Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WANDA CZYŻEWSKA"

Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie


  W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone były badania nad wpływem trzech biocydów na organizmy deteriogenne, porastające zewnętrzne przegrody i elementy budowlane. Przy zastosowaniu analizy mikroskopowej prób świeżych i po hodowli laboratoryjnej stwierdzono, że w biofi lmach na północnej elewacji budynku najliczniej występowały aerofi tyczne sinice (6 gatunków), po jednym przedstawicielu glonów i grzybów pleśniowych oraz drobne kolonie trzech gatunków porostów. Na badane powierzchnie nałożono preparaty biobójcze i metodą wizualną oceniono ich skuteczność. Stwierdzono, że zależy ona od składu chemicznego preparatów oraz rodzaju powierzchni. Na kamiennym murku wysoko skutecznym okazał się preparat, który w swoim składzie chemicznym zawierał czwartorzędowe sole amoniowe, benzyl i alkilodimetylowe chlorki amonu. Badania nad wykorzystaniem płytek kontaktowych do oznaczania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni wykazały, że nie znajdują one zastosowania w analizie nalotów na materiałach budowlanych. W pracy opisano również wpływ mikrokolonii glonów i innych organizmów na badane materiały oraz skutki do jakich może dojść poprzez zaniedbania w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budynku. Wyniki badań wykazały jakie mikroorganizmy zasiedlały badane przegrody oraz jaka była skuteczność wybranych środków biobójczych. Słowa kluczowe: preparaty biobójcze, organizmy deteriogenne, elewacje zewnętrzne Effi cacy of biocides for outdoor use in construction Investigations on the infl uence of three biocides on deteriogenic microorganisms growing on exterior walls and construction elements were carried out in the Institute of Environmental Engineering at Zielona Góra University. Using microscopic analysis of fresh samples and following laboratory incubation, it was found that the biofi lms covering the northern facade of the building contained aerophytic cyanobacteria (6 species), one representati[...]

 Strona 1