Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JULIUSZ ORLIKOWSKI"

Aspekty korozyjne metody termicznej usuwania bakterii Legionella


  W niniejszej pracy przedstawiono stan prawny związany z wykrywaniem bakterii Legionella w instalacjach wodnych oraz zalecanych metod usuwania bakterii. Zwrócono uwagę na brak precyzyjności zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w kwestii możliwości wystąpienia wzmożonej korozji rur ze stali ocynkowanej na skutek zjawiska przebiegunowania powłoki cynkowej. Przedstawiono przykład korozji rur wody ciepłej ze stali ocynkowanej w dużym obiekcie hotelowym w wyniku stosowania termicznej metody usuwania bakterii legionella. Słowa kluczowe: Legionella, przebiegunowanie powłoki cynkowej Corrosion aspects of thermal method of Legionella bacteria elimination The paper presents some legal aspects connected with detection of Legionella bacteria in water supply systems and with recommended methods of elimination of these bacteria. An emphasis was put on a lack of precision in the regulation of the Ministry of Infrastructure concerning possibility of severe corrosion of the pipes made of galvanized steel due to reversal phenomenon of zinc coating. The paper includes an example of corrosion of galvanized steel pipes for hot water in large hotel building caused by a thermal method of Legionella bacteria elimination. Keywords: Legionella pneumophila, reversal of zinc coating.Bakteria Legionella znana pod nazwą Legionella pneumophila wywołuje ciężką chorobę o nazwie legionelloza [1]. Objawy chorobowe przypominają zapalenie płuc, stosowane rutynowo w takich przypadkach antybiotyki okazują się jednak nie skuteczne. Choroba ta jest stosunkowo niedawno[...]

Monitorowanie korozji w strefach zagrożonych wybuchem, na przykładzie korozji zbiorników solanki na platformie wiertniczej


  W pracy przedstawiono specyfi kę budowy automatycznego systemu monitorowania korozji w strefi e przeciwwybuchowej. Omówiono wymagania prawne budowy systemu monitorowania korozji w strefach wybuchowych. Przedstawiono wyniki badań testowych. Słowa kluczowe: monitorowanie korozji, strefy wybuchowe Corrosion monitoring of saline tank at drilling platform as an example of monitoring system in explosion-proof area Paper presents the specifi cation of structure of automatic corrosion monitoring system in explosion-proof area. Legal requirements demanded in explosion-proof area have been also discussed. Results of testing researches have been detail presented in the paper. Keywords: corrosion monitoring, explosion-proof area ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Monitorowanie korozji jest jedną z ważnych metod ograniczania kosztów niezbędnych do pokrywania strat związanych z występowaniem procesów korozji. Najczęściej monitorowanie korozji wykorzystuje się do: - określenia typu zaatakowania korozyjnego, w tym zagrożeń korozją lokalną, - wyznaczanie szybkości korozji ogólnej, w tym szacowania czasu eksploatacji, - ocena agresywności środowiska korozyjnego, - badania skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej: - inhibitorów, - powłok malarskich, - ochrony elektrochemicznej, - doboru materiałów konstrukcyjnych. Bardzo często konieczne jest stosowanie kilku technik monitorowania na raz w celu ograniczenia błędów pomiarowych oraz uzyskania więcej informacji co do przyczyn występowania korozji. W tym celu często są budowane automatyczne systemy monitorowania korozji na bazie rozwiązań komputerowych. Wyższe koszty takich rozwiązań w stosunku do okresowego pomiaru korozymetrami, stwarzają szanse prowadzenia ciągłego monitoringu. W niniejszej pracy przedstawiono przykład rozwiązania monitorowania korozji w strefi e występowania atmosfery wybuchowej. Omówione zostaną wymagania prawne na tle których możliwa jest budowa systemu monitorow[...]

Zagrożenia korozyjne stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym DOI:10.15199/64.2015.6.2


  Przedstawiono przyczyny występowania zagrożeń korozyjnych stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym. Szczegółowo omówiono mechanizm oraz sposób zapobiegania korozji wżerowej, szczelinowej oraz pękania korozyjnego. Zaprezentowano dokumentację fotograficzną omówionych typów korozji. Wskazano podstawowe problemy związane z doborem materiałów konstrukcyjnych do budowy instalacji w przemyśle spożywczym.Większość instalacji produkcyjnych w przemyśle spożywczym wykonanych jest ze stali nierdzewnych. Zastosowanie tego typu materiałów konstrukcyjnych w znaczącym stopniu poprawia jakość produkcji ze względu na znaczne ograniczenie rozwoju mikroorganizmów wpływających niekorzystnie na przebieg procesów technologicznych. Nieaktywność biologiczna i chemiczna stali nierdzewnych powoduje, że należy się spodziewać, że większość instalacji produkcyjnych w dalszym ciągu będzie wykonywana z tego typu materiałów. Niestety, w pewnych określonych warunkach zagrożeń chemicznych lub mechanicznych stale nierdzewne ulegają korozji. Procesy niszczenia stali nierdzewnej przyjmują najczęściej formy korozji lokalnej, w wyniku której dochodzi do miejscowego uszkodzenia ścianek instalacji mogącego powodować całkowitą perforację, co prowadzi do wycieków i w konsekwencji wysokich ogólnych kosztów utrzymania urządzeń w odpowiednim stanie. Najczęstszą przyczyną inicjowania procesów korozyjnych w przemyśle spożywczym jest pojawianie się w układzie jonów chlorkowych. Przekroczenie wartości krytycznych może być przyczyną powstania korozji wżerowej, szczelinowej czy pękania korozyjnego. Problemy korozyjne mogą również być skutkiem braku tlenu, np. w przypadku produkcji piwa. Brak tlenu w środowisku stykającym się ze stalą nierdzewną prowadzi do problemów z utrzymaniem na jej powierzchni warstewki pasywnej o odpowiednich właściwościach ochronnych. Poniżej opisano trzy typy procesów korozyjnych, jakie występują w przemyśle spożywczym. Korozja wżerowa Stale nierdzewne uż[...]

Corrosion monitoring by harmonic analysis in aqueous environments


  This paper presents tests concerning the rate of corrosion in non-alloy steel (type S235JR) in an aqueous environment, with an additive of sodium chloride by means of polarization resistance measurements and harmonic analysis. The tests have been carried out for steel samples exposed to the testing environment for six weeks, in order to obtain a constant rate of corrosion in the function of time. The measurements have aimed at verifying the use of harmonic analysis in automatic corrosion monitoring systems. For this purpose, a typical three-electrode sensor, which is applied to measurements taken by means of automatic corrosion monitoring systems, has been used. In conclusion, the tests have revealed that harmonic analysis can be a measurement method to be applied in the design of corrosion monitoring systems. Keywords: corrosion monitoring, polarization resistance, harmonic analysis Monitorowanie korozji metodą analizy harmonicznej w układach wodnych W niniejszej pracy wykonano badania szybkości korozji stali niestopowej typu S235JR w środowisku wodnym z dodatkiem chlorku sodu, metodami rezystancji polaryzacyjnej oraz analizy harmonicznej. Badania prowadzono po sześciotygodniowej ekspozycji próbek stali w badanym środowisku w celu osiągnięcia stałej szybkości korozji w funkcji czasu. Pomiary miały na celu sprawdzenie wykorzystania metody analizy harmonicznej w automatycznych systemach monitorowania korozji. W tym celu do badań wykorzystano typowy trójelektrodowy czujnik jaki stosowany jest w przypadku pomiarów automatycznym systemem monitorowania korozji. Badania wykazały, że metoda analiza harmonicznej może być techniką pomiarową, która może być wykorzystana do budowy systemów monitorowania korozji. Słowa kluczowe: monitorowanie korozji, rezystancja polaryzacyjna, analiza harmoniczna.1. Introduction Damage which occurs due to unpredicted and premature wear of an element at high risk, even in spite of any caution exercised at t[...]

 Strona 1