Wyniki 1-10 spośród 103 dla zapytania: authorDesc:"A. Borowy"

"XV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki - Poznań 2012"


  W dniach 26 i 27 kwietnia 2012 roku po raz kolejny zorganizowany został przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą "XV Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki", który jak co roku zgromadził najlepszych uczniów ze szkół zawodowych z całej Polski. W tym roku Turniej Piekarski cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co daje nadzieję, że młodzi ludzie ponownie zaczęli interesować się pięknym, choć trudnym zawodem piekarza. Konkurs przebiegał w trzech etapach, a wzięli w nim udział uczniowie kształcący się w zawodzie piekarz. W etapie szkolnym brali udział wszyscy chętni. W etapie okręgowym (wojewódzkim) startowali laureaci etapów szkolnych zakwalifikowani przez komisje okręgowe, a w finałowym etapie ogólnopolskim - najlepsi z województw. Celem konkursu, jak podkreślają organizatorzy jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności. [...]

Mistrzowie wędliniarstwa

Czytaj za darmo! »

W kwietniu 2012 r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza zorganizowały po raz kolejny Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa, który jak co roku zgromadził najlepszych uczniów z całej Polski.Organizatorom bardzo zależało na przeprowadzeniu Turnieju, aby oprócz młodych piekarzy i cukierników (takie konkursy również odbywają się w poznańskiej szkole) wyróżnieni zostali też młodzi rzeźnicy-wędliniarze. W całym kraju szkoły i zakłady przetwórcze mają problem z naborem uczniów do klas mięsnych, w których młodzież poznaje zawód: rzeźnik-wędliniarz. Poznański Turniej jest sposob[...]

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych


  6 - 8 listopada odbyła się w Warszawie siódma już (od 1995 r.)międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych" zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej. Obrady podzielono na sześć sesji tematycznych, poświęconych: - wyrobom budowlanym w warunkach pożaru; - inżynierii bezpieczeństwa pożarowego; - aspektom prawnym; - wentylacji pożarowej i ewakuacji; - technicznym systemom zabezpieczeń; - konstrukcjom w warunkach pożaru. Referat otwierający konferencję dotyczący aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego wygłosił prof. Mirosław Kosiorek. Omówił koncepcję stanów krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w nawiązaniu do projektowania konstrukcji metodą rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa oraz czynnikimające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe i liczbę ofiar w pożarach. Zwrócił uwagą na konieczność utrzymania równowagimiędzy rozwiązaniami budowlanymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się pożaru a instalacjami bezpieczeństwa pożarowego. Poruszył także sprawę tradycyjnych badań odporności ogniowej, które w przypadku stosowania metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego tracą na znaczeniu na rzecz badań weryfikacyjnych oraz badań kalorymetrycznych. Prof. Björn Sundström reprezentujący SP Technical Research Institute of Sweden przedstawił wyzwan[...]

Bezpieczeństwo pożarowe tuneli - formułowanie wymagań w zakresie reakcji na ogień i odporności ogniowej


  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków nie obejmują tuneli, które są obiektami inżynierskimi. Wymagania dla tych obiektów sformułowano w innych przepisach w zależności od przeznaczenia tunelu (odrębnie dla tuneli drogowych, odrębnie dla tuneli kolejowych i odrębnie dla tuneli metra). Odnoszą się one do danego rodzaju tunelu i w zamyślemają obejmować wszystkie[...]

Użytkowanie obiektów budowlanych a zachowanie bezpieczeństwa pożarowego


  Sposób użytkowania obiektów budowlanych może mieć wpływ przede wszystkim na zachowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu. W mniejszym stopniu będzie wpływać na nośność konstrukcji czy działania ekip ratowniczych. Postępowanie użytkowników obiektów prowadzi niekiedy do pogarszania warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.Administratorzy czy zarządcy obiektów (pozostający bardzo często daleko od obiektu) zazwyczaj nie reagują odpowiednio szybko. Często dopiero zewnętrzne kontrole ujawniają problemy powstałe wiele miesięcy wcześniej.Na niezachowanie zakładanego poziomu wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wpływ mogą mieć: - akty wandalizmu, np. niszczenie uszczelnień przejść instalacyjnych, uszkadzanie drzwi przeciwpożarowych, elementów systemu sygnalizacji przeciwpożarowej itp.; - nieprawidłowe wykonywanie prac naprawczych przez ekipy remontowe; - niewystarczający tryb prowadzenia konserwacji urządzeń, które mają zadziałać w przypadku pożaru (wymagane - co najmniej raz w roku); - gromadzenie przez użytkowników rzeczy i sprzętów zwiększających obciążenie ogniowe oraz ograniczających szerokość dróg ewakuacyjnych (zmniejszenie o ponad jedną trzecią szerokości przejść i dojść ewakuacyjnych w stosunku do wymaganych wartości stanowi podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi); - zmiany w elementach wykończenia wnętrz na rozwiązania o niższych parametrach w zakresie reakcji na ogień (czasami nawet na elementy wykończenia, któ[...]

Perspektywy rozwoju przemysłu paszowego


  Mieszanki paszowe są wytwarzane w gospodarstwach rolnych oraz w wytwórniach pasz (zakładach paszowych). Obecnie mieszanki paszowe są produkowane (poza gospodarstwami rolnymi) przez różne związki, firmy typu jeden właściciel i spółki. Nadzór nad produkcją i obrotem pasz sprawują służby weterynaryjne. Produkcja pasz przemysłowych jest determinowana zapotrzebowaniem, a to jest związane z popytem na produkty zwierzęce. Wzrost popytu na produkty zwierzęce zachęca producentów rolnych do intensyfikacji produkcji, a ta wymaga stosowania w żywieniu zwierząt większej ilości pasz treściwych, w tym przemysłowych. Rozwój chowu zwierząt gospodarskich powoduje wzrost zapotrzebowania na pasze, a dążność do wzrostu efektywności chowu wymusza stosowanie pasz odpowiednich dla danego gatunku zwierząt i ich grupy technologicznej. Wszystko to powoduje konieczność rozwoju przemysłu paszowego, który przechodzi głębokie przeobrażenia technologiczne i organizacyjne. Mając na uwadze troskę o jakość wytwarzanej żywności zachodzi potrzeba przestrzegania odpowiednich reżimów w wytwarzaniu pasz. W zakresie wdrożonych i obowiązujących w naszym kraju aktów prawa UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa pasz należy wymienić Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r., ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, które określa: ogólne zasady higieny pasz, warunki i ustalenia zapewniające identyfikowalność pasz, warunki i ustalenia dotyczące rejestracji i zatwierdzania zakładów. Wskazane rozporządzenie ma zastosowanie do: działalności podmiotów na rynku pasz na wszystkich etapach, począwszy od produkcji pierwotnej pasz aż do wprowadzenia pasz do obrotu włącznie, żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, przywozu pasz z krajów trzecich oraz ich wywozu do krajów trzecich. Głównym zadaniem przepisów dotyczących higieny pasz, zawartych w tym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ko[...]

 Strona 1  Następna strona »