Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz WOJDAT"

Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów trudnospajalnych. Cz. 1. Wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność powłoki galwanicznej do podłoża niemetalowego DOI:10.15199/40.2017.5.8


  Przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na lutowanie miękkie ze stopem aluminium PA38 (6060). Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano próbne złącza lutowane na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych oraz badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej. Słowa kluczowe: kompozyt grafitowy, aktywacja powierzchni, galwaniczna powłoka miedziana, lutowanie miękkie, stop aluminium PA38 (6060) 1. Wstęp Spajanie materiałów takich, jak ceramika, grafit i materiały kompozytowe na osnowie grafitu stanowi zwykle duży problem technologiczny. Połączenia te są zwykle wykonywane poprzez procesy lutowania wysokotemperaturowe w próżni, w których decydujący wpływ mają zjawiska o charakterze dyfuzyjnym [3]. Połączenia materiałów o budowie kompozytowej na osnowie grafitu z aluminium i jego stopami znajdują zastosowanie w urządzeniach przewodzących prąd elektryczny, dlatego też złącza muszą cechować się odpowiednią przewodnością elektryczną i wytrzymałością mechaniczną. Dobrą przewodność elektryczną można uzyskać stosując połączenie metaliczne uzyskane w procesie lutowania miękkiego i twardego. Lutowanie grafitu w sposób bezpośredni jest jednak niemożliwe do wykonania z uwagi na brak jego zwilżalności lutami miękkimi i twardymi [5]. Aby wykonać połączenia lutowane o dobrych właściwościach eksploatacyjnych niezbędne jest zastosowanie w procesie lutowania warstw pośrednich nanoszonych na powierzchnię kompozytu grafitowego. Dobrym rozwiązaniem wydaje się tu zastosowanie powłok galwanicznych, głównie z uwagi na możliwość kontrolowanego nanoszenia nawet bar- Issues concerning the preparation of a graphite composite surface before deposition of a galvanised copper coating and its in[...]

Zastosowanie warstw pośrednich nanoszonych różnymi metodami natryskiwania cieplnego do lutowania miękkiego aluminium z miedzią DOI:10.15199/48.2015.03.21

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony niżej tekst opisuje możliwości zastosowania warstw nanoszonych metodami natryskiwania cieplnego, jako warstw pośrednich do lutowania. Wskazano na problemy występujące podczas lutowania miękkiego aluminium z miedzią oraz możliwości ich rozwiązania. Przedstawiono wyniki prób zwilżalności i rozpływności spoiwa cynkowego z dodatkiem 4 % wag. Al na wcześniej naniesionych powłokach Al, Zn, Ni95Al5 oraz NI85Al15 metodami natryskiwania LPCS (z ang. Low Pressure Cold Spraying), płomieniowego i łukowego. Następnie dokonano oceny lutowności wykonanych warstw pośrednich oraz zaprezentowano wyniki badań metalograficznych różnoimiennych złączy zakładkowych typu Al - Cu z naniesioną metodą LPCS na powierzchnię miedzi aluminiową warstwą pośrednią. Abstract. The manuscript presents a possibility for application of coatings deposited by thermal spraying methods and working as interlayers in soldering process. Crucial problems occurring in aluminium-copper soldering process with potential solving are presented. Results of wettability and propagation of filler zinc with 4% wt. Al addition on sprayed Al, Zn, Ni95Al5 and Ni85Al15 coatings by Low Pressure Cold Spraying, flame and arc spraying methods and working as interlayers are shown. Finally an assessment of solder-ability of interlayers was conducted and metallographic analysis of dissimilar Al-Cu lap joints with deposited by LPCS method aluminium coating onto copper substrate is presented. A possibility for application of coatings deposited by thermal spraying methods and working as interlayers in soldering process Słowa kluczowe: natryskiwanie cieplne, warstwy pośrednie, lutowność, połączenia różnoimienne. Keywords: thermal spraying, interlayers, solder-ability, dissimilar joints. Wstęp Rozwój techniki często wymusza na producentach stosowanie do budowy urządzeń materiałów różniących się właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Wywołuje to problemy podczas spajania tych materiałów. Do tak[...]

 Strona 1