Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ KOŚCIUSZKO"

Odporność korozyjna elementów konstrukcyjnych sond wgłębnych stosowanych w geofi zyce wiertniczej, w szczególności przy budowie podziemnych magazynów gazu DOI:10.15199/40.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofi zyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne oznaczenie 0H18N9), mosiądzu CuZn37 (M63) oraz brązu cynowo-fosforowego B6/6 i stwierdzono, że najlepszym tworzywem jest austenityczna stal nierdzewna. Przeprowadzono przyśpieszone badania korozyjne w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz wyznaczono wskaźniki charakteryzujące odporność korozyjną określoną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: podziemne magazyny gazu, wypłukiwanie soli ze złoża, korozja metali, badania w obojętnej mgle solnej Corrosion resistance of construction elements of intending probes used in drilling geophysics, especially during subterranean gas stores building In this work the results of investigations on choice of construction material for probe used in drilling geophysics, especially in drill-holes opening out salt deposits are presented. The corrosion resistance of aluminum 1050A, stainless steel X5CrNi18-10 (earlier denote 0H18N9), brass CuZn37 (M36) and tin-phosphate bras B6/6 was examined and it was found that the best material is austenitic stainless steel. The accelerating corrosion tests were conducted in neutral salt mist (NSS) and the indicators characterize corrosion resistance were determined by electrochemical methods. Keywords: underground gas stores, leaching salt from deposit, metal corrosion, investigation in neutral salt mist.1. Wstęp Konieczność magazynowania gazu wynika z sezonowego charakteru zużycia tego paliwa, gdyż gaz ziemny jako nośnik energii zużywany jest w cyklach sezonowych. W sezonie zimowym występuje tzw. szczyt poboru gazu, a w sezonie letnim występuje tzw. dolina poboru gazu, co wynika przede wszystkim z wykorzystania gazu również do celów grzewczych. Wahania zużycia gazu między lat[...]

 Strona 1