Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA WAWRZASZEK"

Dobór składu chemicznego roztworu do elektrochemicznej oceny stopnia uczulenia stali austenitycznej


  Metoda bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DLEPR) została zastosowana do oceny stopnia uczulenia na korozję międzykrystaliczną stali odpornej na korozję H17N13M2T. Badano wpływ składu chemicznego roztworu testowego na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne próbek uczulonych w temperaturze 650°C w czasie 100 godzin i schłodzonych po obróbce uczulającej w wodzie, na powietrzu oraz w piecu. Do badań użyto roztworów testowych zawierających H2SO4 (1,0-2,5 M) z dodatkiem KSCN (0,004-0,120 M). Stopnień uczulenia (SU,I) wyznaczono na podstawie stosunku gęstości prądów maksymalnych zarejestrowanych podczas skanowania reaktywacyjnego (Ir) i skanowania aktywacyjnego (Ia), a także z anodowego fragmentu krzywej reaktywacyjnej na podstawie zmierzonego ładunku elektrycznego (SU,Q). Ustalono, że SU,I oraz SU,Q, będące miarą stopnia uczulenia, rosną wraz ze wzrostem stężenia kwasu siarkowego i tiocyjanianu potasu w roztworze testowym i maleją z wydłużeniem czasu chłodzenia próbek po obróbce uczulającej. Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, austenityczna stal odporna na korozję Selecting the chemical composition of a solution for the electrochemical assessment of the degree of austenitic steel sensitization To assess the degree of sensitization of austenitic stainless steel H17N13M2T to intergranular corrosion, use was made of the double-loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL-EPR) test. Test solutions containing H2SO4 (1.0-2.5 M) with the addition of KSCN (0.004-0.120 M) were used to examine how their chemical composition infl uences the potentiodynamic polarization curves of the samples sensitized at 650°C for 100 h and thereafter cooled in water, air, or in a furnace. The degree of sensitization (SU,I) was determined from the rati[...]

Identyfi kacja korozji międzykrystalicznej za pomocą elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji - optymalizacja warunków


  W pracy podjęto próbę doboru odpowiedniego roztworu i warunków do identyfi kacji stopnia uczulenia dla stali dupleksowej typu EN 1.4462 za pomocą metody bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DL - EPR). Badany materiał został poddany procesowi przesycania, a następnie uczulania w temperaturze 720°C w czasie 168 godzin. Do badań użyto roztworu testowego w skład którego wchodził H2SO4 ( 0,1÷2,5 M) oraz NH4SCN (0,1÷0,5 M). Pomiary były prowadzone w temperaturze otoczenia przy szybkości skanowania od 1,67 do 3,00 mV/s. Stopień uczulenia wyznaczono na podstawie gęstości prądów (SU,I) przez określenie stosunku maksymalnej gęstości prądu skanowania reaktywacyjnego (Ir) do maksymalnej gęstości prądu skanowania aktywacyjnego (Ia). Najwyższą wartość SU,I odnotowano dla roztworu 2,5 M H2SO4 + 0,5 M NH4SCN; wynosiła ona 50%. Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, dupleksowa stal odporna na korozję.Korozja międzykrystaliczna jest jednym z najniebezpieczniejszych rodzajów zlokalizowanego ataku korozyjnego, który powoduje obniżenie plastyczności i wytrzymałości stali [1]. Zachodzi ona na granicach ziaren w niektórych środowiskach korozyjnych [2]. Główną przyczyną powstawania tego typu korozji jest uczulenie. Uczulenie stali odpornej na korozję może wystąpić podczas ogrzewania lub wolnego chłodzenia w zakresie temperatur od 450 do 900°C [3]. W trakcie tego proces[...]

Identifi cation of intergranular corrosion by means of electrochemical potentiokinetic reactivation – optimisation of conditions


  The objective of the study was to fi nd a suitable solution and optimal conditions for the identifi cation of the degree of sensitisation of duplex steel type EN 1.4462 by means of the double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL - EPR) test. The test material was fi rst annealed and then sensitized at 720°C for 168 hours. Test solutions containing H2SO4 (0.1÷2.5 M) and NH4SCN (0.1÷0.5 M) were used. Measurements were conducted at ambient temperature with a scan rate of 1.67÷3.00 mV/s. The degree of sensitization was determined based on the current density (SU,I) by means of establishing the ratio between maximum reactivation current density (Ir) and maximum activation current density (Ia). The highest SU,I value (50%) was observed in a solution containing 2.5 M H2SO4 + 0.5 M NH4SCN. Keywords: intergranular corrosion, DL-EPR, sensitisation, duplex stainless steel.Intergranular corrosion is one of the most dangerous types of localized corrosion attacks, which causes a deterioration of steel ductility and strength [1]. This type of corrosion develops at grain boundaries in certain corrosive environments [2]. The main cause of the corrosion is sensitization. Sensitization of stainless steel can occur in the course of heating or gradual cooling in the range of 450 to 900?‹C [3]. During this process, solid insoluble chromium carbides are formed, the most common type being M23C6. Sigma, chi and Laves phases can also be present [3]. The resulting segregati[...]

Identyfikacja podatności na korozję międzykrystaliczną stali austenitycznej AISI 201 DOI:10.15199/40.2015.5.4


  W pracy podjęto próbę doboru odpowiedniego roztworu i warunków do identyfi kacji stopnia uczulenia stali austenitycznej AISI 201 za pomocą metody bicyklicznej elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji (ang. double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation test DL - EPR). Badany materiał został poddany procesowi przesycania, a następnie uczulania w temperaturze 650°C w czasie 120 minut. Do badań użyto roztworu testowego, w skład którego wchodził H2SO4 (1,0-2,0 M) oraz Na2SO4 (0,5 M). Pomiary były prowadzone w temperaturze 28°C przy szybkości skanowania 1,66 mV/s. Stopień uczulenia (S) wyznaczono przez określenie stosunku maksymalnej gęstości prądu skanowania reaktywacyjnego (Ir) do maksymalnej gęstości prądu skanowania aktywacyjnego (Ia). Najwyższą wartość S odnotowano dla roztworu 2,0 M H2SO4 + 0,5 M Na2SO4; wynosiła ona 26,13%. Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, DL-EPR, uczulenie, austenityczna stal odporna na korozję Identifi cation of susceptibility to intergranular corrosion of AISI 201 austenitic steel In the work attempts were taken to fi nd a suitable solution and the selection of the optimal conditions for the identifi cation of the degree of sensitization austenitic steel AISI 201 by the method of the double - loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL - EPR) test. The test material was given annealed and sensitized at 650°C for 120 minutes. The test solutions containing H2SO4 (1.0-2.0 M) and Na2SO4 (0.5 M) were used. Measurements were conducted at 28ºC with a scan rate of 1.66 mV / s. The degree of sensitization (S) was determined by specifying the ratio of the maximum current density scan reactivation (Ir) to the maximum current density scan activation (Ia). The highest value of the S reported for a solution of 2.5 M H2SO4 + 0.5 M Na2SO4 it was 26.13%. Keywords: intergranular corrosion, DL-EPR, sensitization, austenitic stainless steel1. Wstęp Korozja międzykrystaliczna (KM) stanowi j[...]

 Strona 1