Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Skupińska"

Kinetyka wzrostu i struktura powłok cynkowych otrzymanych na stali w kąpielach zawierających Ni oraz podwyższoną zawartość Al DOI:10.15199/40.2015.7.1

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań określające synergiczny wpływ Ni oraz podwyższonej zawartości Al na przebieg reakcji pomiędzy żelazem i cynkiem na stalach reaktywnych. Określono strukturę i kinetykę wzrostu powłok w kąpieli Zn-AlNi na stali niskokrzemowej, stali z zakresu Sandelina, stali z zakresu Sebistyego oraz stali wysokokrzemowej. Jako kąpiele porównawcze stosowano kąpiel czystego Zn oraz kąpiel Zn-Ni. Stwierdzono, że łączny dodatek Ni i podwyższonej zawartości Al powoduje dodatkowe zmniejszenie grubości powłoki we wszystkich charakterystycznych zakresach stężenia krzemu w stali. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, dodatki stopowe, powłoki cynkowe Growth kinetics and structure of zinc coatings obtained on steel in baths containing Ni and increased content of Al In the paper the results of tests specifying the synergistic effect of Ni and of increased content of Al upon the course of reaction between iron and zinc on reactive steels are presented. The structure and growth kinetics of coatings in Zn-AlNi baths on low-silicon steel, Sandelin steel, Sebisty steel and high-silicon steel have been defined. Reference baths were pure Zn bath and Zn-Ni bath. It has been established that combined addition of Ni and increased content of Al results in additional decrease in the coating thickness in all characteristic ranges of silicon concentration in steel. Keywords: hot dip galvanizing, alloy additions, zinc coatings.1. Wprowadzenie Reaktywność stali w ciekłym cynku jest głównym czynnikiem decydującym o jakości i właściwościach powłok [1]. Przede wszystkim zawartość krzemu w stopach żelaza wpływa na mechanizm kształtowania powłoki cynkowej oraz kinetykę jej wzrostu [2, 3]. Praktyczna możliwość kontroli reaktywności stali zawierających krzem istnieje poprzez podniesienie temperatury kąpieli [4] lub wprowadzenie dodatków stopowych do kąpieli [5]. Dotychczasowe badania doprowadziły do opracowania wielu, różnych konfiguracji składu[...]

Technologia wytwarzania termodyfuzyjnych powłok cynkowych z recyrkulacją atmosfery reakcyjnej. Część 2: Odporność korozyjna powłok DOI:10.15199/40.2018.12.4


  1. Wprowadzenie Powłoki cynkowe stanowią obecnie jedną z najbardziej skutecznych metod zabezpieczania powierzchni stali przed korozją. Najbardziej rozpowszechnioną technologią wytwarzania powłok cynkowych jest metallizacja zanurzeniowa. Powłoki wytwarza się poprzez zanurzenie wyrobu stalowego w kąpieli cynkowej o temperaturze 445-455oC. W wyniku zachodzących procesów dyfuzji reakcyjnej oraz procesów rozpuszczania i wtórnej krystalizacji [13] na powierzchni stali tworzy się warstwa dyfuzyjna powłoki zbudowana z faz międzymetalicznych G, G1, δ1 i ζ, którą pokrywa warstwa zewnętrzna roztworu żelaza w cynku η [15]. Taka budowa powłoki zapewnia dobrą odporność korozyjną wyrobu w wielu środowiskach korozyjnych. Głównym kierunkiem rozwoju technologii metalizacji zanurzeniowej jest poszukiwanie możliwości zwiększenia odporności korozyjnej powłok. Jednym ze sposobów poprawienia tego parametru jest zastosowanie procesu cynkowania wysokotemperaturowego. Proces prowadzony w temperaturze powyżej 540oC pozwala na zmianę struk- 1. Introduction Zinc coating is currently one of the most effective methods of protection of steel surfaces against corrosion. The most popular technology of making zinc coatings is hot dip galvanizing. The coatings are obtained by immersing a steel product in a zinc bath at the temperature of 445-455oC. As a result of reactive diffusion processes as well as processes of dissolution and secondary crystallization [13], a diffusion layer of coating appears on steel surface, composed of intermetallic phases G, G1, δ1 and ζ. The diffusion layer is covered with an external layer of iron solution in zinc η [15]. Such a structure of coating ensures good corrosion resistance in numerous corrosive environments. The main direction in the development of hot dip galvanization is a search for improved corrosive resistance of the coatings. One of the ways to improve corrosion resistance is the applicat[...]

 Strona 1