Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Dziedzic"

Wysoka odporność korozyjna elektrolitycznych powłok stopowych ZnNi jako ważne kryterium zastosowania w zabezpieczeniu części drobnych w przemyśle maszynowym, energetycznym i budownictwie DOI:10.15199/40.2015.10.4


  Obecnie obserwuje się wyraźny trend zastępowania powłok z czystego cynku na stali powłokami stopowymi cynku z metalami bardziej szlachetnymi (np. z niklem, kobaltem, molibdenem). W pracy przeanalizowano wpływ dodatku niklu w powłoce stopowej cynk-nikiel wytwarzanej galwanicznie. Powłoka stopowa cynk-nikiel wykazuje wyższy potencjał korozyjny, dzięki czemu uzyskuje się znaczące podwyższenie odporności korozyjnej oraz innych ważnych właściwości funkcjonalnych. Ogranicza się również emisję cynku do środowiska, co stanowi ważny aspekt ekologiczny. W pracy przedstawiono właściwości fizykochemiczne galwanicznych powłok stopowych cynk-nikiel otrzymywanych na drobnych wyrobach stalowych w procesie obróbki bębnowej w kąpieli alkalicznej. Zaprezentowano wyniki badań otrzymanych struktur powłok na podstawie zgładów metalograficznych. Opisano wyniki badań grubości i składu powłok metodą fluorescencji rentgenowskiej oraz testu w obojętnej mgle solnej wykonanych w laboratorium zakładowym. Przedstawione wyniki badań potwierdziły kilkukrotnie wyższą odporność korozyjną w odniesieniu do powłoki galwanicznej z czystego cynku nałożonej na stali. Słowa kluczowe: powłoki elektrolityczne, powłoka stopowa, cynk, nikiel High corrosion resistance of the electrolytic ZnNi alloy coatings, as an important quality criterion for protection of small parts in machine industry, energy industry and in constructions Today, there is a clear and strong trend to replace the pure zinc coatings, with more noble metals (eg. nickel, cobalt, molybdenum). This study analyzes the effects of introducing nickel to the galvanic zinc layer. Zinc-nickel alloy coating has a higher corrosion potential, thereby yielding a significant increase in corrosion resistance and other important functional properties. Application of zinc-nickel limits the emissions of zinc to environment - nowadays an especially important aspect. The study demonstrates the properties of the zinc-nickel coating applie[...]

 Strona 1