Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KĘPIŃSKA"

Naturalne enzymy ziaren zbóż DOI:


  W dzisiejszej produkcji pieczywa jednym z głównych dodatków stosowanych do standaryzacji oraz polepszania jakości mąki są mieszanki lub preparaty enzymatyczne. Aby zrozumieć celowość ich dodawania należy wiedzieć, czym tak naprawdę są enzymy i jaką rolę pełnią w ziarnach zbóż. Nazwa enzym pochodzi z języka greckiego, gdzie en oznacza słowo w, natomiast zyme oznacza zaczyn lub drożdże. Pierwsze działanie enzymów dostrzeżono i zastosowano podczas produkcji wyrobów fermentowanych przez drożdże, czyli między innymi podczas produkcji pieczywa, która znana była już przez starożytnych Egipcjan i Greków. Enzymy ziaren zbóż to specyficzne, wysoce wyspecjalizowane białka proste lub złożone, które determinują procesy życiowe zachodzące w ziarniaku, a co za tym idzie wpływają również na reakcje chemiczne zachodzące w mące. W ściśle określonych warunkach fizycznych i chemicznych katalizują różnego typu reakcje. Są to więc naturalne katalizatory chemiczne, nie ulegające przemianom i mające zdolność przyspieszania reakcji od 106 do 1012 razy. Występują w zewnętrznych częściach ziarniaka, przede wszystkim w warstwie aleuronowej i w zarodku, aktywność enzymatyczna mąki jest zatem zależna od jej wyciągu. Główną i najbardziej znaczącą klasą enzymów występujących w mące są hydrolazy, wśród których najważniejsze to amylazy, proteazy i esterazy. Oprócz hydrolaz znaczenie w technologii piekarskiej mają również enzymy systemu oksydo-redukcyjnego, takie jak lipooksygenaza, oks[...]

Moda na pieczywo całoziarnowe Czy pieczywo jasne tuczy i jest niezdrowe? DOI:


  Pieczywo wraz z innymi produktami zbożowymi stanowi podstawę piramidy zdrowego żywienia. Produkty te powinny stanowić podstawowe źródło energii w diecie człowieka i być spożywane codziennie, ponieważ są źródłem węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, białka roślinnego, witamin i składników mineralnych. Mimo bardzo dużego znaczenia jakie powinno odgrywać pieczywo w codziennej diecie, jego spożycie w P olsce regularnie spada. W 2000 roku wynosiło ono ok. 80 kg/osobę, a w roku 2012 spożycie bułek i chleba w przeliczeniu na jedną osobę wynosiło już tylko ok. 52 kg. Powodem malejącego zainteresowania pieczywem przez konsumentów jest wiele czynników, m.in. takich jak: większe spożycie innych przetworów zastępujących pieczywo (przekąski, chipsy, makarony, płatki śniadaniowe), wzrost cen pieczywa o wysoki[...]

Jęczmień - właściwości prozdrowotne i wykorzystanie w produkcji spożywczej DOI:


  Jęczmień zwyczajny Hordeum vulgare - należy do rodziny wiechlinowatych i jest bardzo popularną rośliną zbożową. Jęczmień uprawiany jest nie tylko na terenie całej Europy, ale także w A zji, Stanach Zjednoczonych, Afryce oraz Argentynie, obecnie największym jego producentem jest Rosja. Najstarsze znane dowody na uprawę jęczmienia pochodzą z Bliskiego Wschodu i są datowane na VII tysiąclecie p.n.e. Jęczmień jest jednym z podstawowych zbóż uprawianych w P olsce. W 2014 roku zbiory jęczmienia były drugimi co do wielkości po pszenicy i stanowiły ponad 10% zbiorów wszystkich zbóż. Gospodarcze znaczenie jęczmienia jest wynikiem wielokierunkowego wykorzystania jego ziarna. Ziarno jęczmienia jest przede wszystkim wykorzystywane na cele browarnicze do produkcji słodu. Znajduje swoje zastosowanie również w produkcji spożywczej - kasze, płatki, mączka jęczmienna oraz wykorzystywany jest na cele paszowe. Do końca lat 90-tych dwudziestego wieku uprawiano tylko jęczmień oplewiony, co ograniczało jego wykorzystanie na cele spożywcze. Jęczmień taki charakteryzował się silnym zrośnięciem plewki z okrywą owocowo-nasienną. Pierwsza odmiana naga - Rastik została zarejestrowana dopiero 1999 roku. Brak plewki umożliwia o wiele szersze wykorzystanie ziarna jęczmienia w przetwórstwie spożywczym. Jednak nagie ziarniaki, aby mogły być bez procesu łuszczenia przeznaczone do produkcji spożywczej muszą spełniać dodatkowe kryteria: cechować się jasną okrywą owocowo-nasienną, płytką i jasną bruzdą, wysoką gęstością w stanie usypowym, niską zawartością plewy oraz niskim udziałem ziarniaków uszkodzonych. Dopiero taki surowiec jęczmienny może być podstawą produkcji wysokiej jakości zbożowych produktów spożywczych o cechach funkcjonalnych. Ziarno jęczmienia w produkcji spożywczej stosuje się jako surowiec do produkcji kaszy i płatków jęczmiennych. Produkowane z ziarna jęczmienia kasze mają niestety marginalną pozycję w codziennej diecie. Podcz[...]

Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój DOI:


  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR ) realizowany będzie w latach 2014-2020 i jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który realizowany był w latach 2007-2013. Najważniejszymi zadaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój należą:  prowadzenie badań naukowych,  rozwój nowych, innowacyjnych technologii, - działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Program koncentruje się na inteligentnych specjalizacjach, czyli obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali zarówno kraju jak i regionów. Głównym celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki przez zwiększenie nakładów na sektor B+R (prace badawczo-rozwojowe). Celem programu jest również kreowanie popytu przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje. Fundusze kierowane będą na wsparcie całego procesu powstawania inkubacji przez wszystkie jego fazy. Zaczynając od inkubacji pomysłu, działalność B+R, przez prototypowanie, po wdrażanie wyników badań. Wsparcie z P rogramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój adresowane jest do: - przedsiębiorstw (w szczególności MŚP - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), - jednostek naukowych, - klastrów,  instytucji otoczenia biznesu. W skład PO IR wchodzą IV Osie Priorytetowe: 1. Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. 2. Oś Priorytetowa II : Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. 3. Oś Priorytetowa III : Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw. 4. Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo - przemysłowe Cel szczegółowy I osi priorytetowej (PI 1.2) - Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R. Wsparcie w ramach tej osi priorytetowe[...]

Własności optyczne monokryształów SbI3·3S8 otrzymanych z fazy gazowej

Czytaj za darmo! »

Rozwijająca się optoelektronika wymaga coraz lepszych materiałów o odpowiednich własnościach funkcjonalnych. Badania w tym zakresie prowadzone są intensywnie na całym świecie. Jedną z grup materiałów o szczególnych własnościach dla optoelektroniki są materiały optycznie nieliniowe, czyli takie, w których wektor polaryzacji (a w konsekwencji współczynnik załamania fal elektromagnetycznych) jes[...]

Electrochemical properties of selected types of steel in thermal water under conditions of drilling operation of Skierniewice GT-1


  This paper presents the results of corrosion resistance tests of structural carbon St3S steel, low alloyed steel containing 5 or 9% Cr and stainless steel H18N11M3 in thermal water saturated with CO2 of Skierniewice thermal installation. The study was conducted using polarization techniques (OCP, LSV) and impedance spectroscopy (EIS). Corrosion of structural steel is determined by cathodic reduction of carbonic acid, a direct product of corrosion is a surface layer of magnetite. In case of high saturation of surface with CO2, diffusion control changes into mixed diffusion-capacitive control associated with the formation of corrosion products layer. Low alloyed chromium steel (P5) covers with more corrosion-resistant layer of corrosion products, and the corrosion rate is controlled by the barrier properties of this fi lm (anodic control). The increase in the content of chromium in low-and medium-chromium steels stimulates the barrier properties of the anodic fi lm. These layers observed at P5 and P91 steel are thick layers of sedimentary type. Proper passivation occurs only in the case of stainless steel H18N11M3. Keywords: corrosion of steel, geothermal water, carbonic acid corrosion Badania właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice GT-1 W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej węglowej stali konstrukcyjnej St3S, niskostopowych stali zawierających 5 i 9% chromu oraz stali nierdzewnej H18N11M3 w instalacji termalnej Skierniewice w wodzie termalnej nasycanej CO2. Badania prowadzono za pomocą technik polaryzacyjnych (OCP, LSV) oraz spektroskopii impedancyjnej (EIS). Korozja stali konstrukcyjnych determinowana jest katodową redukcją kwasu węglowego, a bezpośrednim produktem korozji jest powierzchniowa warstewka magnetytu. W przypadku dużego nasycenia powierzchni stali w CO2 kontrola dyfuzyjna przechodzi w kontrolę mieszaną dyfuzyjno-pojemnościow[...]

Zagrożenia związane z niedoborem wody


  Rozważono czasowe i przestrzenne charakterystyki suszy w Polsce. Przedstawiono przyczyny niekorzystnych zmian, związane z procesami naturalnymi, a także wynikające z działań człowieka. Problemy niedoboru wody należy rozwiązywać przez wdrażanie strategii zintegrowanej gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zwiększanie czasu pobytu wody w krajobrazie i efektywności wykorzystania wody. Głównymi przyczynami powstawania susz są niekorzystne dla bilansu wodnego zakłócenia procesów meteorologicznych i hydrologicznych oraz zmiany strukturalne szaty roślinnej i pokrywy glebowej. W naturalnych warunkach struktura bilansu cieplnego i wodnego jest bardzo mało zmienna w czasie, a czynnikiem decydującym o niej jest charakter powierzchni ziemi, w tym szczególnie bogactwo szaty roślinnej i jej przestrzenna struktura [Kędziora, Olejnik 2002]. Szybki rozwój cywilizacji i wzrost demograficzny doprowadziły jednak do tak znacznej, niekorzystnej zmiany charakteru powierzchni ziemi, że nastąpiło silne zakłócenie dwóch podstawowych dla kształtowania tych bilansów procesów - przepływu energii i obiegu wody w krajobrazie, co spowodowało pogorszenie warunków wodnych we wszystkich skalach przestrzennych. Od wielu dekad obserwuje się pogorszenie bilansu wodnego w krajobrazie rolniczym wielu krajów europejskich. Surowy bilans wodny (różnica opadów i parowania potencjalnego) zależy głównie od warunków klimatycznych. Jego struktura w skali krajobrazu zależy natomiast od wielu czynników, w tym szczególnie od właściwości wodnych gleby i struktury krajobrazu. Intensywna działalność rolnicza doprowadziła do uproszczenia struktury krajobrazu (monokultury) i degradacji gleby. Intensyfikacja rolnictwa doprowadziła do zubożenia krajobrazu w elementy kontrolujące obieg wody w krajobrazie i do obniżenia zdolności retencyjnych gleby. W skali całego kraju wskutek odwodnień utracono znaczną cześć obszarów wodno-błotnych, które efektywnie regulo[...]

 Strona 1