Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH GĘBAROWSKI"

PLAZMOWE UTLENIANIE ELEKTROLITYCZNE ALUMINIUM ZARYS TECHNOLOGII PROCESU


  Plazmowe utlenianie elektrolityczne pozwala otrzymywać na stopach aluminium tlenkowe warstwy ochronne o wysokich parametrach mechanicznych, znacznie przewyższających powłoki otrzymywane na drodze tradycyjnego anodowania. Jest to spowodowane ich litą strukturą, zawierającą dużą ilość twardych faz krystalicznych Al2O3. Warstwy charakteryzują się bardzo dużą twardością, odpornością na ścieranie, posiadają znakomitą przyczepność do podłoża i dobrą odporność na ko‐rozję. Własności otrzymywanych powłok zależą głównie od warunków prądowych oraz składu i temperatury elektrolitu. Wysokie potencjały międzyelektrodowe w trakcie trwania procesu wywołują mikrowyładowania, powodujące przebijanie warstewki utlenionej i występowanie lokalnie bardzo wysokich temperatur, odpowiadających za specyficzną budowę i wła‐sności warstwy tlenkowej. Słowa kluczowe: plazmowe utlenianie elektrolityczne, anodowanie aluminium, warstwa tlenkowa, tlenek glinowy PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION OF ALUMINIUM OUTLINE OF THE PROCESS TECHNOLOGY Plasma electrolytic oxidation is the relatively new method of oxide layers formation on aluminium alloys. Plasma electro‐lytic oxide coatings have more advantageous mechanical properties than coatings obtained in traditional anodizing. It is due to dense structure with high content of hard, crystalline phases of Al2O3. Coatings offer very high hardness, wear re‐sistance, great interfacial adhesion and good corrosion resistance. Thickness of alumina layers can reach up to 300 μm. The final properties of coatings depend on the process parameters like: current conditions, composition and temperature of electrolyte. During the process high potentials occur, which result in electric breakdowns of oxide layer visible as a short duration micro‐arcs on whole surface of electrode. These micro breakdowns locally heat up oxide to very high tempera‐tures, which leads alumina fusing. This phenomenon is responsible for the spec[...]

Corrosion resistance of oxide coatings on aluminium produced at different electrical conditions during PEO process


  The behaviour of oxide coatings in corrosive solution was investigated. Aluminium samples were oxidized by the plasma electrolytic oxidation process.Differentcathodic current densities in AC cycle were used.In order to characterize corrosion resistance of oxide layers, oxidized samples were immersed in 3.5% NaCl solution and their potentialsrelate to reference electrode were recorded. Furthermore linear polarization and EIS measurements in the same solution after different corrosion time were performed. Sample oxidized at condition in which cathodic current density exceeded anodic one is distinguished by higher stability and much lower current during anodic polarization. Keywords: plasma electrolytic oxidation, aluminium oxide, corrosion Odporność na korozję warstw tlenkowych na aluminium wytwarzanych w różnych warunkach prądowych w procesie PEO W pracy badano zachowanie warstw tlenkowych w środowisku korozyjnym. Na próbkach aluminiowych została wytworzona warstwa tlenkowa na drodze plazmowego utleniania elektrolitycznego. Zastosowano różne gęstości prądowe cyklu katodowego w przebiegu prądu zmiennego. W celu zbadania odporności na korozję, próbki z wytworzoną warstwą tlenkową zostały umieszczone w 3,5% roztworzeNaCl, a następnie był rejestrowany ich potencjał względem elektrody odniesienia. Dodatkowo badano próbki poprzez ich polaryzację liniową oraz za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Próbki, na których warstwa tlenkowa była wytworzona w warunkach, przewyższającego udziału gęstości prądowej cyklu katodowego nad cyklem anodowym wyróżniały się większą stabilnością oraz znacznie niższymi wartościami natężenia prądu podczas polaryzacji w stronę anodową. Słowa kluczowe: plazmowe utlenianie elektrolityczne, tlenek glinu, korozja.1. Introduction Plasma electrolytic oxidation (PEO) is a process that allows producingoxide coatings with hi[...]

ZANIECZYSZCZENIE CIEKŁEGO ALUMINIUM WĘGLIKIEM GLINU

Czytaj za darmo! »

W trakcie konwencjonalnego procesu elektrolizy, aluminium i węgiel pozostają w bliskim, fizycznym kontakcie. Obliczenia termodynamiczne wskazują, że węglik glinu może powstawać w środowisku elektrolizera do redukcji aluminium. Możliwe są dwa mechanizmy tworzenia i zanieczyszczenia aluminium węglikiem: (1) w wyniku bezpośredniej reakcji pomiędzy metalem a węglowym wyłożeniem katody elektrolizera oraz (2) wskutek wytrącania węglika glinu wewnątrz metalu w trakcie schładzania aluminium do temperatury odlewania. Zanieczyszczenie pierwotnego metalu węglikiem glinu jest potencjalnie niebezpieczne z powodu powstawania wtrąceń szkodliwych defektów i niepożądanych stanów powierzchniowych na wyrobach ze stopów aluminium. Referat dotyczy tworzenia węglika aluminium w elektrolizerze jak również opinii o jego wytrącaniu i usuwaniu w procesie odlewania. Słowa kluczowe: elektroliza aluminium, katody węglowe, tworzenie węglika aluminium ALUMINIUM CARBIDE CONTAMINATION OF MOLTEN ALUMINIUM Aluminium and carbon are close in physical contact during the conventional electrolytic reduction process. Thermodynamics indicate that aluminium carbide can form in reduction cell environments. Two possible mechanisms of aluminium carbide formation and contamination of aluminium are: (1) direct reaction between metal and carbon cathode lining in the reduction cell, and (2) internal precipitation within the metal as the aluminium is cooled to casting temperature. Contamination of primary metal with aluminium carbide is potentially detrimental for reason to produce harmful inclusion defect and objectionable surface condition in aluminium alloy products. The paper is focused on formation of aluminium carbide in the electrolytic cell as well as the opinion on its precipitation and removal in the casting process. Keywords: aluminium electrolysis, carbon cathodes, aluminium carbide formation Dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, dr inż. Piotr Palimąka, mgr inż. Wojciech Gębarowski[...]

 Strona 1