Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Dominika DĘBSKA"

Trwałość powłok cynkowych i powłok typu duplex w środowisku agresywnym

Czytaj za darmo! »

Powłoki cynkowe są często stosowane do zabezpieczania elementów stalowych poddanych działaniu środowiska zewnętrznego. Ze względów estetycznych, a także w celu wydłużenia trwałości, powlekane są powłokami malarskimi. W artykule przedstawiono wyniki obserwacji zachowania się takich powłok eksponowanych w środowiskach: obojętnej soli; zasadowym i wody destylowanej. Stal węglowa, jako materiał budowlany, jest często wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. W środowisku atmosferycznym pokrywa się warstwą rdzy. W celu zabezpieczenia przed szybkim zniszczeniem elementów stosuje się różne metody ochrony. Jedną z nich, uzasadnioną ekonomicznie, jest cynkowanie. Grubość powłoki cynkowej jest uzależniona od grubości arkusza stalowego, metody nanoszenia cynku na stal i od klasy agresywności środowiska. W środowiskach o zwiększonymzagrożeniu korozyjnym często wymagana jest dodatkowa powłoka malarska na stali ocynkowanej [1, 2, 3], a ostatnio takie zabezpieczenia spotyka się na elementach obróbek blacharskich. Po 12 - 18 miesiącach od oddania obiektu do eksploatacji często następuje uszkodzenie zabezpieczenia. Badania Próbki do badań stanowiły elementy 4 × 4 cm wycięte ze stalowej blachy ocynkowanej, które pokryto powłoką malarską. W celu określenia wpływu środowiska zewnętrznego na trwałość zabezpieczenia typu duplex wybrano cztery rodzaje farb. Były to dwie farby przeznaczone do malowania powierzchni cynkowych: akrylowa (FA) i poliwinylowa (FPw) oraz żywica alki[...]

Wpływ środowiska ciekłego na trwałość betonu cementowego z kruszywem dolomitowym


  Kruszywa dolomitowe poddane działaniu środowiska wilgotnego mogą ulegać rozkładowi z wytworzeniem pęczniejących wodorotlenków wapnia i magnezu. Zwiększenie wydajności reakcji dedolomityzacji wywołuje obecność w środowisku agresywnym jonów Ca2+, Mg2+ i SO4 2- oraz podwyższona temperatura. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia wpływu jonów Ca2+ i zróżnicowanej temperatury na trwałość kruszyw dolomitowych oraz wyniki badań prowadzących do określenia wpływu warunków środowiskowych na podatność kruszyw węglanowych na procesy pęcznienia w alkalicznym środowisku betonów cementowych. Słowa kluczowe: trwałość, kruszywo dolomitowe, dedolomityzacja, środowisko agresywne, temperatura.1. Wprowadzenie Zastosowanie do betonu kruszyw węglanowych może powodować pęcznienie i ciągłą ekspansję betonu związane z reaktywnością dolomitu w warunkach środowiska wilgotnego, co potwierdzają obserwowane ostatnio zniszczenia nowych konstrukcji z betonu oraz przeprowadzone badania laboratoryjne. Dedolomityzacja, czyli przeobrażenie dolomitu (Ca,Mg(CO3)2) w kalcyt (CaCO3) lub magnezyt (MgCO3) jest procesem zachodzącym w przyrodzie zgodnie z równaniami (1). CaMg(CO3)2 + Ca2+ → 2CaOCO3 + Mg2+ (przemiana w kalcyt) (1) CaMg(CO3)2 + Mg2+ → 2CaOCO3 + Ca2+ (przemiana w magnezyt) Pierwsze próby opisania zjawiska dedolomityzacji skał [1] były prowadzone już w połowie XIX w przez von Morlota, ale dopiero w latach pięćdziesiątych XX w. podjęto pierwsze eksperymentalne próby ustalenia warunków i parametrów, przy których może zostać zapoczątkowany proces kalcytyzacji dolomitu (Janatiewa w 1955 i de Groot w 1967). Na podstawie wyników badań obu autorów ustalono, że dedolomityzacja jest procesem zachodzącym blisko powierzchni lub na powierzchni ziemi, gdzie ciśnienie CO2 i temperatura są relatywnie niskie. Kalcytyzacji kruszyw [1] można się spodziewać w przypadku oddziaływania swobodnego przepływu roztworów porowych o wys[...]

The impact of liquid environments on the durability of cement concrete with dolomite aggregates


  Dolomite aggregates exposed to a wet environment may decompose and produce bulking of calcium and magnesium hydroxides. The presence of Ca2+, Mg2+ and SO4 2-ions in the corrosive environment and the higher temperature increase the rate of dedolomitisation. The paper presents the results of a study on the impact of the Ca2+ ions and different temperature on the durability of dolomite aggregates and of a study on the impact of exposure to such an environment on the susceptibility of carbonate aggregates to bulking in alkaline environment of cement concrete. Keywords: durability, dolomite aggregate, dedolomitisation, corrosive environment, temperature.1. Introduction The presence of carbonate aggregates in concrete matrixes can cause them to bulk and expand continuously due to the reactivity of dolomite in wet environments. This was recently confi rmed by observations of damage to new concrete structures and by laboratory tests. Dedolomitisation converts dolomite (Ca,Mg(CO3)2) into calcite (CaCO3) or magnesite (MgCO3) in a natural process that can be described by formulae (1). CaMg(CO3)2 + Ca2+ → 2CaOCO3 + Mg2+ (conversion into calcite) (1) CaMg(CO3)2 + Mg2+ → 2CaOCO3 + Ca2+ (conversion into magnesite) The earliest attempts at understanding the phenomenon of dedolomitisation in rocks [1] were undertaken in the mid-19th century by von Morlot, but the fi rst experiments designed to determine the conditions and parameters required to initiate the process of dolomite calcifi cation were only performed in the 1950s (Yanatieva in 1955 and de Groot in 1967). The research of both authors determined that dedolomitisation was a process located either close to or on the surface of the ground where CO2 pressure and temperature were relatively low. Calcifi cation of aggregates [1] can be expected on contact with solutions with high Ca2+/ Mg2+ ratios freely fl owing in pores in the ground. Substitution with magnesium w[...]

The impact of liquid environments containing Mg2+ and SO4 2-ions on the durability of cement concrete with limestone aggregates


  Carbonate aggregates exposed to a liquid environment may decompose and produce bulking of calcium and magnesium hydroxides. The presence of Ca2+, Mg2+ and SO4 2- ions in the corrosive environment and temperature +60ºC may infl uence the rate of aggregate decomposition. Limestone aggregate, however, is suspected of enhancing concrete properties under contact with aggressive sulphate medium. The paper presents the results of a study on the impact of exposure to the environment containing calcium, magnesium and sulphate(VI) ions in different temperature condition on the susceptibility of selected limestone aggregates to bulking in liquid environment in cement concrete. Keywords: durability, concrete, limestone aggregates, corrosive environment, temperature, wetting-drying Trwałość betonu cementowego z kruszywem wapiennym na oddziaływanie środowiska ciekłego zawierającego jony Mg2+ i SO4 2- Kruszywa węglanowe eksponowane w środowisku ciekłym mogą ulegać zniszczeniu z wytworzeniem pęczniejących form wodorotlenku wapnia i magnezu. Obecność jonów Ca2+, Mg2+ i SO4 2- w środowisku korozyjnym oraz podwyższona temperatura t = +60ºC mogą mieć wpływ na stopień destrukcji tych kruszyw. Jednakże, kruszywa wapienne mogą poprawiać odporność betonu na działanie agresywnego środowiska siarczanowego. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem ekspozycji korozyjnej betonów cementowch wykonanych z wybranych kruszyw wapiennych na pęcznienie w środowisku ciekłym zawierającym jony wapnia, magnezu i siarczanu(VI) w zróżnicowanej temperaturze. Słowa kluczowe: trwałość, beton, kruszywo węglanowe, środowisko korozyjne, temperatura, suszenie i moczenie.1. Introduction The presence of carbonate aggregates in concrete matrixes can cause them to bulk and expand continuously due to the reactivity of dolomite in wet environments. This was recently confi rmed by observations of damage to new concrete structures and by laboratory tests. Processes of ded[...]

The effect of carbonate aggregate reaction in cement concrete on long-term changes in strength due to corrosion exposition conditions DOI:10.15199/40.2015.5.8


  The results of a study on the impact of defi ned environmental exposition such as H2O, MgSO4, Na2SO4 in different temperature condition on the susceptibility to dedolomitisation processes of cement concrete with selected dolomite aggregate with specifi c regard to changes in long-term strength properties are presented in the paper. The impact of defi ned liquid environment containing different amount of calcium and magnesium ions in various temperature condition on a susceptibility to release Ca2+ and Mg2+ ions caused by chemical reaction with examined aggregate was indicated too. Keywords: durability, concrete, dolomite aggregate, corrosive environment, sulphates(VI), temperature, wetting-drying cycles, fl exural strength, compressive strength Wpływ kruszywa dolomitowego na zmiany wytrzymałości betonu cementowego w funkcji warunków ekspozycji korozyjnej W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zdefi niowanych warunków ekspozycji korozyjnej, takich jak H2O, MgSO4, Na2SO4 i zróżnicowanej temperatury, na podatność na procesy związane z dedolomityzacją betonu cementowego z kruszywem dolomitowym. Jako cechy diagnostyczne przyjęto zmiany wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Przedstawiono również wyniki badań wpływu środowiska ciekłego zawierającego ściśle określoną zawartość jonów wapnia i magnezu oddziałującego w różnych warunkach temperatury na reaktywność kruszywa powodującą uwalnianie jonów Ca2+ i Mg2+. Słowa kluczowe: trwałość, beton, kruszywo dolomitowe, środowisko korozyjne, siarczany(VI), temperatura, cykle suszenia i moczenia, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ściskanie.1. Introduction Concrete with carbonate aggregate can be at risk of continuous expansion after presence of bulking products as a result of possible reactivity of dolomites in wet environment. It was recently confi rmed by observation of concrete structures damage and by some laboratory tests and named as AAR reactivity. Processes of dedolomitisation ar[...]

Impact of water environment on the durability of zinc protected steel pipes in hot water distribution systems DOI:10.15199/40.2016.4.9


  The article presents the causes, mechanisms and consequences of the destruction of the zinc coatings on the steel pipes used in the distribution and hot water storage systems. References are made to the question of the influence of temperature variation on the properties of the system: water-the substances dissolved in it, interaction between metal and aggressive water medium and consequently the formation and development of various types of the corrosive electrochemical cells. Keywords: zinc coated steel pipes, aggressive water environment, durability, corrosive electrochemical cells Trwałość cynkowego zabezpieczenia rur stalowych w systemach rozprowadzania ciepłej wody - wpływ środowiska W artykule omówiono przyczyny, mechanizm oraz skutki zniszczenia powłoki cynkowej na stalowych rurach stosowanych w systemach rozprowadzania i magazynowania ciepłej wody. Odniesiono się do zagadnienia wpływu zmiany temperatury na właściwości układu: woda-substancje w niej rozpuszczone, a tym samym możliwości powstawania i rozwoju różnego typu ogniw elektrochemicznych. Keywords: stalowe rury ocynkowane, agresywne środowisko wodne, trwałość, korozyjne ogniwa elektrochemiczne.1. Introduction In hot and cold water distributions systems both steel and plastic pipes can be used. However, the former ones gained investors confidence and are more often used. The decision on material selection for water distribution systems is determined by the temperature of the liquid being conveyed. In cold water systems, galvanized steel pipes are most frequently used. In hot water systems - both domestic, with circulation and in central heating systems - black steel, galvanized steel and copper pipes are used. Prolonged use of each material entails a risk that a specified corrosive hazard occurs in use. The service life of a system is affected not only by material factors, but also by the method of the hydraulic system realisation, daily water demand fluctuations and pa[...]

Physical properties of concrete with calcareous aggregate exposed to chloride solution at ambient temperature DOI:10.15199/40.2017.5.5


  It is well known, that concrete can be prone to the chloride ingress. The processes of chloride destruction of concrete made with non reactive gravel aggregate are the subject of many labours. The main topics of these investigations are: the concrete rebar corrosion induced by chlorides, the safe content of chloride ions in various environmental conditions, the impact of freezing-thawing processes in presence of chlorides, and finally the way of chloride ions ingress and effect of chemical interaction between Cl- ions and cement matrix. In case of carbonate aggregates, researchers are mainly concentrated on reaction in type of AAR. The results of an investigation of the impact of liquid environment containing chloride ions on the susceptibility of concrete made with calcareous aggregate to changes in the physical properties such as dimension, flexural and compressive strength as well as visible modification of samples surfaces are presented in the paper. These investigations are a continuation of author’s interest on durability of concrete made with carbonate aggregate in various environmental conditions. Keywords: physical properties, concrete, calcareous aggregates, chloride environment, ambient temperature. Wiadomo, że beton cementowy może być podatny na wnikanie chlorków. Opis tego zjawiska dla betonu cementowego wykonanego z niereaktywnego kruszywa żwirowego był już przedmiotem licznych prac. Głównymi ich tematami były: opis wywołanej przez chlorki korozji zbrojenia w betonie, wyznaczenie bezpiecznej zawartości jonów chlorkowych w funkcji różnych warunków środowiska, wpływ procesów zamrażaniarozmrażania w obecności chlorków, a w końcu sposobu wnikania jonów chlorkowych i skutków reakcji chemicznej pomiędzy jonami Cl- a matrycą cementową. W przypadku kruszyw węglanowych, naukowcy głównie koncentrują się na opisie reakcji w rodzaju AAR. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu środowiska ciekłego zawierającego jony [...]

 Strona 1