Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JACEK CHĘCMANOWSKI"

Powłoki ceramiczne SiO2-Al2O3 otrzymywane metodą zol-żel na powierzchni tytanu eksponowane w roztworze sztucznej krwi

Czytaj za darmo! »

Metodą zol-żel otrzymano trójwarstwowe powłoki ochronne SiO2-Al2O3 na tytanie, spiekane w temperaturze 200oC. Powłoki ceramiczne osadzano metodą zanurzeniową z zolu, w którym prekursorem był tetraetoksysilan (TEOS) oraz tri-sec-butanolan glinu (TBA). Próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi odpowiednio: 10 minut, 7 oraz 14 dni. Na podstawie badań potencjodynamicznych wyznaczano: potencjał korozyjny (E’); gęstość prądu przy potencjale -750 mVNEK (iE=-750mV, obszar katodowy); potencjał przejścia katodowo-anodowego (EK-A); opór polaryzacyjny (Rp); gęstość prądu korozyjnego (io) oraz przepuszczalność powłok (P). Stwierdzono, że otrzymane powłoki SiO2-Al2O3 spełniają funkcję ochronną podłoża tytanu, a także stanowią warstwę aktywnej bioceramiki, na której osadza się hydroksy[...]

Odporność korozyjna w roztworze sztucznej krwi stali 316L pokrytej powłokami SiO2 wytworzonymi metodą zol-żel DOI:10.15199/40.2016.5.4


  Metodą zol-żel otrzymano na stali 316L trójwarstwowe powłoki ceramiczne SiO2 z zolu zawierającego tetraetoksysilan oraz jako rozpuszczalniki alkohol izopropylowy i alkohol butylowy. Ekspozycja próbek w roztworze sztucznej krwi przez 142 doby wykazała korzystne właściwości korozyjne próbek z powłoką SiO2 w porównaniu do niepokrytej stali. Przy stosowaniu alkoholu izopropylowego jako składnika zolu odporność korozyjna próbek wzrosła 4 razy. Powłoki ceramiczne SiO2 tworzą warstwę barierową oraz, co wykazano w badaniach EDS, sprzyjają tworzeniu warstwy hydroksyapatytu. Zmierzony stosunek wielkości pików Ca i P w warstwie wierzchniej próbek z powłoką odpowiada stosunkowi tych pierwiastków jaki występuje w syntetycznych hydroksyapatytach. Słowa kluczowe: metoda zol-żel, powłoki SiO2, biozgodność, odporność korozyjna Corrosive resistance of 316L stainless steel covered with SiO2 coatings deposited by sol-gel method in a simulated body fluid Three-layer ceramic SiO2 coatings were deposited on steel 316L, from a sol containing tetraethoxysilane as well as isopropyl alcohol and butyl alcohol as the solvents. The exposure of the samples to a Simulated Body Fluid (SBF) for 142 days showed that the samples with the SiO2 coating were more corrosion resistant than the uncoated steel. When isopropyl alcohol was used as a component of the sol the corrosion resistance of the samples increased fourfold. Ceramic SiO2 coatings form a barrier layer and, as shown by EDS analyses, favour the formation of a hydroxyapatite layer. The ratio of Ca and P peak sizes measured in the surface layer of the coated samples corresponds to the ratio of these elements which occurs in synthetic hydroxyapatites. Keywords: sol-gel method, SiO2 coating, biocompatibility, corrosion resistance.1. Wstęp Szybki rozwój cywilizacji powoduje, że dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na materiały charakteryzujące się wysoką trwałością w środowisku płynów fizjologicznych. Przykładem jest cor[...]

Właściwości ochronne zol-żelowych powłok ZrO2 na stali 316L w roztworze sztucznej krwi DOI:10.15199/40.2017.5.4


  Metodą zol-żel nanoszono powłoki ZrO2 na podłoże ze stali nierdzewnej 316L. Powłoki otrzymywano z zolu zawierającego jako prekursor tetraetoksycyrkonian i butanol jako rozpuszczalnik. Otrzymane próbki eksponowano w roztworze sztucznej krwi (SBF) przez 120 doby. Badania potencjodynamiczne wykazały, że osadzenie pięciowarstwowych powłok ZrO2 powoduje dwukrotny wzrost odporności korozyjnej stali w czasie długoterminowej ekspozycji w roztworze SBF. Zgodnie z wynikami badań SEM i EDS wykazano, że na powierzchni cienkich warstw ZrO2 przyrasta ceramika apatytowa. Słowa kluczowe: metoda zol-żel, powłoki ZrO2, odporność korozyjna, ceramika apatytowa 1. Wstęp Jako materiały na implanty stosuje się metale i ich stopy, ceramikę, polimery oraz różnego rodzaju kompozyty, powstające w wyniku połączeń tych materiałów. Duże znaczenie mają stale chromowo-niklowe, a wśród nich stal 316L. Jednak jej odporność korozyjna w środowisku płynów ustrojowych nie zawsze może być wystarczająca. Dla poprawy odporności korozyjnej wykonywanych z niej implantów stosuje się, np. warstwy ochronne [16]. Tlenek cyrkonu (ZrO2) posiada właściwości bioinertne i biokompatybilne oraz wysokie parametry wytrzymałościowe wśród materiałów ceramicznych [10, 15]. Stosowany jest jako trwały materiał do uzupełnień protetycznych, a wykonywane z niego detale wykazują odporność na złamanie [12]. Charakteryzuje się względnie niską gęstością ok. 6 g/cm3 [17, 21], a jego moduł Younga jest zbliżony do wartości modułu stali co świadczy o jego dobrej sztywności [1, 5, 10, 19]. Posiada bardzo dobrą odporność chemiczną w środowisku płynów ustrojowych. Stosowany w połączeniach z metalami stanowi barierę dla migracji jonów metali (np. Fe, Ni, Mo, Cr, Mn), które są szkodliwe dla organizmu żywego - przenikają do płynów ustrojowych, a także tkanek otaczających implant [3].ZrO2 coatings were sol-gel deposited on a base made of stainless steel 316L. The sol used for this purpose contained zirco[...]

Charakter zmian powłok chromowo-niklowych w warunkach intensywnej korozji


  Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powierzchni stali DC01, modyfi kowanej wielowarstwowymi powłokami metalicznymi, w płynie fi zjologicznym (roztwór Ringera). Materiał wyjściowy poddano standardowemu procesowi przygotowania podłoża przed nałożeniem powłok. Metodą elektrolizy otrzymano wielowarstwowe powłoki ochronne typu nikiel-nikiel-chrom, nikiel-chrom oraz nikiel-miedź, na stali DC01 powszechnie stosowanej na konstrukcje wyposażeń medycznych. Badania obejmowały analizę składu chemicznego stali, pomiar twardości podłoża. Określono charakter warstwy wierzchniej modyfi kowanej i niemodyfi kowanej. Wykonano badania metalografi czne mikroskopowe oraz wyznaczono odporność korozyjną próbek. Modyfi kacja powierzchni metalicznej powłokami spowodowała wzrost wartości E’ (potencjał korozyjny) w stosunku do materiału wyjściowego. Największą wartość E’ wykazał materiał z powłoką nikiel-miedź. Wyznaczone gęstości prądów korozyjnych badanych próbek wskazują na korelację między wartością Rp (opór polaryzacyjny), a ikor (gęstość prądu korozyjnego). Stwierdzono również, że modyfi kacja powierzchni stali DC01 powłoką ochronną nikiel-nikiel-chrom odznacza się najlepszymi właściwościami antykorozyjnymi w warunkach wzmożonej korozji jaką stanowił w badaniach roztwór Ringera. Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, korozja, badania potencjodynamiczne, płyn fi zjologiczny The character of the chrome-nickel coatings changes in the conditions of intensive corrosion The thesis presents results of the research on the corrosion resistance of the DC01 steel surface modifi ed with multiplayer metal coating in saline (Ringer’s solution). Tested material was exposed to the standard process of the base preparation for coating application. With the method of electrolysis multiplayer protective coatings were obtained of the nickel-nickel-chrome, nickel-chrome, nickel-copper type on DC01 steel which is generally used for the construction of [...]

Odporność korozyjna powłok galwanicznych na sprzęcie medycznym


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej powierzchni stali DC01, modyfi kowanej wielowarstwowymi powłokami metalicznymi, w ośrodku korozyjnym jaki stanowiły płyny ustrojowe - sztuczna ślina i sztuczna krew - SBF. Materiał wyjściowy poddano standardowemu procesowi przygotowania podłoża przed nałożeniem powłok. Metodą elektrolizy otrzymano wielowarstwowe powłoki ochronne typu nikiel-nikiel-chrom, nikiel-chrom, nikiel-miedź oraz miedź, na stali DC01 stosowanej w konstrukcjach sprzętu medycznego. Badania obejmowały analizę składu chemicznego stali, pomiar twardości podłoża. Określono charakter warstwy wierzchniej modyfi kowanej i niemodyfi kowanej. Wykonano badania metalografi czne mikroskopowe, mikroanalizę rentgenowską oraz wyznaczono odporność korozyjną poszczególnych powłok. Modyfi kacja powierzchni powłokami metalicznymi sprawiła, że wyznaczone gęstości prądów korozyjnych badanych próbek wskazują na korelację między wartością Rp (opór polaryzacyjny), a ikor (gęstość prądu korozyjnego). Stwierdzono, że modyfi kacja powierzchni stali DC01 powłoką ochronną nikiel-nikiel-chrom odznacza się najlepszymi właściwościami antykorozyjnymi w warunkach wzmożonej korozji jaką stanowił roztwór sztucznej śliny. Natomiast w roztworze sztucznej krwi najwolniej koroduje powłoka nikiel-miedź. Słowa kluczowe: powłoki wielowarstwowe, korozja, płyny ustrojowe The corrosion resistance of galvanic coatings on medical equipment In this paper, fi ndings of the corrosion resistance of DC01 steel surface are described. The steel surface was modifi ed with multilayer metallic coatings. Tests were conducted in corrosive medium - body fl uids - artifi cial saliva and artifi cial blood - SBF. Material was subject to the standard process of the surface preparation before coatings putting. Applying the electrolysis method the multilayer protective layers of the following type were put on DC01 steel used in constructions of medical equipment: nickelnickel- [...]

Ocena właściwości ochronnych powłok winylo-estrowych stosowanych w instalacjach odsiarczania spalin za pomocą pomiaru impedancji DOI:10.15199/40.2015.5.1


  Metodą spektroskopii impedancyjnej określano właściwości powłok winylo-estrowych oraz epoksydowo-nowolakowych zawierających ester winylowy, stosowanych do ochrony podłoża stalowego w instalacjach IOS. W celu oszacowania wpływu awaryjnego wzrostu temperatury na powłoki z żywic syntetycznych, próbki poddano działaniu temperatury o 20-30°C wyższej, niż wartości dopuszczalne zgodnie z charakterystyką materiału. Stwierdzono, że w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnej temperatury (o 30°C) powłoki stosunkowo szybko ulegają poważnej degradacji, objawiającej się spękaniem i utratą przyczepności do stalowego podłoża. Wzrasta przy tym ich pojemność i przenikalność względna oraz maleje moduł impedancji. Słowa kluczowe: żywica winylo-estrowa, żywica epoksydowo-nowolakowa, spektroskopia impedancyjna Evaluation of vinylester protective coatings applied in FGD systems by impedance measurements Using of impedance spectroscopy method, properties of the vinyl ester and epoxy novolac containing vinyl ester coatings, used for protection of the steel substrate in FGD installations were determined. In order to assess the infl uence of temperature on the synthetic resin coatings, the samples were subjected to a temperature of 20-30°C higher than the limit value in accordance with the characteristics of the material. It was found that in the event of significant overtemperature (about 30°C) coatings undergo relatively severe degradation, manifested by cracking and loss of adhesion to the steel substrate. At the same time the capacity and the relative permittivity increases and impedance modulus decreases. Keywords: vinylester resin, novolac-epoxy resin, impedance spectroscopy.1. Wprowadzenie Z uwagi na dużą agresywność warunków występujących w instalacjach odsiarczania spalin (IOS) zagadnieniem wyjątkowej wagi jest dobór materiałów inżynierskich na poszczególne elementy absorbera, kanały gazów surowych i oczyszczonych oraz wymienniki ciepła. Największ[...]

 Strona 1