Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Miroslav BRODŇAN"

Cathodic protection of tanks of sewage treatment plant DOI:10.15199/40.2016.2.4


  Corrosion protection concentrates on prevention of corrosion formation and reducing losses (economic, moral, etc.) caused by corrosion. The degradation of metallic materials (steel reinforcement) is mainly the result of electrochemical reactions. When designing corrosion protection (anodic, cathodic) it is necessary to take into account the likelihood, range and possible effects of action of corrosion in particular conditions, as well as available forms of protection against corrosion, effectiveness of anticorrosion methods and their cost (initial, operational, etc.). The paper deals with implementation of cathodic protection of tanks of the sewage treatment plant in Čadca. Keywords: corrosion, reinforcement, concrete, cathodic protection, sewage treatment plant Ochrona katodowa zbiorników oczyszczalni ścieków Zabezpieczenie antykorozyjne koncentruje się na zapobieganiu powstawania korozji i zmniejszaniu strat (ekonomicznych, moralnych, itp.) spowodowanych przez korozję. Degradacja materiałów metalowych (stalowego zbrojenia) wynika głównie z reakcji elektrochemicznych. Podczas projektowania ochrony przed korozją (anodową, katodową) należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo oraz zakres i możliwe konsekwencje działania korozji w szczególnych warunkach, jak również dostępne techniki ochrony przed korozją, skuteczność metod antykorozyjnych i ich koszty (wstępne, operacyjne itd.). W artykule scharakteryzowano realizację ochrony katodowej zbiorników na przykładzie oczyszczalni ścieków w Čadca. Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, beton, ochrona katodowa, oczyszczalnia ścieków 1. Introduction The aim of this article is to emphasise the necessity of corrosion protection, focusing on prevention of corrosion and reducing potential economic losses. Because corrosion losses are economically very serious, it is important to pay more attention to corrosion protection of structures. When designing an anticorrosion technique, it is necessary to take in[...]

Numerical modelling of reinforcement corrosion in reinforced concrete

Czytaj za darmo! »

The reinforcement corrosion is the phenomenon that highly affects the reliability and durability of reinforced concrete structures. From that reason, a lot of researchers in Slovakia and in the world pay their attention to reinforcement corrosion. In the frame of the research work, the reinforced concrete girder bridge was diagnosed and observed. That bridge is infl uenced by reinforcement corrosion of main girders. The paper is concerned with detection and simulation of corrosion of steel reinforcement in the reinforced concrete. The cracking response of the reinforced concrete beams due to the corrosion effect of the steel reinforcement was analyzed. The effect of corrosion was simulated by the nonlinear numerical analysis using the program ATENA. Keywords: corrosion, reinforcement, concrete, diagnostic, numerical modelling, girder bridge, crack, lifetime Numeryczne modelowanie korozji zbrojenia w żelbecie Korozja zbrojenia jest zjawiskiem, które mocno wpływa na niezawodność i trwałość konstrukcji żelbetowych. Z tego powodu dużo naukowców na Słowacji i na świecie skupia swoją uwagę na korozji zbrojenia. W zakresie prac badawczych został poddany diagnostyce i obserwacjom żelbetowy dźwigar mostu. Dźwigary tego mostu są zagrożone korozją zbrojenia. W artykule przedstawiono wykrywanie i symulację korozji zbrojenia w żelbecie. Odpowiedź żelbetowej belki w postaci rys na korozją stalowego zbrojenia została przeanalizowana. Efekt korozji był symulowany poprzez zastosowanie nieliniowej analizy numerycznej w programie ATENA. Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, beton, diagnostyka, modelowanie numeryczne, dźwigar mostu, rysa, trwałość ochrona przed korozja 6/2010 1. Introduction In the frame of the research work of Department of Structures and Bridges at the University of Žilina, three reinforced concrete girder bridges were diagnosed and observed. Concurrently, the bridge was evaluated and its remaining lifetime was esti[...]

Diagnostyka i naprawa zbiorników oczyszczalni ścieków w Żilinie DOI:10.15199/33.2017.07.18


  The diagnostic measurements realized in reinforced concrete tanks of sewage treatments plant in Žilina (Photo 1) in village Horný Hričov (SČOV Žilina - Intensification) were realized on the basis of order of the company CONTROL-VHS-SK, Ltd., Žilina. The diagnostic measurements were realized in SO 100-09 Activation tank, SO 100-05 Settling tank, SO 100-04 Sand trap, SO 100-11 Sedimentation tank and SO 100-18 Connecting pipes and drains. The diagnostic measurements were needed for reconstruction planning and intensification of individual building objects and operational files of mechanical and biological degree. The bases for design of individual functional parts are very strict parameters for capacity of sewage treatment plant. The main attention is devoted to the elimination of nitrogen and phosphorus according to requirements of European and Slovak legislation forfilling limits of parameters for capacity of sewage. Then the reconstruction will lead to more effective removal of organic pollution and increase the capacity of the sewage treatment plant from 145 000 (present value) to 191 000 socalled equivalent inhabitants. Diagnostic of reinforced concrete tanks The aim of diagnosis, which was realized by Department of Structures and Bridges (Faculty of Civil Engineering in the University of Žilina) in cooperation with Testing laboratory (Faculty of Civil Engineering in the University of Žilina), was to determinate of the depth of carbonation of concrete in the construction and also it was measured in the laboratory on the drilled core samples (Photo 2, 3).Anothermeasured parameters, were diameters and type of reinforcements, corrosion of reinforcement, concrete cover and location of reinforcement (Photo 4, 5). The overall construction and technical state of the tanks were also analyzedand in the places, where the corrosion reinforcement was located [1, 3, 9], was controlled the width and developme[...]

Using non-destructive methods for measurement of reinforcement corrosion in practice DOI:10.15199/40.2017.3.1


  The paper deals with a description of selected methods, by which it is possible to detect the corrosion loss of steel reinforcement, based on the recorded change in electrical resistance at the time. By verification the suitability of using these methods in previous researches [1, 5, 7, 15] we prepared new samples with required dimensions withinproject APVV- 14-0772. Formation and progression of corrosion [2, 3, 6, 8-10, 13, 14] we will monitor on samples of reinforcing steel in the form of separate bars and in bars embedded in concrete. There will be also used samples of structural steel. Part of the samples will be exposed to the atmospheric environment and the remaining samples will be subjected to accelerated tests in climatic chambers. Real type of corrosion (uniform corrosion, non-uniform corrosion, pitting corrosion, etc.) of samples will be assessed visually and by means of scanning electron microscopy (SEM). Keywords: corrosion, reinforcement, reinforced concrete, non-destructive methods, electrical resistance W artykule opisano wybrane metody umożliwiające wykrywanie korozji stali zbrojeniowej na podstawie zarejestrowanych zmian oporności elektrycznej w czasie. Po weryfikacji przydatności stosowanych w poprzednich badaniach metod [1, 5, 7, 15] w ramach projektu APVV-14- 0772 przygotowane zostały kolejne próbki o odpowiednich wymiarach. Początek oraz postęp korozji [2, 3, 6, 8-10, 13, 14] będą monitorowane na próbkach stali zbrojeniowej, zarówno na samych prętach, jak i na prętach umieszczonych w betonie. Zostaną również wykorzystywane próbki ze stali konstrukcyjnej. Część próbek będzie wystawiona na działanie środowiska atmosferycznego, a pozostałe zostaną poddane przyspieszonym testom w komorach klimatycznych. Typ korozji (jednolita, nierównomierna, wżerowa, itd.) próbek będzie określany wizualnie oraz za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM). Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, żelbet, metody nieniszczące, opór elekt[...]

 Strona 1