Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Kuterasińska"

Właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI DOI:10.15199/33.2015.10.29


  W artykule przedstawiono właściwości wybranych rodzajówcementówtrójskładnikowych, zawierającychwapień (LL) w kombinacji z granulowanym żużlem wielkopiecowym (S) lub popiołemlotnymkrzemionkowym(V).Analizowane spoiwa stanowią nowość w klasyfikacji cementów powszechnego użytku i są uwzględniane w pracach nad nowelizacją normy EN-197-1. Badane cementy charakteryzują się ograniczoną zawartością klinkieru portlandzkiego i zwiększoną zawartością dodatków mineralnych, szczególnie zmielonego wapienia. Słowa kluczowe: cementy trójskładnikowe, żużel wielkopiecowy, wapień, popiół lotny krzemionkowy.Rozwój spoiw budowlanych zmierza do znacznej redukcji zawartości klinkieru portlandzkiego w cementach na rzecz dodatków mineralnych. W tym kierunku prowadzone są prace normalizacyjne w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN TC 51), a ich celemjest nowelizacjaEN197-1 [1] przez znaczne rozszerzenie rodzajów cementów wieloskładnikowych (z ang. ternary cements) - tabela 1 [2 - 6]. Zwiększenie udziału dodatków mineralnych w cemencie przyczynia się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2 w procesie jego produkcji, co jest czynnikiem szczególnie ważnym z uwagi na zaostrzające się regulacje prawne Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia jest także aspekt ekonomiczny wynikający z ograniczonego zastosowania klinkieru (energochłonny proces produkcji) w cemencie. Wartykule przedstawiono właściwości wybranych cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI przygotowanych z surowców krajowych. Cementy trójskładnikowe z dodatkiem zmielonego wapienia LL W Polsce powszechnie stosowanymi głównymi składnikami cementu, poza klinkierem portlandzkim, są popioły lotne, granulowane żużle wielkopiecowe oraz wapień. Produkcja cementów z udziałem wapienia (CEM II/A, B-LL) jest jednak niewielka, mimo że zasoby wapieni w naszym kraju są bardzo duże i w wielu cementowniach mogą być z powodzeniem pozyskiwane z własnych wyrobisk.[...]

 Strona 1