Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MISZCZYK"

Kontrola stanu wykładzin przeciwkorozyjnych przy zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej i metod chemometrycznych


  Przedstawiono nową niedestrukcyjną metodę kontroli jakości nowych wykładzin przeciwkorozyjnych na podłożu metalowym oraz oceny ich stanu w trakcie eksploatacji przy zastosowaniu spektroskopii mikrofalowej w szerokim zakresie częstotliwości od 6.5 do 20 GHz. Uzyskane dane poddawane są obróbce chemometrycznej w celu redukcji danych doświadczalnych i wizualizacji rezultatów. Zaprezentowano podstawy teoretyczne metody oraz przykładowe wyniki uzyskane dla wykładziny gumowej o grubości 10 mm stosowanej do ochrony skrubera w instalacjach odsiarczania spalin metodą mokrą. Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, wykładziny, kontrola jakości, mikrofale, metody chemometryczne Inspection of anticorrosion linings using microwave spectroscopy combined with chemometric methods A novel non-destructive method for quality control of new anticorrosive linings on a metal surface and an assessment of their state during the service life using microwave spectroscopy in a wide frequency range from 6.5 to 13 GHz was described. The data obtained are processed by chemometric methods to reduce the dimensionality of the experimental data sets and visualize results. Theoretical fundamentals of the method and results for the rubber linings with a thickness of 10 mm operating in scrubber of wet fl ue gas desulphurization units were presented. Keywords: anticorrosion protection, linings, quality control, microwave, chemometric tools ochrona przed korozja 3/2011 1. Wstęp Wykładziny przeciwkorozyjne stosowane są do ochrony ważnych konstrukcji przemysłowych eksploatowanych w najbardziej agresywnych warunkach [1-11]. Typowym przykładem takich konstrukcji są zbiorniki (np. do magazynowania gorących kwasów nieorganicznych), rurociągi przesyłowe, instalacje chemiczne lub energetyczne. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie przeciwkorozyjne instalacji odsiarczania spalin w elektrowniach spalających węgiel brunatny lub kamienny [2-4, 7-9]. Występujące tam zagroże[...]

Porównanie trwałości systemu powłokowego nałożonego na podłoże stalowe czyste i zanieczyszczone


  Czystość podłoża przed nałożeniem powłok organicznych ma fundamentalne znaczenie dla ochrony metalu przed korozją. W praktycznych warunkach przyjmuje się określone, graniczne wartości ilości zanieczyszczeń jako akceptowalne. Celem pracy było zbadanie i porównanie jak wpływa na trwałość ochrony niewielkie przekroczenie dopuszczalnych wymagań lub warunków przygotowania podłoża. Przeprowadzono badania trwałości epoksydowego systemu powłokowego o grubości ok. 160 μm nałożonego na podłoże stalowe oczyszczone za pomocą obróbki strumieniowo ściernej do stanu Sa 2½, obróbką mechaniczną do stanu St3 oraz gdy podłoże po obróbce strumieniowo ściernej zostało zanieczyszczone pyłem, wilgocią, solami rozpuszczalnymi w wodzie przy niewielkim przekroczeniu granicznych, dopuszczalnych wymagań. Ocenę przeprowadzono wykorzystując badania impedancyjne prowadzone w okresie 1 roku. Słowa kluczowe: ochrona przed korozją, powłoki organiczne, kontrola jakości, zanieczyszczenia powierzchni Comparison of durability of the coating system applied on a clean and contaminated steel substrate Cleanliness of the steel substrate prior to painting plays a very important role in the protection of the steel substrate against corrosion. It is assumed that in practice the specifi c level of contaminants is acceptable. The aim of this study was to examine and compare coating durability when the contamination level exceeds slightly the critical level of surface preparation requirements. Durability studies were performed using epoxy coating system with a thickness of about 160 μm applied on steel substrate which has been prepared by blast cleaning to grade Sa 2½, and as well as hand and power tool cleaning to grade St3. Other were prepared by blast cleaning and contaminated with dust, moisture, and soluble salts. The evaluation was performed using the impedance studies conducted during the period of 1 year. Keywords: anticorrosion protection, organic [...]

Adhesion of organic coatings to hot-dip galvanized steel


  Duplex systems provide long-time corrosion protection, much longer than the sum of the lifetimes of zinc and paint used individually. However loss of adhesion between coating and zinc substrate is often found in practice. Different methods of zinc surface preparations are used in the fi eld. The aim of this study was to examine and compare coating protection when the old zinc surface, stored during long-time period (15 years) in laboratory conditions, was painted. Adhesion and impedance studies using epoxy coating systems on galvanized steel substrate, which had been prepared by different methods, were performed. Keywords: organic coatings, hot-dip galvanized steel, adhesion, duplex system Adhezja powłok organicznych do powierzchni stali ocynkowanej zanurzeniowo System duplex zapewnia długoletnią ochronę stali przed korozją, znacznie dłuższą niż sumaryczny okres ochrony zapewniany osobno przez powłokę cynkową i zestaw powłokowy. Jednakże, w praktyce często spotyka się utratę przyczepności pomiędzy powłoką a podłożem cynkowym. Stosuje się różne sposoby przygotowania powierzchni cynku przed zastosowaniem powłoki ochronnej. Celem niniejszej pracy było zbadanie i porównanie właściwości ochronnych powłoki nałożonej na starą powierzchnię cynku, przechowywaną przez długi okres czasu (15 lat) w warunkach laboratoryjnych. Wykonano badania przyczepności oraz impedancyjne powłoki epoksydowej na podłożu stali ocynkowanej zanurzeniowo, przygotowanej przez użyciu różnych metod. Słowa kluczowe: powłoki ochronne, stal cynkowana zanurzeniowo, adhezja, system duplex1. Introduction Zinc coatings are widely used for corrosion protection of steel under outdoor conditions [1, 2]. Particular importance in this area is hot-dip galvanizing coatings [3]. Oxide films are naturally formed on the surface of Zn coatings under atmospheric conditions. This layer is not a fi lm imbuing passive characteristics and hence cannot protect zinc from further corros[...]

 Strona 1