Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech KUBISSA"

Wpływ metody zagęszczania na rozkład sorpcyjności wzdłuż wysokości elementu betonowego DOI:10.15199/33.2017.03.12


  Sorpcyjność jest jednym z parametrów, które opisują potencjalną trwałość betonu. Jej wartość zależy nie tylko od składu mieszanki betonowej (w tym m.in. w/c), lecz także sposobu jej zagęszczania.Wprezentowanych badaniach podjęto próbę określeniawpływu sposobu zagęszczaniamieszanki nawartość sorpcyjności betonu i jej rozkładu wzdłuż wysokości elementu. Wykonano badania sorpcyjności betonu o wytrzymałości na ściskanieok. 60MPa.Przeprowadzono je na próbkach uzyskanych przez cięcie rdzeni wierconych z bloków betonowych o wysokości 260 mm. Beton zagęszczano trzema różnymi metodami, a sorpcyjnośćmierzono w różnej odległości od górnej powierzchni bloku. Wyniki badań porównano z wynikami otrzymanymi na próbkach sześciennych o krawędzi 150 x 150 x 150 mm pielęgnowanych w różnych warunkach.Wykazały one wyraźny (w przybliżeniu liniowy) spadek wartości sorpcyjności w zależności od odległości od górnej powierzchni elementu. Wpływ sposobu zagęszczania na wartość sorpcyjności i jej rozkład wzdłuż wysokości elementu betonowego jest również wyraźnie widoczny. Słowa kluczowe: beton, sorpcyjność, trwałość.Sorpcyjność betonu to jedna z jego właściwości decydujących o trwałości konstrukcji żelbetowych [3, 5, 6, 18]. Jest miarą intensywności wnikania wody w beton pod wpływem sił kapilarnych i pod ciśnieniem równym lub bliskim ciśnieniu atmosferycznemu. Zamiennie stosowanych jestwiele pojęć,m.in. współczynnik sorpcji wody; absorpcja wody; współczynnik absorpcji wody; absorpcja kapilarna. Sorpcyjność badana wielomametodami jest często uznawana za wartość stałą. Pomiary sorpcyjności Swykonuje się najczęściejmetodąmasową lub objętościową na próbkach betonowych wysuszonych do stałej masy [7, 9]. W celu określenia sorpcyjności S betonu metodą masową wykonuje się pomiary masy wody M(t), która wniknęła przez powierzchnię F próbki pod wpływem sił kapilarnych w czasie t. Zależność ta jest w przybliżeniu liniowa: M(t) = S F t0,5. Woda wnika przez po[...]

Prognozowanie wytrzymałości na ściskanie betonów z kruszywem z recyklingu z wykorzystaniem modelu w formie drzewa decyzyjnego DOI:10.15199/33.2017.03.11


  W artykule przedstawiono wyniki prognozowania wytrzymałości na ściskanie 61 betonów wykonanych z zastosowaniem kruszywa z recyklingu betonu. Do tego celu wykorzystano gotowy model w postaci drzewa decyzyjnego wygenerowanego z wykorzystaniem algorytmu M5’, uwzględniający parametry składu mieszanki betonowej. Ze względu na niezadowalającą zgodność prognozowanych wartości wytrzymałości i wyników badań przedstawiono propozycję prostej modyfikacji modelu. Zmodyfikowany model uwzględnił w sposób jawny jakość wykorzystanego kruszywa z recyklingu i pozwolił lepiej oszacować wytrzymałość analizowanych betonów. Średni błąd oszacowania obniżył się z 16,4% do 11,6%, a liczba mieszanek, w przypadku których błąd oszacowania był mniejszy od średniego błędu, zwiększyła się z 26 do 32. Słowa kluczowe: beton, kruszywo z recyklingu, wytrzymałość na ściskanie, drzewo decyzyjne.Zrównoważony rozwój oznacza taki sposób gospodarowania zasobami naturalnymi, który zaspokaja obecne potrzeby bez ograniczania możliwości ich zaspokojenia w przyszłości. Zakłada zmniejszenie eksploatacji złóż naturalnych na rzecz surowców wtórnych, które nieprzetworzone ponownie musiałyby być składowane, a tymsamymnegatywnie wpływałyby na środowisko. Konieczność zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych i energii oraz emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości zaspokajania potrzeb, dotyczy większości dziedzin życia oraz gałęzi przemysłu. Przemysł betonów zużywa rocznie 20 mld t kruszywa, 1,5mld t cementu oraz 800 mln t wody i jest odpowiedzialny za 5 - 7% światowej emisji CO2 [4, 5]. Należy zakładać, że produkcja cementu i betonu nadal będzie się zwiększać, a w efekcie również poziom emisji CO2. Jednym z możliwych sposobów zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych jest stosowanie kruszywa z recyklingu betonu, czyli RCA(z ang. Recycled ConcreteAggregate) do produkcji mieszanki betonowej. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014[...]

Diagnostyka i naprawa zbiorników oczyszczalni ścieków w Żilinie DOI:10.15199/33.2017.07.18


  The diagnostic measurements realized in reinforced concrete tanks of sewage treatments plant in Žilina (Photo 1) in village Horný Hričov (SČOV Žilina - Intensification) were realized on the basis of order of the company CONTROL-VHS-SK, Ltd., Žilina. The diagnostic measurements were realized in SO 100-09 Activation tank, SO 100-05 Settling tank, SO 100-04 Sand trap, SO 100-11 Sedimentation tank and SO 100-18 Connecting pipes and drains. The diagnostic measurements were needed for reconstruction planning and intensification of individual building objects and operational files of mechanical and biological degree. The bases for design of individual functional parts are very strict parameters for capacity of sewage treatment plant. The main attention is devoted to the elimination of nitrogen and phosphorus according to requirements of European and Slovak legislation forfilling limits of parameters for capacity of sewage. Then the reconstruction will lead to more effective removal of organic pollution and increase the capacity of the sewage treatment plant from 145 000 (present value) to 191 000 socalled equivalent inhabitants. Diagnostic of reinforced concrete tanks The aim of diagnosis, which was realized by Department of Structures and Bridges (Faculty of Civil Engineering in the University of Žilina) in cooperation with Testing laboratory (Faculty of Civil Engineering in the University of Žilina), was to determinate of the depth of carbonation of concrete in the construction and also it was measured in the laboratory on the drilled core samples (Photo 2, 3).Anothermeasured parameters, were diameters and type of reinforcements, corrosion of reinforcement, concrete cover and location of reinforcement (Photo 4, 5). The overall construction and technical state of the tanks were also analyzedand in the places, where the corrosion reinforcement was located [1, 3, 9], was controlled the width and developme[...]

Using non-destructive methods for measurement of reinforcement corrosion in practice DOI:10.15199/40.2017.3.1


  The paper deals with a description of selected methods, by which it is possible to detect the corrosion loss of steel reinforcement, based on the recorded change in electrical resistance at the time. By verification the suitability of using these methods in previous researches [1, 5, 7, 15] we prepared new samples with required dimensions withinproject APVV- 14-0772. Formation and progression of corrosion [2, 3, 6, 8-10, 13, 14] we will monitor on samples of reinforcing steel in the form of separate bars and in bars embedded in concrete. There will be also used samples of structural steel. Part of the samples will be exposed to the atmospheric environment and the remaining samples will be subjected to accelerated tests in climatic chambers. Real type of corrosion (uniform corrosion, non-uniform corrosion, pitting corrosion, etc.) of samples will be assessed visually and by means of scanning electron microscopy (SEM). Keywords: corrosion, reinforcement, reinforced concrete, non-destructive methods, electrical resistance W artykule opisano wybrane metody umożliwiające wykrywanie korozji stali zbrojeniowej na podstawie zarejestrowanych zmian oporności elektrycznej w czasie. Po weryfikacji przydatności stosowanych w poprzednich badaniach metod [1, 5, 7, 15] w ramach projektu APVV-14- 0772 przygotowane zostały kolejne próbki o odpowiednich wymiarach. Początek oraz postęp korozji [2, 3, 6, 8-10, 13, 14] będą monitorowane na próbkach stali zbrojeniowej, zarówno na samych prętach, jak i na prętach umieszczonych w betonie. Zostaną również wykorzystywane próbki ze stali konstrukcyjnej. Część próbek będzie wystawiona na działanie środowiska atmosferycznego, a pozostałe zostaną poddane przyspieszonym testom w komorach klimatycznych. Typ korozji (jednolita, nierównomierna, wżerowa, itd.) próbek będzie określany wizualnie oraz za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM). Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie, żelbet, metody nieniszczące, opór elekt[...]

 Strona 1