Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Kasprzak"

Analiza numeryczna betonowych obiektów hydrotechnicznych DOI:


  Z achowanie się hydrotechnicznych konstrukcji inżynierskich może być badane za pomocą metod teoretycznych i eksperymentalnych. Te ostatnie, polegające na prowadzeniu obserwacji i pobieraniu próbek, dają nam najlepsze wyniki, ale są drogie i czasochłonne. W wypadku metod teoretycznych, które bez wątpienia są znacznie tańsze, możemy rozwiązać problem za pomocą metod analitycznych (dających nam dokładne rozwiązanie) oraz przybliżonych. Obecnie można zastosować kilka różnych metod przybliżonych, np. metodę elementów skończonych (MES), metodę różnic skończonych, czy metodę elementów brzegowych. W metodzie elementów skończonych pierwszym etapem prowadzenia obliczeń jest przygotowanie geometrii modelu. Kolejnym krokiem jest podział geometrii na strefy materiałowe, przypisanie im odpowiednich parametrów oraz zdefiniowanie i wprowadzenie warunków brzegowych (podparcia modelu, sił oddziaływujących). Następnie należy przeprowadzić dyskretyzację, czyli podział obszaru na skończoną liczbę elementów. Wszystkie wymienione czynności są przeprowadzane w preprocesorze. Program, przystępując do obliczeń, tworzy macierze sztywności elementów i buduje z nich jedną macierz globalną, która następnie jest modyfikowana na podstawie zadanych warunków brzegowych. Wyznaczony układ równań jest rozwiązywany. Na podstawie jego wyników wylicza się poszukiwane wartości w każdym węźle na podstawie funkcji kształtu i zależności fizycznych. Schemat działania typowego programu MES przedstawiono na rys. 1. W betonowych konstrukcjach masywnych największe przemieszczenia powstają na skutek sezonowych zmian temperatury. W czasie lata korony zapór przechylają się w stronę wody górnej, a w ciągu zimy w stronę wody dolnej, przez co w ekstremalnych warunkach może dojść do poziomych spękań poniżej korony. W szerokich sekcjach zapory w czasie zimy na ścianie odpowietrznej następuje skurcz betonu, co powoduje powstawanie znacznych wartości naprężeń rozci[...]

Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu DOI:10.15199/33.2018.02.03


  za- 1) PolitechnikaWarszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: pawel.popielski@pw.edu.pl DOI: 10.15199/33.2018.02.03 Możliwości oceny szczelności podłoża i obudowy głębokiego wykopu dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW1)*) dr inż. Krzysztof Radzicki2) mgr inż. Adam Kasprzak1) Rys. 1. Typowe schematy nieszczelności wykopu oraz scenariuszy rozwoju procesu erozyjnego [7]: 1 - kierunek filtracji wody przeciekającej przez obudowę lub dno wykopu; 2 - strefa możliwego wystąpienia erozji, powodująca rozluźnienie i zmianę parametrów lub wręcz powstanie pustki w gruncie; (A) - przeciek przez ściany obudowy; (B i C) - nieszczelności przesłony poziomej; (D) - nieszczelność przez warstwę gruntu w podłożu; (E) - przeciek po obrysie konstrukcji - uprzywilejowana droga filtracji; (F) - przeciek spowodowany spiętrzeniem wody przez wykonaną obudowę wykopu; (G) - scenariusz rozwoju procesu erozyjnego w pewnej odległości od wykopu w konsekwencji zaistnienia przecieku - proces erozji wewnętrznejmoże zaistnieć nawet w znaczącej odległości od wykopu 15 Infrastruktura i budownictwo podziemne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2018 (nr 546) topieniem wykopu; deformacją obudowy wykopu; zniszczeniem dna wykopu; awarią obudowy wykopu; zmianą warunków wodno- gruntowych otoczenia wykopu i warunków posadowienia sąsiadujących budowli; osiadaniem gruntu poza obudową wykopu; zapadnięciem gruntu [5]. Możliwe konsekwencje tych zdarzeń to z kolei:wydłużenie czasu budowy; naprawa i/lub koniecznośćwykonania wzmocnienia obudowy wykopu; przeprojektowanie wykonywanej budowli ze względu na zmiany zaistniałe w podłożu gruntowymwokół wykopu. Natomiast odkształcenia gruntu na zewnątrz wykopu mogą uszkodzić okoliczne budynki lub infrastrukturę podziemną i prowadzić do procesów odszkodowawc[...]

 Strona 1