Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ GŁĘBOWICZ"

Epoksydowe pasywne systemy ogniochronne w pożarach typu węglowodorowego

Czytaj za darmo! »

Na tle unijnych i polskich wymagań ustawodawczych i normatywnych, przedstawiono krótki przegląd wyrobów ogniochronnych International Paint ze szczególnym uwzględnieniem termicznie aktywowanych powłok epoksydowych do ochrony w pożarach typu węglowodorowego. Słowa kluczowe: powłoki ogniochronne, powłoki epoksydowe, ochrona przed pożarami węglowodorowymi Epoxy passive fi re protection systems i[...]

Gwarancje na zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji przemysłowych. Aspekty formalno-prawne, specyfi ka umów gwarancyjnych i inspekcje


  Przedstawiono podstawowe uwarunkowania prawne i umiejscowienie umów gwarancyjnych na prace antykorozyjne, jak też ogólny kształt i wymagania umów gwarancyjnych. Słowa kluczowe: zabezpieczenia antykorozyjne, gwarancje Anticorrosion protection guarantees in industrial applications. Formal and legal aspects, specifi cs of guarantee contracts, inspections A basic legal aspects, location and general view of guarantee contracts in corrosion protection have been presented. Keywords: corrosion protection, guarantees.1. Wstęp Ustawodawstwo UE i krajowe odnosi się po macoszemu do kwestii gwarancji w przemyśle czy budownictwie. Dokumenty regulujące problem gwarancji koncentrują się na strefi e konsumenckiej, bankowej czy fi nansowej, a więc na powiązaniach pomiędzy sprzedawcą i producentem towarów (usług bankowych) a kupującym, postrzeganym bardziej jako osoba fi zyczna. Duża liczba obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczy gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Niestety, sprawa gwarancji jakości zabezpieczeń antykorozyjnych nie jest regulowana w żadnym unijnym ani krajowym akcie prawnym. Dlatego też strony zawierające umowy na wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych są zmuszone interpretować - bardziej niż stosować - istniejące prawodawstwo dotyczące gwarancji, "dopasowując" zapisy gwarancyjne do ogólnych podstaw prawnych. Można odnieść wrażenie, że jest to wręcz temat z pogranicza prawa, a przecież spotyka się go przy każdym kontrakcie budowlanym czy antykorozyjnym. Gwarancje, zależnie od punktu widzenia, mogą być bronią obosieczną - ograniczać ryzyko wykonawcy, ale i wymuszać odpowiedzialność wykonującego wobec zleceniodawcy, zależnie od sformułowań użytych w umowie gwarancyjnej. 2. Prawodawstwo w zakresie gwarancji Podstawowym unijnym aktem prawnym regulującym sprawy gwarancji jest Dyrektywa Unijna 44/1999 z 25.05.1999 r. w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne. W art. 6. podano w sposób og[...]

Pasywne powłoki ogniochronne: mechanizmy działania i procesy fizykochemiczne w trakcie pożaru DOI:10.15199/40.2015.12.4


  Opisano podstawowe składniki farb ogniochronnych oraz mechanizm ich działania w trakcie pożaru, z podziałem na powłoki spowalniające rozprzestrzenianie płomienia, powłoki na spoiwie cementowym, powłoki pęczniejące. Słowa kluczowe: zabezpieczenia ogniochronne, mechanizm działania Passive fireproof coatings: mechanism of action, physical and chemical processes in fire Basic components of fireproof products, including fire retardant, cementitious based and intumescent, and their mechanism of action in fire has been described. Keywords: fireproof protection, mechanism of action.1. Wprowadzenie W ciągu ostatnich dziesięcioleci gwałtownie wzrosło zainteresowanie powłokami ogniochronnymi. Częściowo spowodowane jest to rygorystycznymi wymaganiami UE w sprawie zabezpieczeń ogniochronnych budowli i obiektów użyteczności publicznej, co w konsekwencji pociągnęło za sobą zmiany w polskim Prawie Budowlanym dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zapewne też duży wpływ na społeczną świadomość bezpieczeństwa pożarowego miały wydarzenia z 11 września 2001 r., kiedy w wyniku gwałtownego pożaru runęły wieże World Trade Center. Doceniając wagę zagadnień bezpieczeństwa pożarowego budowli, UE opracowała system norm odnoszących się do oceny oddziaływań w trakcie pożaru i wynikających stąd zasad projektowania konstrukcji, tzw. Eurokody. Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzielą się najogólniej na aktywne i pasywne. Aktywnymi określa się urządzenia i systemy reagujące na dym lub płomień, np. czujki dymowe/gazowe, systemy zraszające, gaśnice, itp. Nieodłączną częścią systemów aktywnych są także specyficznie zaprojektowane elektryczne sieci kablowe zasilające urządzenia działające w trakcie pożaru. Systemy pasywne (powłoki, obudowy skrzynkowe, ścianki i stropy termoizolacyjne) opierają swe działanie na różnego typu reakcji w sytuacji wzrostu temperatury w trakcie pożaru. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na omówieniu mechanizmów działania podst[...]

Zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowych i aparatów w przemyśle petrochemicznym i rafi neryjnym za pomocą natryskiwanych epoksydowych pęczniejących farb ogniochronnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie epoksydowych pasywnych systemów ogniochronnych na konstrukcjach narażonych na pożar typu węglowodorowego na podstawie własnych doświadczeń z aplikacji materiału CHARTEK 1709 na instalacji HON VII (PKN ORLEN). Słowa kluczowe: zabezpieczenie ogniochronne, klasa odporności ogniowej, temperatura krytyczna, pożar węglowodorowy, pęczniejąca powłoka epoksydowa Fireproof protection of steel construction members and apparatus in the petrochemical and refi ning industry by means of spray applied epoxy intumescent fi re protection paints An application of epoxy passive fi reproof protection systems on construction exposed to hydrocarbon fi res has been presented, basing on our own practical experience with the application of CHARTEK 1709 material onto HON VII (PKN ORLEN) installation. Keywords: fi reproof protection, class of fi re resistance, critical temperature, hydrocarbon fi res, intumescent epoxy coating Od wielu już lat powszechnie stosuje się powłokowe pasywne systemy ogniochronne do zabezpieczania nośnych konstrukcji stalowych. Dla zabezpieczenia konstrukcji od pożarów celulozowych rynek dostawców oferuje całą gamę produktów, rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych. Gorzej przedstawia się sytuacja ochrony konstrukcji przemysłowych i przybrzeżnych (offshore) przed pożarami typu węglowodorowego, w tym strumieniowymi. Dotychczas bardzo często spotykanym w Polsce typem zabezpieczenia są kompozyty cementowe z wypełnieniem włóknistym, zbrojone siatką Rabitza. Doświadczenia aplikacyjne wskazują jednak, że takie systemy są kłopotliwe w nakładaniu. Wymagają dużego nakładu pracy i konieczności zastosowania powłok nawierzchniowych w celu zabezpieczenia przed wpływem warunków zewnętrznych. Przede wszystkim jednak - w długim okresie eksploatacji - wykazują skłonność do spękania i kruszenia, co w konsekwencji jest przyczyną przedwczesnego ataku korozyjnego na stalowe elementy nośne konstrukcji już po kilku[...]

 Strona 1