Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Żukowski"

Projektowanie sond gruntowych

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano pionowe wymienniki gruntowe współpracujące z pompami ciepła. Zamieszczono przykładowy projekt zespołu sond gruntowych wykonany na podstawie danych tabelarycznych opracowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów - VDI. Pokrótce opisano metodę doświadczalnego badania charakterystyki cieplnej wymiennika gruntowego. Dokonano również krótkiego przeglądu profesjonalnego o[...]

Projektowanie izolacji technicznych

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem izolacji technicznych. Zaprezentowano podstawowe wzory służące do obliczania strumienia ciepła przepływającego przez powierzchnie płaskie i cylindryczne. Zwrócono uwagę na brak konkretnych wytycznych służących do właściwego określenia powierzchni wymiany ciepła w obiektach takich jak kanały prostokątne, zbiorniki cylindryczne i prostopadłościenne. Na podstawie porównania wyników obliczeń wykonanych przy użyciu zaprezentowanych wzorów z rezultatami symulacji numerycznych pokazano, jak duże błędy można popełnić przyjmując niewłaściwe wymiary geometryczne. Zaproponowano sposób określania powierzchni wymiany ciepła, który umożliwia zachowanie jak największej dokładności obliczeń. NA POCZĄTKU 2009 roku weszły w życie dwa rozporządzen[...]

Wirtualne laboratorium symulacji procesów przepływowych i cieplnych zachodzących w pomieszczeniach ogrzewanych i urządzeniach cieplnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono koncepcję, tzw. laboratorium wirtualnego, jako alternatywnego rozwiązania w stosunku do zdobywania wiedzy w sposób tradycyjny. Przedstawiono przykłady interaktywnych animacji stosowanych w procesie kształcenia inżynierów na całym świecie. Autor zaprezentował również wirtualne laboratorium symulacji procesów przepływowych i cieplnych zachodzących w pomieszczeniach ogrzewanych i urządzeniach cieplnych; jest ono tworzone Przez Autora w Politechnice Białostockiej. W skrócie omówiono środowisko oprogramowania Flash oraz język skryptowy Action- Script pod kątem zastosowań do tworzenia interaktywnych wizualizacji zjawisk i procesów fizycznych. Koncepcja wirtualnych laboratoriów Bardzo szybki rozwój technologii komputerowych umożliwia wykonanie symulacji nawet bardzo złożony[...]

Weryfikacja metody obliczania kondensacji międzywarstwowej

Czytaj za darmo! »

Wartykule omówiono metodę, przedstawioną w normie PN-EN ISO 13788 Cieplno- -wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania, która służy do oszacowania ryzyka wykroplenia wilgoci wewnątrz elementów budowlanych spowodowanego dyfuzją pary wodnej. Na przykładzie ściany zewnętrznej, w której zachodzi kondensacja międzywarstwowa, wykonano obliczenia mające na celu porównanie rezultatów przedstawionych w normie i uzyskanych z dwóch aplikacji internetowych. Zaprezentowano również wyniki obliczeń wykonane zgodnie z zaleceniem normatywnym mówiącym o zastosowaniu podziału elementów o wysokim oporze cieplnym na warstwy o oporze nie większym niż 0,25 m2 . K/W. Jak wykazała weryfikacja, autorzy normy PN-EN ISO 13788 nie zastosowali się do własnych zaleceń. W artykule przedstawiono także sposób obliczania gęstości strumienia pary wodnej w przypadku wystąpienia strefy kondensacji, o czymnie wspomina omawiana norma. Zaproponowany w normie PN-EN ISO 13788 model obliczeniowy oparty jest na bilansie ciepła i wilgoci oraz dyfuzji pary wodnej zgodnie z prawem Flicka i jest adaptacjąmetody Glasera, która przyjmuje wiele uproszczeń, m.in. takich, jak: - transport wilgoci jest jednowymiarowy i odbywa się tylko na drodze dyfuzji; - transport ciepła odbywa się jedynie przez przewodzenie i jest niezależny od transportu wilgoci; - stałe warunki brzegowe w obrębie miesiąca, czyli przyjęcie tylko 12 kroków czasowych dla całej symulacji. Ze względu na uproszczony charakter modelu autorzy normy ISO 13788 sug[...]

Wirtualne laboratorium modelowania procesów technologicznych w Inżynierii Środowiska

Czytaj za darmo! »

Powszechnie wiadomo, że wykład nie jest optymalną formą przekazywania wiedzy studentom. Równie ważne są zajęcia praktyczne, które na uczelniach technicznych realizowane są między innymi w postaci laboratoriów. Jest to najbardziej efektywna lecz zarazem najdroższa forma kształcenia. Dlatego też w ostatnim czasie obserwuje się wyraźny trend do ograniczania ilości godzin oraz zwiększania ilości studentów w grupach laboratoryjnych. Niewątpliwie odbije się to na jakości kształcenia przyszłych inżynierów. Jednym ze sposobów umożliwiających podniesienie atrakcyjności przekazywanej wiedzy a jednocześnie zwiększenia efektywności jej przyswajania przez studentów jest symulacja procesów technologicznych oraz towarzyszących im zjawisk fizycznych i chemicznych za pomocą specjalnie dedykowanych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to pozwala na odzwierciedlenie przebiegu wielu eksperymentów i ćwiczeń laboratoryjnych na ekranie monitora komputerowego tworząc środowisko tak zwanego laboratorium wirtualnego. Do zalet tego typu rozwiązania możemy zaliczyć minimalny koszt eksploatacyjny. Utrzymanie tradycyjnych laboratoriów z przedmiotów wchodzących w zakres Inżynierii Środowiska jest bardzo kosztowne, gdyż bezpośrednio zależy od ilości i ceny szkła oraz odczynników, a także pensji personelu pomocniczego. Drugą niezaprzeczalną zaletą interaktywnych wizualizacji jest całkowita eliminacja wielu zagrożeń zdrowia wynikających z nieuwagi lub nieprzestrzegania regulaminów i przepisów BHP przez studentów. Unika się również ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia drogiej aparatury pomiarowej. Bezstresowa forma zajęć, które także mogą być przeprowadzane poza uczelnią jest również nie bez znaczenia. Pamiętajmy jednak, że jak na razie, wykonanie zajęć laboratoryjnych w warunkach rzeczywistych jest najlepszą formą wykształcenia wielu praktycznych umiejętności manualnych przez studentów. 150 GAZ, WODA I TECH[...]

Wykorzystanie mikrostrumieni do intensyfikacji procesów wymiany ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury obejmujący prace badawcze związane z zastosowaniem strug cieczy uderzających w powierzchnie płaskie we wszelkiego typu wymiennikach ciepła. Zaprezentowane zostały zarówno wyniki najważniejszych eksperymentów jak i symulacji numerycznych. Przedstawiono również podstawowe zależności matematyczne charakteryzujące zjawisko wymiany ciepła zachodzące z rejonie kontaktu strumienia płynu z powierzchnią płaską. Na zakończenie autor pokrótce opisał własną koncepcję urządzenia wykorzystującego mikrostrumienie. Keywords: micro fluxes, heat exchange Abstract A review of literature is presented covering the research concerning the use of liquid jets striking the flat surfaces in all types of heat exchangers. The main results of both - experiments and numerical simulations are given. The basic mathematical relationships characterizing the phenomenon of heat exchange occurring in the region of fluid flow contact with the flat surface are also shown. In conclusion, the author describes briefly his own concept of a device with application of micro fluxes. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Żukowski - Katedra Ciepłownictwa, Politechnika Białostocka; m.zukowski@pb.edu.pl Wykorzystanie mikrostrumieni do intensyfikacji procesów wymiany ciepła Application of Micro Fluxes Used for Intensification of Heat Exchange Processes MIROSŁAW ŻUKOWSKI*) W CELU zwiększenia efektywności energetycznej konstrukcji służących do wymiany ciepła stosuje się przeważnie wszelkiego rodzaju turbulizatory przepływu i zwiększa się powierzchnię kontaktu. Skutkuje to jednak wzrostem rozmiarów urządzeń i ich masy oraz kłopotami związanymi z konserwacją i oczyszczaniem. Zastosowanie mikrostrumieni pozwoliłoby na uniknięcie tych wad. Dzięki zrywaniu laminarnej warstwy przyściennej następuje od kilkudziesięciu do kilkuset krotny wzrost intensywności transportu ciepła a gabary[...]

Ocena potencjalnych możliwości zastosowania GPWC na terenie Politechniki Białostockiej


  W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Opisano główne założenia projektu mającego na celu zbadanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Będzie on realizowany na terenie Politechniki Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W dalszej części artykułu oceniono możliwości budowy GPWC współpracujących z systemem wentylacyjnym w budynkach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Oszacowano również potencjalne oszczędności energii wynikające z zastosowania omawianych urządzeń. Autor zaproponował wskaźnik EGPWC, który informuje jaką ilość ciepła możemy uzyskać z 1 m2 powierzchni terenu, na którym znajduje się GPWC. Ułatwia on także wybór optymalnej konfiguracji spośród rozpatrywanych rozwiązań.W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane jest wykonanie wielu działań związanych z badaniem skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zakres projektu obejmuje między innymi: - budowę budynku laboratoryjno-badawczego energii odnawialnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, - analizę opłacalności inwestycji w systemy wytwarzania energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych na terenie północnowschodniej Polski, - opracowanie wskaźników wykorzystania odnawialnych źródeł energii w instalacjach elektrycznych uwzględniających lokalne warunki klimatyczne, - budowę mobilnego stanowiska do analizy przepięć w minielektrowni zasilanej energią ze źródeł odnawianych, - analizę możliwości wytwórczych systemu fotowoltaicznego w wybranych konfiguracjach pracy w odniesieniu do warunków miejskich, - wykonanie pomiarów i analiza wybranych parametrów charakteryzujących[...]

 Strona 1  Następna strona »