 12944-8. Błędy pogrupowano na wynikające z projektu konstrukcji, doboru materiałów (specyfi kacji) i technologii wykonania zabezpieczenia. Słowa kluczowe: korozja, zasady projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych, specyfi kacja zabezpieczeń antykorozyjnych, błędy projektowe, błędy w specyfi kacjach Expert’s eye on corrosion protection projects and technical specifi cations 59 designs and tender specifi cations for corrosion protection and fi re protection using coatings are examinated. Criteria for assessing the projects were selected by basing on the ISO 12944 standard part 8th. Errors are grouped into those arising from the project design, selection of materials (specifi cations) and technology of coating protection. Keywords: corrosion, design principles of corrosion protection, specifi cation of corrosion protection, design errors, errors in specifi cations.1. Wst.p B..dy w projektach i specyfi kacjach technicznych dotycz.ce ochrony pow.okowej s. powszechne. Ze wzgl.du na ich liczb. i ro.norodno.. przeanalizowano tylko t. cz... projektow i specyfi kacji, z ktorymi autor mia. do czynienia w drugim po.roczu 2011 r. oraz w styczniu i na pocz.tku lutego 2012 r. Projekty i specyfi kacje trafi.y do autora bezpo.rednio z biur projektow, z wytworni konstrukcji stalowych, od fi rm wykonawczych, a tak.e z biuletynu internetowego Biznes-Polska [1] zawieraj.cego informacje o przetargach wybranych po wst.pnej selekcji z Biuletynu Zamowie. Publicznych i ogolnie dost.pnych og.osze. o przetargach. Z oczywistych wzgl.dow nie mog. ujawni. innych .rode. poza pochodz.cymi z informacji o przetargach, ktore s. dost.pne publicznie. Przeanalizowano 59 projektow i specyfi kacji, ktore pochodzi.y z nast.puj.cych .rode.: . ko[...]

Skutki złych zabezpieczeń antykorozyjnych


  Dobrze dobrane i dobrze wykonane zabezpieczenia antykorozyjne mogą skutecznie chronić konstrukcje stalowe od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Skuteczność ochrony, szczególnie za pomocą powłok ochronnych, zależy od wielu czynników takich jak: - prawidłowe określenie środowiska korozyjnego w którym będzie eksploatowany planowany obiekt, - analiza projektu konstrukcji pod kątem wyeliminowania rozwiązań sprzyjających korozji, - wybór odpowiednich metod ochrony i materiałów powłokowych (farb, powłok metalizacyjnych), - opracowanie technologii wykonywania zabezpieczeń w warunkach warsztatowych i na budowie, opracowanie technologii wykonywania poprawek i napraw powłok malarskich w trakcie i po montażu konstrukcji; - konserwacja powłok ochronnych i systemów zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie eksploatacji, - planowanie i realizacja przyszłych renowacji powłok ochronnych. Niestety wiele spośród wymienionych działań jest pomijanych, a jeżeli są one realizowane to często obarczone są błędami, co z kolei sprawia, że systemy ochrony przed korozją są mało skuteczne i na dodatek bardzo kosztowne. W referacie omówione i przeanalizowane są najczęściej popełniane błędy i ich skutki na etapach od projektowania obiektu poprzez jego wykonanie, aż do planowania prac renowacyjnych. Referat zwiera analizę przyczyn najważniejszych problemów, takich jak: - niski poziom wiedzy na temat współczesnych wymagań i rozwiązań stosowanych w ochronie antykorozyjnej, - wpływ dostawców na wybór materiałów do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, - wybór wykonawców słabo przygotowanych do wykonywania zabezpieczeń, - brak właściwego nadzoru nad wykonywaniem tych zabezpieczeń. Słowa kluczowe: korozja, ochrona przed korozją, powłoki ochronne, farby, przygotowanie powierzchni, ekonomiczne skutki korozji The effects of inappropriate corrosion protection Well-chosen and well done anti-corrosion protection can effectively protect steel structures by a dozen or even dozens o[...]

Farby zapobiegające kondensacji wilgoci i obniżające poziom hałasu z oferty Tikkurila Polska DOI:


  ARTYKUŁ PROMOCYJNY Rys. 1. Wykres Molliera obrazujący przyczyny wykraplania się wilgoci na skutek zmian temperatury Fig. 1. Mollier diagram showing reasons of moisture condensation under changes of temperature Rys. 2. Porowata struktura farby Tikkurila GrafoTherm Fig. 2. Porous structure of Tikkurila GrafoTherm paint Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 58, nr 9/2015 331 Rys. 3. Nasycanie powierzchni wodą trwa do 21 dni, a parowanie tylko 1 dzień Fig. 3. The water absorption of the surface takes up to 21 days, and evaporation only 1 day Rys. 4. Blaszane dachy gara[...]

Corrosion Prevention Balkans 2018 I Bałkańska Konferencja Korozyjna DOI:


  W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w hotelu Imperial w Płowdiw (Bułgaria) obyła się pierwsza bałkańska konferencja korozyjna. Obrady otworzył przewodniczący konferencji - Ernesto Noriega Stefanov, a przemówienie inauguracyjne wygłosiła Dobrina Prodanova - Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Płowdiw.Słowo wstępne dotyczące zagadnień korozyjnych w imieniu Jeffreya Didasa (Prezydenta NACE International) i własnym wygłosił prof. Günter Schmitt, który m.in. namawiał organizatorów do utworzenia bułgarskiej lub bałkańskiej organizacji korozyjnej. Następnie rozpoczęły się referaty merytoryczne, w trzech blokach dziennie: Blok 1 pod przewodnictwem dr Johanna Wilhelma Emina, w któ- rym wygłoszono następujące referaty: - Global needs for knowledge dissemination, research and developmen[...]

 Strona 1