Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Chudyba"

Konferencja AMCM 2011

Czytaj za darmo! »

13 - 15 czerwca br. odbyła się w Krakowie 7. Międzynarodowa Konferencja "AnalyticalModels and New Concepts in Concrete and Masonry Structures" (AMCM 2011). Jej organizatorami byli: Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polska Grupa fib ("federation international du beton"), Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, we współpracy z Polskimi Grupami IIFC (The International Institute for FRP in Construction) i IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering), Polskim Związkiem Inżynierów i Techni[...]

Określanie odporności ogniowej ścian murowych metodą uproszczoną wg PN-EN 1996-1-2


  Wnormie [1] zamieszczone są dwie metody obliczeniowe do określania odporności ogniowej ścian murowych: uproszczona (w Załączniku C) oraz zaawansowana (w Załączniku D). Ogólne zasady projektowania ścian murowych z uwagi na warunki pożarowe zgodnie z normą [1] oraz inne metody weryfikacji odporności ogniowej takich elementów przedstawiono w publikacji [3]. Zgodnie zmetodą uproszczoną, nośność określana jest dla przekroju zredukowanego, ustalonego na podstawie zasięgu granicznych izotermw przekroju analizowanej ścianymurowejwustalonymczasie trwania oddziaływania ogniowego.Metodę tęmożna stosować tylko w przypadku standardowych warunków oddziaływania pożarowego. W procedurze obliczeniowej najpierw należy określić rozkład (profil) temperatury w przekroju ściany, następnie zdefiniować przekrój zredukowany z uwzględnieniem odpowiednich wartości granicznych izoterm, a wreszcie obliczyć nośność przekroju zredukowanego wg ogólnych założeń jak w przypadku zwykłej temperatury (wg PN-EN1996-1-1 [2]), ale z uwzględnieniem różnej wytrzymałości muru w poszczególnych (wydzielonych izotermami granicznymi) strefach przekroju ściany. Ostatecznie dokonuje się weryfikacji, czy obliczona nośność jest wystarczająca dla występujących kombinacji oddziaływań w warunkach pożarowych. Na rysunku 1 przedstawiono ogólny schemat do określania zasięgu odpowiednich stref w celu zdefiniowania przekroju zredukowanego w przypadku działania ognia z jednej strony ściany.Wwarunkach pożarowych w stanie granicznym nośności należy wykazać, że obliczeniowa wartość obciążenia pionowego (NEd) nie przekracza nośności ściany murowej w warunkach pożarowych: NEd[...]

 Strona 1