Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HANNA LECHÓW"

OCENA SKUTECZNOŚCI BIOCYDÓW W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH W BUDOWNICTWIE


  Celem eksperymentu była ocena skuteczności pięciu środków biobójczych in situ na trzech zewnętrznych powierzchniach budowlanych (tynk akrylowy, cegła klinkierowa, płyty z piaskowca), na których uwidoczniły się barwne naloty, głównie zielone. Biofilmy występowały na północnych elewacjach obiektów. Analizą mikroskopową stwierdzono, że składnikami nalotów były aerofityczne sinice, glony i porosty. Analizą mikrobiologiczną potwierdzono występowanie na materiałach budowlanych licznych zarodników grzybów pleśniowych. Z testowanych biocydów, najlepszym okazał się środek zawierający chlorek benzalkoniowy, który usunął naloty ze wszystkich, badanych powierzchni. Słowa kluczowe: biocydy, elewacje zewnętrzne w budownictwie, biokorozja materiałów budowlanych Evaluation of the effectiveness of the biocides for outdoor use in buildings constructions Abstract The aim of the experiment was the estimation of the effectiveness of five biocides in situ on three extermal surfaces (acrylic plaster, clinker brick, slabs of sandstone). On the analysed surfaces there were visible green coatings. Biofilms occured at northern facades of the objects. Using the microscopic analysis it was termed that components of the biofilm were aerophytic cyanobacteria, algae and lichens. Using microbiological analysis it was confirmed the occurrence of mold on examined buildings materials. The best tested biocide was the one which contains benzalkonium chloride. The biocide abolished the biofilm from all tested surfaces. Keywords: biocides, external facades of buildings, biocorrosion of buildings materials 1. Wprowadzenie Biocydy stanowią narzędzie do walki z biokorozją materiałów budowlanych, która jest zagadnieniem złożonym, wymagającym łączenia różnych dyscyplin nauki (materiałoznawstwo, mikrobiologia, chemia) [1,2]. Produkt biobójczy jest substancją czynną lub preparatem zawierającym co najmniej jedną substancję czynną do zwalczania organizmów przez działanie chemiczne lu[...]

Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie


  W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone były badania nad wpływem trzech biocydów na organizmy deteriogenne, porastające zewnętrzne przegrody i elementy budowlane. Przy zastosowaniu analizy mikroskopowej prób świeżych i po hodowli laboratoryjnej stwierdzono, że w biofi lmach na północnej elewacji budynku najliczniej występowały aerofi tyczne sinice (6 gatunków), po jednym przedstawicielu glonów i grzybów pleśniowych oraz drobne kolonie trzech gatunków porostów. Na badane powierzchnie nałożono preparaty biobójcze i metodą wizualną oceniono ich skuteczność. Stwierdzono, że zależy ona od składu chemicznego preparatów oraz rodzaju powierzchni. Na kamiennym murku wysoko skutecznym okazał się preparat, który w swoim składzie chemicznym zawierał czwartorzędowe sole amoniowe, benzyl i alkilodimetylowe chlorki amonu. Badania nad wykorzystaniem płytek kontaktowych do oznaczania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni wykazały, że nie znajdują one zastosowania w analizie nalotów na materiałach budowlanych. W pracy opisano również wpływ mikrokolonii glonów i innych organizmów na badane materiały oraz skutki do jakich może dojść poprzez zaniedbania w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budynku. Wyniki badań wykazały jakie mikroorganizmy zasiedlały badane przegrody oraz jaka była skuteczność wybranych środków biobójczych. Słowa kluczowe: preparaty biobójcze, organizmy deteriogenne, elewacje zewnętrzne Effi cacy of biocides for outdoor use in construction Investigations on the infl uence of three biocides on deteriogenic microorganisms growing on exterior walls and construction elements were carried out in the Institute of Environmental Engineering at Zielona Góra University. Using microscopic analysis of fresh samples and following laboratory incubation, it was found that the biofi lms covering the northern facade of the building contained aerophytic cyanobacteria (6 species), one representati[...]

 Strona 1