Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ILONA SZŁAPA"

Analiza przyczyn uszkodzeń części złącznych cynkowanych galwanicznie DOI:10.15199/40.2016.7.2


  W pracy analizowano przyczyny uszkodzeń wkrętów samogwintujących M8×25 cynkowanych galwanicznie. Badania dotyczyły analizy przełomów powstałych w wyniku pękania wkrętów, weryfikacji poprawności struktury stali uzyskiwanej po obróbce cieplnej, kontroli rozkładu twardości na przekroju wkrętów oraz kontroli zawartości wodoru. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że główną przyczyną pękania analizowanych wkrętów jest nawodorowanie stali - kruchość wodorowa, które mogło nastąpić na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Mierzone zawartości wodoru znacznie przekraczają wartości dopuszczalne, a obserwowane przełomy są charakterystyczne dla kruchego pękania. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, cynkowanie galwaniczne, kruchość wodorowa, kruche pękanie Analysis of damage reasons of zinc galvanized fasteners In the paper, reasons for zinc galvanized fasteners damage - self tapping screw M8×25 mm were analysed. The examinations concerned the analysis of fractures created as a result of screw cracking, the verification of structure correctness achieved after the heat treatment, hardness measurement at the screws cross section as well as inspections of the hydrogen content. Based on the conducted examinations it was stated that the main reason for analysed screw cracking was steel hydriding - hydrogen brittleness which could take place in individual stages of the production process. Measured hydrogen content significantly exceeds the acceptable values, and observed fractures are characteristic for brittle cracking. Keywords: zinc coatings, galvanizing, hydrogen brittleness, brittle cracking.1. Wprowadzenie Pomimo znacznego i systematycznego rozwoju technologii procesy korozyjne w dalszym ciągu stanowią istotny problem między innymi w zakresie trwałości konstrukcji stalowych i są przyczyną wielomilionowych strat w skali roku [10]. Istnieje kilka metod ochrony przed korozją - ochrona strukturalna, materiałowa, elektrochemiczna, inhibitor[...]

Zróżnicowanie odporności korozyjnej i zużycia ściernego powłok cynkowych nanoszonych na stopy Fe-C DOI:10.15199/40.2015.4.7


  W badaniach analizowano antykorozyjne i tribologiczne właściwości powłok cynkowych nanoszonych na żeliwo (GJL-250) i stal (DC01). Porównywano następujące rodzaje powłok cynkowych: galwaniczną (PN-EN ISO 4042), ogniową (PN-EN ISO 10684) i płatkową (PN-EN ISO 10683). Prezentowane wyniki są efektem drugiego etapu eksperymentu, który dotyczył badań tribologicznych, analizy mikrostruktury powłok cynkowych przy zastosowaniu mikroskopu optycznego w miejscach uszkodzeń i oceny zmniejszenia odporności korozyjnej na skutek uszkodzenia powłoki cynkowej. Badania korozyjne prowadzono w komorze solnej, w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, iż odporność na korozję powłok naniesionych na stal jest znacznie większa niż powłok naniesionych na żeliwo. Powłoka cynku płatkowego jest najbardziej odporna na zużycie ścierne, ale pomimo tego jej odporność korozyjna istotnie maleje po teście tribologicznym. Powłoki galwaniczna i ogniowa są mniej odporne na mechaniczne uszkodzenia, jednakże fakt ten nie przekłada się znacząco na ich odporność korozyjną. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe, testy korozyjne, odporność korozyjna Diversity of corrosion resistance and frictional wear of zinc coatings created on Fe-C alloys The research work compares anticorrosion and tribological properties of different zinc coatings created on cast iron (GJL-250) and steel (DC01). The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683. Presented results are an effect of the second stage of experiment which refers to: tribological laboratory research, metallographic analysis of zinc coating microstructure in damaged areas, with the use of optical microscope, and the evaluation of the decrease in corrosion resistance as the result of destruction the continuousness of zinc layer. The corrosion research was conducted with the salt chamber with neutral NaCl (PN-EN ISO 9227). It was stated that corro[...]

Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego


  Mobilny charakter pracy ambulansu, jak również stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych sprzyjają zjawisku korozji i adhezji drobnoustrojów na powierzchniach abiotycznych. Powłoki cynkowe wykazują właściwości hamujące narastanie bakterii. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej elementów konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego zabezpieczonych powłokami cynkowymi. Do badań wytypowano stal gat. D01 powszechnie wykorzystywaną w budowie sprzętu medycznego. Próbki stalowe po obróbce mechanicznej (szlifowaniu i polerowaniu) podzielono na trzy grupy i skierowano do procesu cynkowania. Zastosowano następujące metody cynkowania: galwaniczne (dwie aplikacje wg PN-EN ISO 4042), ogniowe (wg PN-EN ISO 10684) oraz płatkowe (wg PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę chropowatości i topografi i powierzchni, analizę metalografi czną oraz badania odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże. Na powierzchni powłoki Zn płatkowego nie występuje zjawisko białej korozji. Słowa kluczowe: korozja biała, komora solna, cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne, cynkowanie lamelowe ILONA SZŁAPA Fabryka Śrub BISPOL S.A., Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała MACIEJ HAJDUGA DARIUSZ JĘDRZEJCZYK Zakład Inżynierii Materiałowej, ATH w Bielsku-Białej SYLWIA WĘGRZYNKIEWICZ BELOS-PLP S.A. Wydział Cynkowni, Bielsko-Biała DARIUSZ SOŁEK Wydział Powłok Ochronnych, FAMED S.A., Żywiec Ocena odporności korozyjnej powłok cynkowych na elementach konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego ochrona przed korozja 4/2013 SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2013, 56, 4, (166-173) Please cite as: Ochr. Przed Koroz., 2013, 56, 4, (166-173) 1. Wp[...]

The evaluation of zinc coatings corrosion resistance on the ambulance construction elements


  The mobile character of the ambulance functioning, as well as applying strong disinfectants support the phenomenon of the corrosion and the adhesion of micro-organisms on the abiotic surfaces. Zinc-plated coatings demonstrate properties suppressing bacterium growing. The presented paper describes research fi ndings of the corrosion resistance of construction elements of the sanitary ambulance protected by zinc-plated coatings. Research was focused on the steel grade D01, which is widely used as the construction material of the medical equipment. After mechanical treatment (grinding and polishing) samples were divided into three groups that were subjected to the zinc coating. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (two applications according to EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). The scope of research included roughness and surface topography measurements as well as metallographic observation and corrosion tests. Conclusions were formulated basing upon the tests made in the salt chamber - NaCl (acc. PN-EN ISO 9227). It is clear that the zinc coating with new passivation thick layer protects the steel base material in the best way. There was no white corrosion on the lamellar zinc surface. Keywords: white corrosion, salt chamber, hot-dip zinc galvanizing, zinc plating, lamellar zinc.1. Introduction Steel parts used in medical institutions are protected against the corrosion by metallic and paint coatings. The most frequently the following coatings are applied: Ni, Cr, Cu, as well as hot dip or galvanic zinc. Hot dip zinc coating is less applied due to the high value of roughness and aesthetics. Protection of the medical equipment against the corrosion is a substantial problem. The attack of chemical agents and the bacterial fl ora reduce the corrosion resistance of coatings. The appearance of the local corrosion results in growing of the bacte[...]

Porównanie odporności korozyjnej różnych powłok cynkowych wyznaczanej w komorach klimatycznych i metodą potencjodynamiczną


  W badaniach porównawczych przedstawionych w pracy zastosowano cztery metody oceny odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227), testu w komorze klimatycznej (VDA 621-415), testu Kesternicha (DIN 50018/2,0 SO2) oraz badania metodą potencjodynamiczną w 5% NaCl. Testy przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stali DC01, na które powłoka cynkowa została naniesiona przy zastosowaniu następujących metod: galwanicznej (PN-EN ISO 4042), ogniowej (PN-EN ISO 10684) oraz płatkowej (PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę odporności korozyjnej, gdzie kryterium limitującym czas protekcji było pojawienie się korozji białej oraz czerwonej. Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże w środowisku NaCl, a powłoka Zn płatkowego jest najbardziej odporna na działanie zmiennych warunków termicznych i wilgoci. Powyższe wnioski zostały również potwierdzone za pomocą metody potencjodynamicznej. Słowa kluczowe: komora solna, komora klimatyczna, test Kesternicha, badania potencjodynamiczne Comparison of corrosion resistance of different zinc coatings designated in climate chambers and by potentiodynamic method This paper presents corrosion resistance of construction elements covered with different metallic (zinc) protective coatings. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (PN-EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). All samples with the Zn coating were analyzed metallographically. The structure and continuity of the Zn coating were evaluated. Next, the corrosion resistance of Zn coatings was investigated. Samples were placed in the salt chamber with neutral NaCl (PN-EN ISO 9227), climatic chamber (VDA 621-415) and KESTERNICH (DIN 50018/2,0 SO2) chamber. It is clear that the zinc coating with new passivation thick layer protects the steel bas[...]

Wpływ przygotowania powierzchni elementów stalowych ciętych metodami termicznymi na proces cynkowania ogniowego


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oddziaływania sposobu przygotowania powierzchni elementów stalowych po cięciu na efekty cynkowania ogniowego. Celem było określenie wpływu dodatkowej obróbki cieplnej przeprowadzanej po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT) na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania były łączniki dwuuchowe wykonane ze stali S355JR wykorzystywane jako osprzęt elektroenergetycznych linii napowietrznych. Po cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT), jako dodatkową obróbkę zastosowano wyżarzanie zmiękczające. Dla porównania zastosowano szlifowanie oraz elektropolerowanie. W kolejnym etapie powierzchnię łączników oczyszczano śrutem staliwnym GL40 i poddawano klasycznej obróbce chemicznej. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych: w temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zastosowanie cieplnej obróbki zmiękczającej po wypalaniu gazowym jest najbardziej efektywne - naniesiona powłoka cynkowa charakteryzuje się największą odpornością korozyjną. Zastosowanie szlifowania oraz metod chemicznych nie zmienia istotnie struktury i właściwości otrzymanej powłoki ogniowej. Słowa kluczowe: strefa wpływu cięcia, powłoka cynkowa, cięcie PAT The infl uence of surface preparation of steel components cut by thermal methods on the galvanizing process In the presented paper the authors described fi ndings regarding surface preparation effects upon the results of hot-dip galvanizing for metal components after cutting process. The aim was to determine the effect of additional heat - treatment performed after the oxy acetylene blowpipe (OAB) cutting on the structure and corrosion resistance of the zinc coating. The research was focused on one of fi ttings which fi nds application in overhead power lines - a double eyes link, SLINK’s type, made of steel S355JR. Softening annealing was applied as additional treatment after cutting process using [...]

Wpływ metody cięcia stali S355JR na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stanu powierzchni stali S355JR otrzymanego w wyniku zastosowania różnych sposobów cięcia na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania badawczego były elementy osprzętu sieciowego- łączniki dwuuchowe typu SLINK. W procesie cięcia zastosowano następujące metody: cięcie strumieniem wody, laserem i wypalanie gazowe. Następnie badany materiał poddano obróbce strumieniowo - ściernej z zastosowaniem śrutu staliwnego łamanego GL40. Dalej przeprowadzono klasyczną obróbkę chemiczną obejmującą trawienie w r-rze HCl i topnikowanie w r-rze TIBFLUX60. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych w stosując stałe parametry: temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Efekty oceniano na podstawie wyników analizy metalografi cznej i badań korozyjnych (wg PE-EN ISO 9227). Stwierdzono, że najwyższą odpornością korozyjną charakteryzuje się powłoka Zn na powierzchni ciętej strumieniem wody. Wykazano, że odporność korozyjna powłok Zn na powierzchniach ciętych laserem jest lepsza niż na powierzchniach wypalanych gazowo. W przypadku powierzchni wypalanych gazowo konieczne jest zastosowanie dodatkowej obróbki mechanicznej (szlifowanie) bądź elektrochemicznej (elektropolerowanie). Słowa kluczowe: cięcie laserem, ciecie wodą, wypalanie gazowe, strefa wpływu ciepła, obróbka strumieniowo- ścierna, obróbka chemiczna, powłoka cynkowa, cynkowanie ogniowe, odporność korozyjna.1. Wprowadzenie Stosowane w przemyśle metody cięcia różnią się ilością zużytej energii, wpływem cieplnym na cięty materiał oraz jakością ciętych krawędzi. Porównanie efektów uzyskiwanych przy zastosowaniu różnych metod cięcia wraz z zestawieniem kosztów ujmuje tabela 1 [1, 2]. Od stosowanej metody zależy m.in. struktura i właściwości warstwy wierzchniej, które związane są z powstawaniem, tzw. strefy wpływu ciepła (SWC). Szerokość SWC jest uzależniona przede wszystkim od temperatury procesu i spójności wią[...]

The infl uence of cutting steel S355JR on the nature and corrosion resistance of the zinc coating


  Paper presents the results of investigation regarding the infl uence of the surface state of steel S355JR achieved after different cutting methods on the structure and corrosion resistance of the zinc coating. Research was focused on fi ttings for overhead power lines - a double eyes links type SLINK. In the process of samples cutting the following methods were used: waterjet, laser and fl ame cutting. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting - steel shot GL40 and chemical treatment - pickling (hydrochloric acid) and fl uxing (TIBFLUX60). The hot - dip Zn galvanizing process was conducted in industrial conditions. Parameters were fi xed (temperature 460oC, dipping time 2,5 min). The effects were evaluated on the basis of metallographic analysis and corrosion tests (according to PN-EN ISO 9227). It was found out that the hot-dip zinc coating on the water-jet cutting surface demonstrates the best corrosion resistance. The corrosion resistance of the zinc coating on laser cutting surface is better than on fl ame cutting surface. The fl ame cutting surface needs additional mechanical (grinding) or electrochemical (electropolishing) processing. Keywords: laser cutting, water cutting, oxygen cutting, heat affected zone, abrasive blasting, chemical treatment, zinc coating, hot-dip zinc galvanizing, corrosion resistance.1. Introduction The industry use in the wide range the mechanical forming: fl ame cutting (oxygen plasma), laser, water JET or water-abrasive cutting and electrical discharge. Cutting methods differs in the amount of consumed energy, the impact of heat on the material and the quality of the cutting edge. The comparison of cutting method is shown in Table 1[1, 2]. The applied method infl uence among others on the structure and properties of outer layer - that depend on the creation of so-called Heat Affected Zone (HAZ). The HAZ thickness depends above all on process temperature and beam concentration[...]

 Strona 1