Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ŁUKASZEWSKI"

Prognozowanie maksymalnych głębokości korozji elementów wymiennika ciepła w projektowaniu tego wymiennika - model matematyczny DOI:10.15199/40.2015.3.1


  Przedstawiono system działań prognozowania maksymalnych głębokości korozji elementów wymiennika ciepła. Opracowane przykłady algorytmów dotyczą oszacowania maksymalnych głębokości korozji po obu stronach rur i płaszcza skraplacza okrętowej turbiny parowej. Celem określonego prognozowania w projektowaniu wymienników ciepła jest wprowadzenie oszacowanych wartości głębokości korozji elementów wymienników ciepła do obliczeń konstrukcyjno-wytrzymałościowych tych wymienników ciepła. Celem przedstawionej tu weryfikacji jest sprawdzenie poprawności działań projektowych w zakresie prognozowania maksymalnych głębokości korozji elementów wymienników ciepła. Następnie sprawdzenie określonych modeli zastosowanych w tym prognozowaniu. Praca odnosi się do metody projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych zawartej w [1]. Prezentowane prognozowanie wraz z algorytmami są uzupełnieniem artykułów [2, 3]. Słowa kluczowe: prognozowanie, korozja, projektowanie, wymienniki ciepła Forecasting the maximum depths of corrosion of heat exchanger elements in designing the heat exchanger - a mathematical model The paper presents the system of activities that aim at forecasting the maximum depths of corrosion of heat exchanger elements. The developed examples of algorithms concern estimation of the maximum depths of corrosion on both sides of condenser pipes and shell in the ship’s steam turbine. The aim of this particular forecasting in designing heat exchangers is introduction of the estimated depth values of corrosion of their elements in order to calculate structural strength of heat exchangers. Consequently, the aim of verification is to check correctness of designing activities within forecasting the maximum depths of corrosion of heat exchangers elements. And then, to check definite models that were applied in this forecasting. The paper refers to the method of designing heat exchangers of the technical power system described in th[...]

 Strona 1