Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Desire RASOLOMAMPIONONA"

Modern pilot schemes for coordination of line distance protection relays

Czytaj za darmo! »

The paper presents a short review of common pilot schemes which are available in modern line distance protection relays. Some differences in implementations of selected pilot schemes have been shown for comparison reasons. The paper raises the issue of two-relay transmission line protection system and desirability of pilot schemes usage for solving certain problems. Streszczenie. Artykuł przedstawia krótki przegląd typowych układów koordynacji, dostępnych w nowoczesnych zabezpieczeniach odległościowych linii elektroenergetycznych. Dla porównania zostały ukazane pewne różnice w implementacjach wybranych układów koordynacji. Artykuł porusza kwestię dwu-przekaźnikowych systemów zabezpieczeń linii przesyłowych oraz celowości zastosowania układów koordynacji dla rozwiązania niektórych problemów. (Przegląd nowoczesnych układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych linii elektroenergetycznych). Keywords: power system protections, substation protections, transmission lines. Słowa kluczowe: automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenia stacyjne, linie przesyłowe. Introduction High-voltage power transmission lines are not dead ended in general. Fast tripping at each end of such a line is necessary to safely clear the occurring internal faults. It is essential because of the risk of equipment damage. However, fast fault clearance in transmission lines is also important for power system stability. The ability to distinguish internal from external faults for every zone and for both directions seems to be the main advantage of time-stepped distance protection. Nevertheless the limitation of instantaneous zones reach causes inability of fast two-ended tripping for some internal fault locations, in case of autonomous work of distance relays at each end of transmission line. The problem of two-relay transmission line protection has been illustrated in Fig. 1. None of the relays can be set to cover the whole of protected line within the i[...]

Badania symulacyjne i eksperymentalne układu generator - sieć sztywna z urządzeniem FACTS typu TCPAR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych w układzie generator sieć sztywna zawierającym urządzenie FACTS typu TCPAR. Omawiane badania dotyczyły próby zwarcia przemijającego w jednej z linii wyprowadzającej moc z generatora. Badania symulacyjne wykonano implementując matematyczny model układu za pomocą programów MATLAB ® oraz Simulink ®. Wyniki badania eksp[...]

Domowe urządzenia elektryczne i ich cechy przydatne w metodach identyfikacji stosowanych w systemach Smart Metering DOI:10.12915/pe.2014.11.08

Czytaj za darmo! »

Niniejszy referat dotyczy właściwości urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Skupiono się w nim na określeniu zmian wielkości takich jak prąd, napięcie, moc, które mogą posłużyć w algorytmach pomiarowych/identyfikacji stosowanych w urządzeniach systemów smart metering, do stwierdzenia czy dane urządzenie zostało włączone. Ograniczenie zakresu wielkości mierzonych do 3 wspomnianych, było związane z założeniem łatwego przeprowadzenia pomiarów wielkości w jednym miejscu, którym w zamierzeniach powinien być punkt instalacji licznika energii elektrycznej. Część prezentowanych przebiegów pomiarowych pochodzi z testów zrealizowanych w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR PBS2/A4/8/2013. Abstract. This paper concerns the properties of electrical equipment in households. It focuses on specific characteristics such as electrical quantities of the current, voltage, power which can be used in algorithms for measuring/identifying devices used in smart metering systems, to determine whether the device is working or not. Limiting the scope of the measured values to the 3 mentioned quantities, was associated with the founding to easily perform measurements of them in one point, usually a point of electricity meter installation. (Household electrical equipment and their features useful in methods of identification used in smart metering systems). Słowa kluczowe: inteligentne układy pomiarowe. Keywords: smart metering. doi:10.12915/pe.2014.11.08 Wstęp Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych są jednym z popularniejszych problemów z jakimi borykają się szeroko rozumiane systemy "smart metering". Określenie stanu wyłączenia lub włączenia danego odbiornika domowego wiąże się z opisaniem cech źródła zasilania oraz samych urządzeń. Konieczne jest zatem znalezienie łatwo mierzalnych kryteriów, występujących np. w sygnałach p[...]

 Strona 1