Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ TARNOWSKI"

Wpływ niskotemperaturowego tlenoazotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu NiTi z pamięcią kształtu


  Stopy z pamięcią kształtu NiTi stosowane są na implanty kostne i kardiologiczne. Z uwagi jednak na zjawisko metalozy, tj. przechodzenia składników stopu do otaczających tkanek, są poddawane różnym obróbkom powierzchniowym w celu poprawy ich odporności na korozję. W artykule przedstawiono badania porównawcze odporności na korozję stopów NiTi bez i po procesie tlenoazotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie. Przeprowadzono badania metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej wykazując wzrost odporności korozyjnej tych stopów po obróbce jarzeniowej. Wykonano również badania morfologii oraz chropowatości powierzchni stopu NiTi bez i z wytworzoną warstwą dyfuzyjną. Stwierdzono, że proces tlenoazotowania jarzeniowego zwiększył odporność korozyjną stopu NiTi. Słowa kluczowe: stopy z pamięcią kształtu, proces tlenoazotowania w niskotemperaturowej plazmie, odporność korozyjna.Wstęp Stopy z pamięcią kształtu znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie, jako medyczne implanty kostne i kardiologiczne, m.in. do łączenia kości, korekcji kręgosłupa, w ortodoncji, czy też w mało inwazyjnej chirurgii do uszczelniania przegród międzykomorowych serca oraz na wewnątrznaczyniowe stenty samorozprężające [1]. Jednak ich stosowanie w implantologii, szczególnie na implanty długookresowego użytkowania, z uwagi na obecność niklu i zjawisko przechodzenia składników stopu do otaczających tkanek (tzw. metaloza) wymaga zwiększenia ich odporności korozyjnej. Jest to realizowane poprzez stosowanie różnych metod obróbek powierzchniowych, dzięki którym wytwarzane są warstwy tlenku tytanu, powłoki węglowe, np. DLC (diamond like carbon), pirolityczny węgiel, NCD (nanocrystalline diamond), azotku tytanu, czy też polimerowe [2] i ceramiczne [3]. Badane są takie procesy obróbek powierzchniowych jak: utlenianie elektrochemiczne, procesy RFCVD, MWCVD, implantacja jonów, metoda zol-żel, azotowanie jarzeniowe [4-8]. Ograniczeniem stoso[...]

Influence of low-temperature oxynitriding glow-discharge treatment on corrosion resistance of NiTi shape memory alloys


  NiTi shape memory alloys are used for cardiac and bone implants. However, due to metalosis, i.e. the migration of the alloy constituents into the surrounding tissues, they undergo various surface treatment processes in order to improve their corrosion resistance. In this article, a comparative study of NiTi alloys’ corrosion resistance both prior and after oxynitriding glowdischarge treatment in a low-temperature plasma process at the temperature of 300 °C is presented. Examinations with the use of potentiodynamic and impedance spectroscopy methods were carried out, which show a corrosion resistance increase of NiTi shape memory alloys after glow-discharge assisted oxynitriding. Corrosion resistance tests were supplemented by morphology and roughness tests carried out on NiTi alloy surfaces both with and without a diffusive layer. Keywords: shape memory alloys, oxynitriding, low-temperature process, corrosion resistance.Introduction Shape memory alloys are being more and more widely used in medicine, as medical bone or cardiac implants used to, e.g. connect bones, adjust the spine, in orthodontics, or in minimally invasive surgery to seal interventricular septums or in self-expanding stents for endovascular treatment [1]. However, due to the presence of nickel and the migration of alloy components to the surrounding tissues (metalosis), their use in implantology, especially in long-term implants, requires their corrosion resistance to be improved. This is accomplished through the use of various methods of surface treatment, which lead to the formation of titanium oxide or carbon layers on the metal surface, such as DLC (diamond like carbon), pyrolytic carbon, NCD (nanocrystalline diamond), titanium nitride, or polymer [2] and ceramic coatings. The following surface treatment processes are being studied: electrochemical oxidation, RFCVD, MWCVD, ion implantation, zol-gel method, glowdischarge nitriding [4-8]. A lim[...]

 Strona 1