Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław RABIEJ"

Wykorzystanie energii słonecznej w obiektach infrastruktury komunalnej

Czytaj za darmo! »

Omówiono wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, szczególnie na potrzeby budownictwa indywidualnego, także nowo budowanych obiektów rekreacyjno-sportowych na EURO 2012 oraz w ramach programu tworzenia zaplecza sportowego w gminach WYKORZYSTANIE na skalę techniczną odnawialnych źródeł energii, do których zaliczamy energię: - słońca i wiatru, - geotermiczną, - wodną, - biomasy i biogazu, - mechaniczną fal, prądów oraz ciepło wód morskich i oceanicznych, może w znaczącym stopniu ograniczyć dalszą dewastację środowiska naturalnego w najbliższej przyszłości. W perspektywie, wraz z rozwojem wykorzystania paliwa wodorowego*), a także innych proekologicznych źródeł, np. chemicznej przeróbki węgla na gaz lub energetyki jądrowej, może przywrócić zachw[...]

Proekologiczne przedsięwzięcia w gospodarce paliwowo-energetycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł ma charakter przeglądowy. Są w nim omówione, na podstawie oceny globalnych zagrożeń środowiska, możliwości zastosowania niektórych proekologicznych przedsięwzięć w gospodarce paliwowo - energetycznej z odniesieniami do warunków polskich. AMERYKAŃSKI uczony L. R. Brown ) rozpoczyna swoją książkę pt. ) W artykule będą wykorzystane obszerne informacje z tej książki, celowe jest przytoczenie zamieszczonej w niej notki biograficznej Autora. Wybitny znawca problemów współczesnego świata. Uznany przez Washington Post" za jednego z najbardziej wpływowych myślicieli świata". Kieruje Instytutem Polityki na rzecz Ziemi prowadzącym badania nad wypracowaniem koncepcji gospodarki ekologicznej i sposobami jej urze- "Gospodarka ekologiczna na miarę Ziemi" [2] od przyrównania obe[...]

Wpływ dodatków na stabilność termiczną materiałów polimerowych poddanych działaniu sztucznego promieniowania słonecznego DOI:


  Promieniowanie słoneczne oprócz swoich pozytywnych efektów jest ważną przyczyną licznych zagrożeń. Może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie, jak również na materiały konstrukcyjne i użytkowe. Zatem ekspozycja na słońce powinna być umiarkowana i w pełni kontrolowany. Wpływ promieniowania słonecznego i czynników atmosferycznych na materiały polimerowe jest szeroko badany na świecie. Poznanie i zrozumienie wpływu, jaki wywiera na materiały pozwala je zaprojektować jako trwałe i funkcjonalne przez długi czas użytkowania. Przedstawiono badania nad wpływem sztucznego promieniowania słonecznego na stabilność termiczną materiałów polimerowych. Wybrane do badań najczęściej i najszerzej stosowane polimery: poliamidy i polipropylen. Polimerów powszechnie prawie nie stosuje się w postaci czystej, w zastosowaniach są często wypełnione dodatkami. Modyfikuje się je przez wprowadzenie dodatków w skali mikrometrycznej. Dodatki w postaci perełek szklanych, talku, węglanu wapnia, sadzy lub nanomateriałów jak nanorurek węglowych lub glinokrzemianów poprawiają zdolność procesu i modyfikują większość właściwości materiałów polimerowych. W niniejszej pracy użyto polimerów z różnymi dodatkami. Działanie dodatków w znacznym stopniu wpływa na trwałość polimerów, hamuje ich degradację. Słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, kompozyty polimerowe, stabilność termiczna Abstract: Solar radiation in addition to its positive effects, is an important cause of numerous threats. It may influence negatively our health as well as construction and utility materials. Thus, exposure to sun should be moderate and fully controlled. The influence of solar radiation and atmospheric factors on polymeric materials is a widely studied subject around the world. To know and understand the influence that the environment exerts on materials, allows to design durable and functional for a long time of use. The paper presents research on the influence of artificial solar radiation on the ther[...]

 Strona 1