Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA MIGDALSKA"

Model struktury defektów w tlenku CuO

Czytaj za darmo! »

W oparciu o wyniki wcześniejszych badań mechanizmu powstawania fazy CuO na powierzchni Cu2O, uzyskane metodami markerów i dwuetapowego utleniania oraz kinetyki utleniania Cu2O w funkcji temperatury i prężności tlenu, wykazano, że dominującymi defektami punktowymi w tlenku CuO są podwójnie zjonizowane wakacje kationowe. Przedstawiony w niniejszej pracy model struktury defektów uwzględnia fakt, że w zgodności z wynikami badań eksperymentalnych, stężenie defektów jonowych w omawianym tlenku, będącym samoistnym półprzewodnikiem elektronowym, rośnie z prężnością tlenu w potędze 1/2. Słowa kluczowe: CuO, struktura defektów, mechanizm utleniania Defect structure model of CuO oxide Basing on experimental results reported previously and obtained using marker and two-stage oxidation methods [...]

Wysokotemperaturowa korozja stali zaworowych w atmosferze zawierającej parę wodną i kwas octowy

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania stali zaworowych X33CrNiMn23-8 i X50CrMnNiNbN21-9 w temperaturze 1173 K w atmosferze powietrza zawierającego 49,5% pary wodnej oraz 0,5% par kwasu octowego. Stwierdzono, że mechanizm korozji badanej stali we wspomnianych warunkach jest złożony. Po okresie początkowym, trwającym od 20 do 40 godzin, proces utleniania zachodzi w przybliżeniu zgodnie z prawem parabolicznym. Stwierdzono, że obecność kwasu octowego w sposób znaczący zwiększa szybkość korozji stali X33CrNiMn23-8, nie wpływając praktycznie na szybkość degradacji stali X50CrMnNiNbN21-9 o mniejszej zawartości chromu. Słowa kluczowe: stal wysokostopowa, biopaliwa, korozja wysokotemperaturowa, kinetyka reakcji The high temperature corrosion of valve steels in water vapor and acetic acid containing at[...]

Żaroodporność stali zaworowych z wytworzoną powłoką chromu i itru DOI:10.15199/40.2017.7.2


  Problem wysokotemperaturowej korozji materiałów metalicznych występuje w wielu gałęziach przemysłu [5]. Pomimo stosowania różnorodnych powłok ochronnych materiały konstrukcyjne bardzo często nie są chronione przed korozją ze względów ekonomicznych. Obserwuje się to w przypadku silników samochodowych, w których elementy najszybciej ulegające degradacji, tj. zawory silnikowe, nie są w większości przypadków w żaden sposób chronione [7]. Ze względu na fundamentalne znaczenie omawianego problemu rozpoczęto badania nad nową generacją tanich powłok żaroodpornych na bazie chromu, mogących znaleźć szerokie zastosowanie do ochrony przed korozją wysokotemperaturową [1, 2]. Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania przejawia się w małej grubości powłok (około 1 mikrometra). Głównym zadaniem tych powłok jest zainicjowanie powstawania ciągłej, ochronnej warstwy Cr2O3, której stabilność i dalszy wzrost zapewnia odrdzeniowa dyfuzja chromu z wnętrza chronionego materiału. W toku dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że powłoki takie znacząco podnoszą żaroodporność In this work the results of scaling-resistance studies performed on two grades of valve steels, i.e. X33CrNiMn23-8 and X55CrMnNiN20-8, covered by a chromium layer with 1 micrometer thickness modified and an yttrium coating are discribed. The oxidation studies were carried out in air atmosphere at a constant temperature (1173 K), as well as in thermal shock conditions (298÷1173 K). The chromium coatings were obtained via magnetron sputtering (PVD). The valve steels, now containing a chromium layer on their surface, were then covered by an yttrium coating, which was electrochemically deposited using a 0.01 M Y(NO3)3 solution in ethyl alcohol. It was determined that modifying valve steel surfaces increases their resistance against oxidation. The application of multi-layer chromium and yttrium (Cr/Y) coatings leads to especially good results in the case of X55CrMnNiN20-8 steel, wh[...]

 Strona 1