Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KONDRACKI"

Badania odporności korozyjnej bezołowiowych mosiądzów z dodatkami cyny i niklu


  W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej bezołowiowych mosiądzów ze zmiennym udziałem dodatków cyny i niklu. Głównym celem było określenie jakościowe procesu korozji w środowisku sprzyjającemu odcynkowaniu. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie szybkości procesu korozji przy zmiennym składzie chemicznym. Sformułowano wstępne wnioski na temat zależności między składem chemicznym, strukturą stopu a szybkością korozji badanych stopów. Słowa kluczowe: stopy Cu, mosiądze bezołowiowe, odporność korozyjna, odcynkowanie, dodatki stopowe Corrosion tests of non-leaded brasses with Sn and Ni additions In this paper the results of corrosion tests for non-leaded brasses with variable content of tin and nickel were presented. The main aim was the qualitative description of the corrosion process in the dezincifi cation favourable environment. The obtained results enabled the corrosion rate evaluation at different chemical composition of the alloy. Initial conclusions has been formulated on the relations between chemical composition, structure and the corrosion rate for investigated alloys. Keywords:Cu alloys, non-leaded brasses, corrosion resistance, dezincifi cation, alloying additions.Stopy miedzi z cynkiem, dzięki połączeniu łatwości przetwarzania, dobrych własności technologicznych oraz własności użytkowych są szeroko stosowane do wytwarzania elementów technicznych [1, 2]. Wysokie własności technologiczne stopy miedzi z cynkiem uzyskują dzięki wprowadzanemu do ich składu dodatku ołowiu, w ilości do 3.5% mas. Ołów poprawia przede wszystkim skrawalność mosiądzów, poprawia lejność, szczelność odlewów oraz odporność korozyjną. Jednakże jest to dodatek bardzo toksyczny dla człowieka, który może przenikać do organizmu nie tylko na etapie produkcji elementów mosiężnych, ale również w trakcie ich eksploatacji. Obecnie prawo UE wprowadziło znaczne ograniczenia w zakresie stosowania tego pierwiastka. Stopy miedzi stanowią tu[...]

Stress corrosion cracking of leaded brass with various aluminium and tin content DOI:10.15199/41.2017.10.4


  1. Introduction For copper - zinc alloys, especially characterised by two phase matrix (so called duplex brasses) two types of corrosion are of importance: the selective corrosion also called the dezincification and the stress corrosion cracking [2, 4, 5, 7, 8]. Both types of corrosion mechanism deteriorate mainly the mechanical properties of the element which is subjected to an aggressive environment, but in case of stress corrosion this process can be very rapid [1, 6]. The stress corrosion occurs mainly in wrought brass elements, due to residual stresses from the technological process and lack of proper heat treatment [5, 6]. It can also occur in cast elements, especially when permanent mould casting is used and during the operation of an element, when assembling and exploitation cause high and variable state of stress [1, 6]. When investigating stress corrosion cracking many different methods can be applied [1, 3-8]. The most common is the ammonia test when an initially loaded specimen is subjected to ammonia vapour exposure [5, 7]. After a certain period of time the specimen surface is examined on occurrence of cracks. Such method is suitable for qualitative evaluation whether the element (or the alloy) is susceptible to corrosion cracking, but does not give any quantitative characteristic of the material. Presented studies were performed using modified ammonia test, where the examination of stress corrosion was based on the impact test results for specimens after aggressive environment exposure. 2. Methodology of Studies Studied alloys were prepared in laboratory conditions using the inductive furnace. Four leaded copper-zinc alloys were produced with tin content in range of 0.3÷0.7 weight % and aluminium 0.1÷0.4%. Both elements are very active in case of brass structure and can cause precipitation of brittle phases, which deteriorate the mechanical properties of the alloy. In case of aluminium the Guillet coefficient is e[...]

Badania korozyjne staliw wysokochromowych do zastosowań na elementy maszyn ciężkich


  Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej staliw wysokochromowych w stanie surowym w warunkach oddziaływania środowiska o wysokiej koncentracji jonów chloru. Takie warunki pracy występują najczęściej w kopalniach, gdzie maszyny górnicze narażone są na działanie wód zawierających duże ilości substancji negatywnie wpływających na trwałość elementów maszyn ciężkich. Większość części maszyn górniczych, oprócz narażenia na korozję, jest dodatkowo obciążona mechanicznie i podlega zużyciu ściernemu. Prezentowane badania dotyczą staliw, które dzięki połączeniu dobrej odporności korozyjnej z podwyższoną odpornością na ścieranie mogą być stosowane na elementy maszyn górniczych oraz innych maszyn ciężkich. Słowa kluczowe: staliwo stopowe, staliwo chromowe, odporność korozyjna, korozja wżerowa, jony Cl Corrosion studies of high-chromium cast steels applied for heavy machinery parts The corrosion resistance studies of high-chromium cast steels for as-cast state in high-chloride concentration environment are presented. Such conditions can be found mainly in mining industry, where the heavy machinery parts are subjected to water containing high quantity of substances negatively affecting their durability. Most of the working elements are also mechanically loaded and subjected to wear. Presented studies concerned cast steels, which thanks to combined proper corrosion resistance and high wear resistance can be applied for heavy machinery parts used in mining and other heavy machinery industry. Keywords: alloyed cast steel, chromium cast steel, corrosion resistance, pitting corrosion, chloride ions.1. Wprowadzenie Warunki pracy maszyn ciężkich, w szczególności maszyn górniczych, wymuszają stosowanie do produkcji ich podzespołów materiałów o wysokiej odporności na korozję elektrochemiczną i cierną. Dotyczy to między innymi węzłów ruchowych, które przy dużym obciążeniu pracują w wąskim zakresie ruchu w środowisku korozyjnym (np. tuleje i sworznie ram[...]

Infl uence of carburising and heat treatment operation on selective corrosion of chromium cast steels


  The paper presents studies on corrosion resistance of chromium cast steels with additions of Ni and Mo after chemical and heat treatment operations. The chromium content varied from 6 to 18 weight %. Corrosion tests were performed according to modifi ed methodology of ASTM test and results of presented in position [17]. The range of investigations included the corrosion studies of samples after heat treatment operations (hardening and tempering) and after carburising with consecutive hardening. Analyses have shown the infl uence of those operations on corrosion resistance of studied alloys. The carburising process caused the structural changes in surface layer of cast steel, increasing the operation properties. Obtained results were compared with observation of low-alloyed steel samples after heat treatment. Keywords: chromium cast steel, heat treatment, carburising, corrosion resistance, selective corrosion Wpływ nawęglania i obróbki cieplnej na skłonność do korozji selektywnej staliw wysokochromowych Artykuł prezentuje badania korozyjne staliw wysokochromowych z dodatkiem Ni i Mo w stanie po obróbce cieplnej i nawęglaniu. Udział chromu zmieniał się w zakresie 6-18% mas. Badania korozyjne wykonano w oparciu o metodykę zaproponowaną w normie ASTM oraz pracy [17]. Zakres badań obejmował testy korozyjne próbek pobranych z materiału po operacjach obróbki cieplnej (ulepszanie cieplne) oraz w stanie po nawęglaniu i hartowaniu. Przeprowadzone analizy ujawniły wpływ zabiegów obróbki cieplnej na odporność korozyjną badanych stopów. Zabiegi nawęglania spowodowały zmiany strukturalne w warstwie powierzchniowej staliwa, polepszając własności użytkowe. Uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla stali niskostopowych w stanie po obróbce cieplnej. Słowa kluczowe: staliwo chromowe, obróbka cieplna, nawęglanie, odporność korozyjna, korozja selektywna ochrona przed korozja 5/2014 Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2014, 57, 4, (174-178) P[...]

 Strona 1