Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KWIATKOWSKA"

Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących bezprądowego osadzania niklowych warstw podkładowych dla powłok galwanicznych wytwarzanych na stopie magnezu AZ91D. Zbadano wpływ temperatury oraz pH kąpieli na jakość uzyskiwanych powłok. Do tego celu wykorzystano metody mikroskopowe, spektroskopię rentgenowską EDS oraz przeprowadzono badania korozyjne metodą potencjodynamiczną. Na podstawie uzyskanych wyników określono parametry procesu, które pozwalają na wytworzenie ciągłej powłoki niklowej, o potencjalnym zastosowaniu jako warstwa podkładowa dla powłok galwanicznych, osadzanych z kąpieli alkalicznych. Słowa kluczowe: stopy magnezu, stop AZ91D, powłoka niklowa, bezprądowe osadzanie metali.1. Wstęp Magnez jest najlżejszym metalem konstrukcyjnym, co niewątpliwie można uznać za jego zaletę. Ponadto, w porównaniu ze stalą, stopami aluminium czy konstrukcyjnymi tworzywami sztucznymi, wykazuje o wiele lepsze właściwości, takie jak: wysoka wytrzymałość, wysoka przewodność cieplna, stabilność wymiarowa, wysoka zdolność do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, zdolność tłumienia drgań mechanicznych, dobra obrabialność i łatwość poddawania recyklingowi. Te właściwości powodują, że stopy magnezu znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. lotniczym, motoryzacyjnym, maszynowym, elektronicznym i elektrotechnicznym oraz lekkim. Niestety magnez wykazuje również cechy niepożądane tj. niską odporność na korozję czy ścieranie, niską odporność na pełzanie i wysoką reaktywność chemiczną, które powodują, że rozpowszechnianie zastosowań magnezu na szeroką skalę jest ograniczone. Magnez i jego stopy są bardzo podatne na korozję galwaniczną; w większości kwasów nieorganicznych i roztworów neutralnych ulegają korozji ze stosunkowo dużą szybkością [1-4]. Znacznie lepsze właściwości użytkowe wykazują stopy magnezu z glinem, które stanowią grupę najbardziej popularnych stopów magnezu. Jednakże, istnieje w[...]

The investigations on formation the nickel precoats on the AZ91D alloy

Czytaj za darmo! »

The results of investigations applying to electroless deposition of nickel precoats for galvanic coatings obtaining on AZ91D magnesium alloy are presented here. An infl uence of temperature and bath pH on the nickel coatings quality was investigated. Microscopy techniques and EDS spectroscopy were applied as well as the corrosion studies by potentiodynamic method were carried out for that purpose. On the basis of obtained results, the process parameters, which allow to formation a perpetual nickel coating for potential use as a precoat for galvanic coatings deposited from alkaline baths, were determined. Keywords: magnesium alloys, AZ91D alloy, nickel coating, electroless metal deposition.1. Introduction Magnesium is the lightest constructional metal, what can be consider as its advantage, undoubtedly. Moreover, in comparison with steel, aluminum alloys and constructional plastics, it exhibits much better properties, such like: high strength, high thermal conductivity, dimensional stability, high ability to shielding electromagnetic radiation, capacity to mechanical vibrations damping, good workability and recycling facility. The enumerated properties cause that the magnesium alloys are used in many branches of industry, e.g. aircraft, automotive, machine-building, electrical as well as the light one. Nevertheless, magnesium also exhibits undesirable features, i.e. low corrosion and abrasion resistance, bad creep properties and high reactivity, which cause that the dissemination of the magnesium applications on a large scale is limited. Magnesium and its alloys are susceptible to galvanic corrosion; in most of inorganic acids and neutral solutions they are corrode with relatively high rate [1-4]. Much better utilize properties are exhibited by aluminum-containing magnesium alloys, which are the most popular magnesium alloys. However, there are many contradictory reports concerning their anti-corrosion properties. The[...]

 Strona 1