Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN STAWARZ"

Żeliwo wysokokrzemowe, zapomniany materiał odporny na korozję – problemy podstawowe


  W artykule przedstawiono próby wytworzenia odlewów z żeliwa wysokokrzemowego w oparciu o jednoetapowy i dwuetapowy proces produkcji. W oparciu o dane literaturowe zwrócono uwagę na unikalne bardzo dobre własności tego materiału (zwłaszcza odporność na korozję). Poruszono również problemy związane z procesem wytwarzania odlewów z tego materiału w oparciu o prowadzone prace eksperymentalne zarówno w warunkach przemysłowych jak i laboratoryjnych. Słowa kluczowe: żeliwo wysokokrzemowe, materiały kwasoodporne, ochrona katodowa Old chemical resistant material: high silicon cast iron - fundamental problems The article presents the attempt to produce high silicon cast iron based on one-stage and two-stage production process. Based on literature data the unique very good properties of the material (especially resistance to corrosion) were highlighted. Also the issues related to the manufacturing process of casting the material on the basis of experimental work carried out both in industry and laboratory were raised. Keywords: silicon cast iron, acid-resistant materials, cathodic protection.Pomimo ponad stuletniej tradycji produkcji odlewów z żeliwa wysokokrzemowego (ang. High Silicon Cast Iron), żeliwo to stwarza całą masę problemów technologicznych zwłaszcza w procesie produkcji, jednocześnie oferując w zamian wysoką odporność na korozję. Materiał ten przez długi czas pozostawał bezkonkurencyjny, jednak ze względu na problemy związane z jego wytapianiem oraz pojawienie się alternatywnych materiałów, obecnie rzadziej jest on stosowany. Szacuje się, że tylko kilka odlewni na świecie [1] może wyprodukować odlewy z żeliwa wysokokrzemowego zgodnie z obowiązującymi normami. Żeliwo wysokokrzemowe jest to stop żelaza z węglem, zawierający 12÷18% Si oraz mangan, fosfor i siarkę. Mimo, że stop ten zawiera węgiel w ilości około 1%, określa się go jako żeliwo, ponieważ krzepnie w zakresie eutektycznym [2]. Klasyfi kację żeliwa wysokokrzemoweg[...]

Wpływ zmiennych warunków eksploatacji skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa - okładziny cierne na parametry pracy


  W artykule przedstawiono wpływ zmiennych warunków pracy skojarzenia ciernego tarcza hamulcowa - okładziny cierne na parametry pracy układu. Do badań laboratoryjnych zastosowano unikatowe autorskie stanowisko badawcze do badań skojarzeń ciernych typu tarcza hamulcowa - okładziny cierne. Badania prowadzono z środowisku suchym, wilgotnym oraz środowisku wilgotnym - chemicznie korozyjnym. Słowa kluczowe: korozja, żeliwo, tribologia The impact of changing service conditions of brake disc friction - the friction linings association on their working conditions The paper presents the impact of changing service conditions of brake disc friction-the friction linings association on their working conditions. For laboratory tests an unique self-constructed test stand for testing the brake disc - friction linings association was used. The experiments were conducted in dry, wet and humid - chemically corrosive environments. Keywords: corrosion, cast iron, tribology.1. Wstęp Jednym z podstawowych podzespołów samochodowych z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa użytkowania, jak i ogólnego poziomu technicznego pojazdu jest układ hamulcowy. Służy on do zmniejszania prędkości jazdy poruszającego się pojazdu lub do jego zatrzymania w możliwie najkrótszym czasie, w określonym miejscu, w warunkach zmiennych obciążeń, zmiennego stanu nawierzchni drogi (sucha, mokra, oblodzona) i zmiennego jej ukształtowania (wzniosy, spadki, zakręty). Praca układu hamulcowego sprowadza się do zamiany energii kinetycznej pojazdu na ciepło oddawane do otaczającej atmosfery. Oczekuje się, że droga hamowania i czas reakcji układu hamulcowego będą jak najkrótsze, a zdolność hamowania pozostanie stała nawet podczas długotrwałego hamowania i towarzyszyć temu będzie jak największa stateczność całego pojazdu [1]. Żeliwo szare z grafi tem płatkowym (rys. 1) spełnia wszelkie wymagania jako materiał na odlew eksploatowany w trudnych warunkach. Wykazuje ono dużą przewo[...]

 Strona 1