Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ STUDNICKI"

Badania korozyjne staliw wysokochromowych do zastosowań na elementy maszyn ciężkich


  Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej staliw wysokochromowych w stanie surowym w warunkach oddziaływania środowiska o wysokiej koncentracji jonów chloru. Takie warunki pracy występują najczęściej w kopalniach, gdzie maszyny górnicze narażone są na działanie wód zawierających duże ilości substancji negatywnie wpływających na trwałość elementów maszyn ciężkich. Większość części maszyn górniczych, oprócz narażenia na korozję, jest dodatkowo obciążona mechanicznie i podlega zużyciu ściernemu. Prezentowane badania dotyczą staliw, które dzięki połączeniu dobrej odporności korozyjnej z podwyższoną odpornością na ścieranie mogą być stosowane na elementy maszyn górniczych oraz innych maszyn ciężkich. Słowa kluczowe: staliwo stopowe, staliwo chromowe, odporność korozyjna, korozja wżerowa, jony Cl Corrosion studies of high-chromium cast steels applied for heavy machinery parts The corrosion resistance studies of high-chromium cast steels for as-cast state in high-chloride concentration environment are presented. Such conditions can be found mainly in mining industry, where the heavy machinery parts are subjected to water containing high quantity of substances negatively affecting their durability. Most of the working elements are also mechanically loaded and subjected to wear. Presented studies concerned cast steels, which thanks to combined proper corrosion resistance and high wear resistance can be applied for heavy machinery parts used in mining and other heavy machinery industry. Keywords: alloyed cast steel, chromium cast steel, corrosion resistance, pitting corrosion, chloride ions.1. Wprowadzenie Warunki pracy maszyn ciężkich, w szczególności maszyn górniczych, wymuszają stosowanie do produkcji ich podzespołów materiałów o wysokiej odporności na korozję elektrochemiczną i cierną. Dotyczy to między innymi węzłów ruchowych, które przy dużym obciążeniu pracują w wąskim zakresie ruchu w środowisku korozyjnym (np. tuleje i sworznie ram[...]

Infl uence of carburising and heat treatment operation on selective corrosion of chromium cast steels


  The paper presents studies on corrosion resistance of chromium cast steels with additions of Ni and Mo after chemical and heat treatment operations. The chromium content varied from 6 to 18 weight %. Corrosion tests were performed according to modifi ed methodology of ASTM test and results of presented in position [17]. The range of investigations included the corrosion studies of samples after heat treatment operations (hardening and tempering) and after carburising with consecutive hardening. Analyses have shown the infl uence of those operations on corrosion resistance of studied alloys. The carburising process caused the structural changes in surface layer of cast steel, increasing the operation properties. Obtained results were compared with observation of low-alloyed steel samples after heat treatment. Keywords: chromium cast steel, heat treatment, carburising, corrosion resistance, selective corrosion Wpływ nawęglania i obróbki cieplnej na skłonność do korozji selektywnej staliw wysokochromowych Artykuł prezentuje badania korozyjne staliw wysokochromowych z dodatkiem Ni i Mo w stanie po obróbce cieplnej i nawęglaniu. Udział chromu zmieniał się w zakresie 6-18% mas. Badania korozyjne wykonano w oparciu o metodykę zaproponowaną w normie ASTM oraz pracy [17]. Zakres badań obejmował testy korozyjne próbek pobranych z materiału po operacjach obróbki cieplnej (ulepszanie cieplne) oraz w stanie po nawęglaniu i hartowaniu. Przeprowadzone analizy ujawniły wpływ zabiegów obróbki cieplnej na odporność korozyjną badanych stopów. Zabiegi nawęglania spowodowały zmiany strukturalne w warstwie powierzchniowej staliwa, polepszając własności użytkowe. Uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla stali niskostopowych w stanie po obróbce cieplnej. Słowa kluczowe: staliwo chromowe, obróbka cieplna, nawęglanie, odporność korozyjna, korozja selektywna ochrona przed korozja 5/2014 Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2014, 57, 4, (174-178) P[...]

 Strona 1