Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Gicala"

Koncepcja oceny procesów remontowych z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju DOI:10.15199/33.2018.03.24


  Wartykule przedstawiono ogólną koncepcję metody oceny robót remontowych z punktu widzenia spełnienia wymagań budownictwa zrównoważonego. Zaproponowano podejście do oceny właściwości środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych, przy czym szczegółowy zakres, wytyczne i poziomy odniesienia podano jedynie w przypadku aspektu socjalnego. Koncepcja oceny zrównoważoności procesów remontowych Upowszechnianie zrównoważonych wzorców nie powinno obejmować jedynie rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjno- materiałowych, ale także technologiczno- organizacyjne procesów budowlanych. Ich kompleksowa analiza iwielokryterialna ocena, obejmująca kryteria społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, umożliwiają wybór wariantu, który w największym stopniu spełnia wymagania zrównoważonego rozwoju (rysunek). W analizie kryteria reprezentowane są przez zbiór wskaźników będących wyrazemnp. stopnia spełnienia obowiązujących norm. Biorąc pod uwagę istotność poszczególnych wskaźników/cech (wg preferencji decydenta), ocenę i-tego wariantu rozwiązania (procesu remontowego) Pi można uzyskać, stosującmetodę sumyważonej: (1) gdzie: aij - wartośćmiary i-tego wariantu wg j-tego kryterium: j = 1, 2,…; n; i = 1,…, m; wj - waga j-tego kryterium. Podstawy do analiz środowiskowych budynków w cyklu życia ujęte są w normach [3, 11]. Opracowania np. [1] uzupełniają treść normometody normalizacjiwskaźników środowiskowych i ustalania ich wag. Analiza ekonomiczna procesów remontowych sprowadza się do kalkulacji kosztów oraz odniesienia ich wartości do średniego statystycznego kosztu remontu lub budżetu. Specyfika robót remontowych stwarza natomiast konieczność opracowania podstaw metodycznych analizy i oceny socjalnej. Ogólne zasady i wymagania, dotyczące oceny socjalnej budynków w fazie eksploatacji, na którą składają się procesy remontowe, zawiera [12]. Norma podaje kategorie wskaźników oceny, wśród których szczególnie istotna w prz[...]

 Strona 1