Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA DOMAGAŁA"

Metody badania właściwości ochronnych betonu oraz zagrożenia zbrojenia korozją

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z wytycznymi Eurokodu 2, PN-EN 206-1 i PN-B-03264:2002 jednym z podstawowych wymagań stawianych konstrukcjom żelbetowymjest trwałość traktowanajakokresużytkowania, w którymniemoże dojść do korozji zbrojenia. Ochronę prętów powinien zapewniaćodpornynaagresywnewpływyśrodowiska beton, którego składniki i receptura (głównie wartość wskaźnika w/c oraz ilość cementu w mieszance) dobiera[...]

Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia betonem zawierającym popiół z kotłów fl uidalnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołu ze spalania węgla brunatnego w kotłach fl uidalnych elektrowni Turów. Badania wykonano metodą polaryzacyjną w zatężonych wyciągach wodnych z rozdrobnionego betonu. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi analogicznie w roztworach z betonu bez dodatków oraz z kryteriami ujmującymi graniczne wartości parametrów procesu elektrochemicznego. Wykazano, że beton zawierający 15 i 30% popiołu w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją. Słowa kluczowe: dodatek do betonu, popiół z kotłów fl uidalnych, ochrona zbrojenia przed korozją, badania polaryzacyjne Anticorrosive protection of reinforcement with concrete containing ash from fl uidized bed co[...]

Badania korozyjne zbrojenia zabezpieczonego betonem zawierającym popiół z fl uidalnego spalania węgla


  Przedstawiono wyniki badań postępu korozji zbrojenia stalowego zabezpieczonego betonem zawierającym dodatek popiołu z fl uidalnego spalania węgla brunatnego w elektrowni Turów. Badania wykonano metodą polaryzacyjną na obciążonych i zarysowanych betonowych elementach próbnych poddawanych cyklicznemu zwilżaniu w 3% roztworze NaCl. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi w analogiczny sposób na próbkach wykonanych z betonu referencyjnego bez dodatków. Wykazano, że beton zawierający 30% popiołu w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją wywołaną agresywnym oddziaływaniem chlorków. Słowa kluczowe: dodatek do betonu, popiół z kotłów fl uidalnych, korozja zbrojenia, badania polaryzacyjne Research on corrosion of reinforcement protected with concrete containing ash from fl uidized bed combustion of coal This article reports the results of an investigation of corrosion progress of steel reinforcement protected with concrete containing the addition of ash from fl uidized bed combustion of lignite in Turów’s power station. Research was performed with the use of polarization technique on loaded and cracked concrete specimens subjected to cyclic wetting in 3% NaCl solution. Results were compared with those received in the analogous manner on samples obtained from the reference concrete without additions. It was showed that concrete containing 30% of ash, in relation to the mass of cement, correctly protected reinforcement against corrosion caused by the aggressive infl uence of chlorides. Keywords: additive to concrete, ash from fl uidized bed combustion, steel reinforcement corrosion, polarization research ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Ostatnio intensywnie podejmowane są badania, których celem jest określenie możliwości zastosowania nowych dodatków do cementów i betonów. Wś[...]

Wpływ dodatku popiołu wapiennego na ochronne właściwości betonu względem zbrojenia


  Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołów wapiennych powstałych ze spalania węgla brunatnego w elektrowni Bełchatów. Badania wykonano dwiema niezależnymi metodami polaryzacyjnymi - metodą potencjodynamiczną w zatężonych wyciągach wodnych z rozdrobnionego betonu oraz stosując pomiar potencjostatyczny na wkładkach zbrojeniowych zabetonowanych w walcowych próbkach zgodnie z normąPN-EN 480-14. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi analogicznie na próbkach z betonu referencyjnego bez dodatków oraz z kryteriami ujmującymi graniczne wartości parametrów procesu elektrochemicznego. Wykazano, że beton zawierający 15%, 30% i 50% popiołu wapiennego w stosunku do masy cementu prawidłowo zabezpiecza wkładki zbrojeniowe przed korozją. Słowa kluczowe: dodatek do betonu, popiół wapienny, ochrona zbrojenia przed korozją, badania polaryzacyjne The infl uence of the addition of the high calcium fl y ash on the protective properties of concrete against reinforcement The results of the effectiveness research of the reinforcement protection against corrosion by concrete containing high calcium fl y ash from the combustion of coal in power station Bełchatów are shown. The research was done using two independent polarization methods - potentiodynamic method in concentrated water extracts from the crumbled concrete and using potentiostatic measurement on reinforcing inserts in concrete cylinder samples according to PN-EN 480-14 code. The results were compared with results gained in the similar way on samples from reference concrete without additives and with criteria including border values of electrochemical process parameters. It was shown that concrete containing 15%, 30% and 50% of high calcium fl y ash to cement mass properly protects reinforcing inserts from corrosion. Keywords: additive to concrete, high calcium fl y ash, protection against reinforcement corrosion, polarization researc[...]

Przebieg korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym popiół wapienny


  Przedstawiono badania przebiegu korozji zbrojenia chronionego betonem na cemencie zawierającym lotny popiół wapienny w środowisku chlorków. Wyniki porównano z zachowaniem się stali zbrojeniowej w betonie wykonanym na zwykłym cemencie portlandzkim w tych samych warunkach. Szybkość procesów korozyjnych określano metodą polaryzacji liniowej w zbrojonych elementach betonowych, obciążonych i zarysowanych, poddanych cyklicznemu zwilżaniu roztworem NaCl. Stwierdzono, że stosowanie lotnego popiołu wapiennego w nowym typie cementu nie pogarsza właściwości ochronnych względem stali zbrojeniowej betonów wykonanych na tym cemencie. Słowa kluczowe: cement z popiołem wapiennym, przebieg korozji zbrojenia, badania polaryzacyjne The process of corrosion of the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fl y ash Tests on corrosion in the reinforcement protected with concrete made of cement containing high calcium fl y ash, which takes place in the chloride environment, are described. The test results were compared to reinforcing steel behaviour in concrete made of ordinary Portland cement under the same conditions. The rate of corrosion processes was determined by the linear polarization method in loaded and cracked reinforced concrete elements, exposed to cyclic wetting in NaCl.The addition of high calcium fl y ash to a new type of cement was found not to deteriorate its protective properties to reinforcing steel in concretes made of such a type of cement. Keywords: cement with high calcium fl y ash, the process of reinforcement corrosion, polarization tests 1. Wprowadzenie Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju do produkcji cementu próbuje się stosować powstające w energetyce uboczne produkty spalania węgla. Dotychczas w ten sposób zagospodarowano popioły lotne i pyły krzemionkowe, które spełniają ostre wymagania norm [1, 2]. W kolejnym etapie zwrócono uwagę na popioły wapienne powstające ze spalania węgla brunatnego[...]

 Strona 1