Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Gabriela Lach"

Twarde powłoki tlenkowe na duralu DOI:10.15199/40.2016.5.3


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0oC. Słowa kluczowe: stopy aluminium do obróbki plastycznej, anodowanie, twarde powłoki tlenkowe Hard anodic coatings on duralumin Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0oC. Keywords: aluminum alloys for plastic working, anodizing, hard oxide coatings.1. Wstęp Aluminium i jego stopy są dobrymi materiałami konstrukcyjnymi znajdującymi szerokie zastosowanie w technice, w tym w przemyśle samochodowym, lotniczym czy elektrotechnice [5]. Wieloskładnikowe stopy aluminium z miedzią (do ok. 5%) i magnezem (0,15÷1,8%) to popularne durale miedziowe chętnie stosowane w lotnictwie. Główną zaletą tych stopów są bardzo dobre właściwości mechaniczne przy stosunkowo niewielkiej gęstości wynoszącej 2,8 g·cm-3 W warunkach atmosferycznych aluminium wykazuje dobrą odporność korozyjną, co wynika z tworzenia się na jego powierzchni ochronnej warstwy pasywnej [...]

Usuwanie powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej DOI:10.15199/40.2017.4.10


  W przemyśle często występuje konieczność maskowania części powierzchni obrabianych elementów stalowych poprzez nakładanie na powierzchnię warstwy miedzi. Warstwę tę usuwa się następnie najczęściej poprzez wytrawianie w roztworach kwasu chromowego(VI), co stwarza ogromne zagrożenie środowiskowe. W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania w tym celu roztworów zawierających nadtlenek wodoru, jako utleniacz, oraz związki kompleksujące miedź. Na podstawie analizy danych fizykochemicznych wytypowano jako potencjalny komplekson kwas etylenodiaminotetraoctowy. Wykazano doświadczalnie, że roztwory zawierające ten związek, oraz amoniak i nadtlenek wodoru nadają się doskonale do wytrawiania miedzi z powierzchni stali. Szybkość wytrawiania miedzi w ich przypadku jest kilkakrotnie wyższa niż w przypadku roztworów kwasu chromowego(VI), równocześnie nie wykazują one działania korozyjnego w stosunku do stali. Słowa kluczowe: powłoki miedziane na stali, usuwanie powłok miedzianych ze stali, trawienie miedzi 1. Wstęp W celu nadania odpowiednich właściwości mechanicznych stalowym elementom napędów lotniczych przeprowadza się obróbkę cieplnochemiczną polegającą na ogrzewaniu elementu stalowego w specjalnie dobranym środowisku w celu zmiany składu chemicznego warstwy powierzchniowej. Zabieg ten stosuje się w celu uzyskania warstwy powierzchniowej o wysokiej twardości, przy zachowaniu ciągliwego rdze- The necessity of masking part of the surface of steel elements during processing by the deposition of copper layer occurs frequently in the industry. Most frequently these layers are removed then by etching in chromic(VI) acid solutions, what brings serious environmental problems. The possibility of replacing chromic acid solutions with the solutions containing hydrogen peroxide (H2O2) as an oxidizer and copper complexing agents was analyzed in the present paper. Basing on the analysis of the physicochemical data, ethylenediaminetetraacetic acid [...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2017.5.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłoki 1.Wstęp Stopy magnezu znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, a zastosowanie w przemyśle samochodowym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samolotów i samochodów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi. Zgodnie z danymi statystycznymi obniżenie masy pojazdu napędzanego silnikiem wewnętrznego spalania o 10% obniża zużycie paliwa o 6÷8% [15]. Zastosowanie magnezu i jego stopów jest możliwe dzięki ich dobrym właściwościom - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated. Keywords: magnesium casting alloys, plasma electrolytic oxidation, PEO, coating thickness 1. Introduction Magnesium alloys found wide range of applications in the aviation industry and their applicat[...]

Amoniakalne roztwory zawierające jony miedzi(II) - przyjazny środowisku zamiennik kąpieli chromianowej w procesie usuwania powłok miedzianych z elementów stalowych poddanych obróbce cieplno-chemicznej DOI:10.15199/40.2018.6.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nawęglanie, azotowanie i nitronawęglanie stosowane są często w przemyśle w celu polepszenia twardości i odporności na ścieranie zwykłych stali. Jednakże procesy te nie tylko czynią stal mniej wrażliwą na ścieranie, lecz także utrudniają dalszą jej obróbkę. W związku z tym, powierzchnie, które po nawęglaniu, azotowaniu i/lub nitronawęglaniu mają być poddawane dalszej obróbce mechanicznej, muszą być w trakcie tych procesów zabezpieczone. Zwykle ochrona ta polega na nałożeniu cienkiej warstwy miedzi. Miedź nie reaguje z węglem łatwo, nałożenie nawet cienkiej (3 μm) warstwy miedzi jest wystarczające, aby zapobiec utwardzeniu stali. Jednakże po obróbce mechanicznej i cieplno-chemicznej miedź musi być z powierzchni usunięta. Najczęściej stosowaną metodą jest roztwarzanie powłoki miedzianej w kąpieli chromianowej. Proces ten przebiega zgodnie z reakcją: 3Cu0 + Cr2O7 2- + 14H+ = 3Cu2+ + 2Cr3+ + 7H2O (1) Roztwory chromianów wykazują bardzo wysoki potencjał utleniająco- -redukujący, który jest wystarczająco wysoki nie tylko do roztworzenia miedzi, ale też do utrzymania stali w stanie pasywnym. Kąpiel chromianowa może być regenerowana poprzez utlenienie na anodach ołowianych i zawracana do ługowania. Proces ten jest prosty i nie wytwarza żadnych ścieków, ale używa sześciowartościowego chromu, który jest silną trucizną środowiskową. W związku z tym, według najnowszych regulacji prawnych, kąpiele chromianowe powinny być zastąpione przez inne, nie zawierające chromu(VI). Proponowano wiele różnych zamienników dla kąpieli chromianowych. Na przykład Simka i współpracownicy [12], do usuwania miedzi z powierzchni stali, zaproponowali komercyjną kąpiel ENSTRIP S-180. Nawrat ze współpracownikami [5] zaproponowali zastosowanie organicznych związków kompleksujących jony miedzi, w połączeniu z silnym utleniaczem (nadtlenek wodoru) w tym samym celu. Jednakże zastosowanie związków organicznych, które w kontakcie z silnymi utleniaczami mo[...]

 Strona 1